RSM Belgium
Languages

Languages

Tax Insights mei 2020 - COVID-19: Vermindering onroerende voorheffing wegens improductiviteit

In het kader van de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus (COVID-19), hebben politieke overheden zowel op federaal als regionaal niveau, tal van maatregelen aangekondigd om bedrijven een financiële ruggesteun te geven en dit in hoofdzaak door uitstel te voorzien van betaling van diverse belastingen. 

Specifiek in het kader van de onroerende voorheffing heeft de Vlaamse Belastingdienst recent op haar website uitstel aangekondigd van de verzending van de aanslagbiljetten. Deze zullen pas vanaf begin september 2020 uitgestuurd worden en de inning van de onroerende voorheffing zelf is voorzien in het najaar.

Naast de tijdelijke crisismaatregelen vestigen we in deze bijdrage graag even alle aandacht op een algemene vermindering van onroerende voorheffing wegens improductiviteit. Immers, heeft u een bedrijfspand dat tijdens de coronacrisis verscheidene maanden niet gebruikt wordt en volstrekt geen inkomsten oplevert, dan kan de onroerende voorheffing proportioneel verminderd worden in verhouding tot het aantal maanden dat de improductiviteit voortduurt.

De voorwaarden om van een dergelijke proportionele vermindering van de onroerende voorheffing te genieten, verschillen in eerste instantie naargelang het soort onroerend goed en per gewest, zij het dat sedert aanslagjaar 2017 de regeling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest evenwel afgeschaft werd.
 

IMPRODUCTIVITEIT VAN MATERIEEL EN OUTILLAGE

In het Vlaamse en Waalse gewest kan voor belastbaar materieel en outilage (bedrijfsmachines, installaties en uitrusting) een proportionele vermindering van onroerende voorheffing aangevraagd worden mits naleving van een aantal cumulatieve voorwaarden. Vereist wordt dat het gaat om materieel of outilage dat tijdens het aanslagjaar gedurende een periode van ten minste 90 dagen volledig, dan wel gedeeltelijk, voor een deel dat ten minste 25% van het kadastraal inkomen vertegenwoordigt. 

In de omstandigheid dat aldus 25% van het machinepark volledig stil blijkt te liggen ingevolge de coronacrisis, dan zal met andere woorden in verhouding tot het aantal maanden vermindering van onroerende voorheffing verleend worden voor het gedeelte van dit improductief kadastraal inkomen. Gelieve evenwel te noteren dat er diverse vrijstellingen en verminderingen kunnen kleven aan desinvesteringen en investeringen sedert 2008 respectievelijk 2014, zodat u best eerst het aanslagbiljet raadpleegt en nagaat of er effectief onroerende voorheffing op de machines in kwestie verschuldigd is.
 

BUITENGEBRUIKSTELLING OF IMPRODUCTIVITEIT VAN BEPAALDE GEBOUWEN

Vrijstelling of een proportionele vermindering van onroerende voorheffing kan tevens verleend worden voor niet-gemeubileerde gebouwde onroerende goederen die in het loop van het aanslagjaar gedurende ten minste 90 dagen onvrijwillig volstrekt niet in gebruik zijn genomen en als zodanig geen inkomsten hebben opgebracht. De minimum improductiviteitsduur in het Waalse gewest bedraagt 180 dagen.

Niettegenstaande enkel niet-gemeubileerde gebouwde onroerende goederen in aanmerking komen voor de kwijtschelding of vermindering van de onroerende voorheffing, weze genoteerd dat indien er zich in de gebouwen alsnog voor industriële, ambachtelijke of handelsdoeleinden machines, werktuigen of andere roerende voorwerpen bevinden die rechtstreeks verband houden met de stilgelegde exploitatie, deze geen beletsel vormen voor het toekennen van de vermindering, mits naleving uiteraard van de overige voorwaarden.

Hoewel het onvrijwillig karakter van de improductiviteit ten gevolge van de coronacrisis eerder vanzelfsprekend is, wordt deze voorwaarde in de praktijk door de Administratie vaak met argusogen gecontroleerd zodat het toch aanbevolen wordt om onder meer de facturen van gas, elektriciteit en waterverbruik gedurende deze periode als stavingsstukken te bewaren. De bewijslast ligt immers op u om aan te tonen dat het onroerend goed volledig leegstond en volstrekt niet in gebruik werd genomen tijdens de crisis, ook niet bijvoorbeeld als tijdelijke opslagplaats voor (afgedankte) materialen. 

Analoog met de uiteenzetting van materieel en outillage hierboven, is de kwijtschelding of vermindering van de onroerende voorheffing wegens improductiviteit van niet-gemeubileerde onroerende goederen dubbel proportioneel, namelijk zowel in functie van de duur van de improductiviteit als de werkelijke omvang ervan. De kwijtschelding of vermindering wordt verleend door het kadastraal inkomen te verminderen, waarop vervolgens de normale onroerende voorheffing zal worden berekend.
 

AANVRAAGPROCEDURE

De aanvraag tot proportionele vermindering dient middels een gemotiveerd bezwaarschrift ingediend te worden bij de Vlaamse Belastingdienst. Het indienen van een verzoek voor een vermindering van onroerende voorheffing wegens improductiviteit kan tot 31 maart van het jaar volgend op het aanslagjaar waarvoor het aanslagbiljet wordt ontvangen. Deze termijn kan desgevallend nog verlengd volgens de algemene bezwaartermijn van drie maanden, mocht Vlabel alsnog beslissen de aanslagbiljetten over het huidige aanslagjaar pas in 2021 te verzenden.

Indien u bijkomende informatie wenst in verband met bovenstaande of assistentie, staat het tax team van RSM Belgium te uwer beschikking: [email protected].

RSM INTERTAX

Download onze Tax Insights

tax_insights_small.jpg

How can we help you?

Contact us by phone +32 (0)2 379 34 70 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us