RSM Belgium
Languages

Languages

Tax Insights mei 2020 - De impact van het coronavirus op internationale tewerkstelling: dubbelbelastingverdrag tussen België en Nederland

De verspreiding van het coronavirus heeft verregaande gevolgen voor ondernemingen, tewerkstelling en de maatschappij over de hele wereld. Landen hebben uitgebreide maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Verschillende van deze maatregelen houden in dat landen hun grenzen sluiten. Dit zorgt ervoor dat reizen voor professionele doeleinden zeer moeilijk, indien niet onmogelijk, geworden is. Bijgevolg is het werkpatroon en werklocatie van verscheidene werknemers en zelfstandigen gewijzigd ten gevolge van deze uitzonderlijke crisissituatie. In onze nieuwsbrief van april 2020 haalden we reeds aan hoe deze coronacrisis mogelijks gevolgen heeft vanuit een sociaalrechtelijk of internationaal belastingrechtelijk oogpunt. Hierbij bezorgen wij u een update in dit verband.

INTERNATIONAAL BELASTINGRECHTELIJK OOGPUNT – DUBBELBELASTINGVERDRAG TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND

Personenbelasting moet meestal betaald worden in het land van de woonplaats. Werknemers die echter in grensoverschrijdende situaties werken, zijn mogelijks belastbaar in andere landen dan hun woonland. Deze regels zijn over het algemeen gebaseerd op fysieke aanwezigheid in een land. Ten gevolge van de coronamaatregelen, werken nu werknemers wellicht vaker van thuis in hun woonland. Vanuit een internationaal belastingrechtelijk oogpunt blijven de algemene regels om te bepalen welk land bevoegd is om belastingen te heffen, gewoonweg van toepassing, ook gedurende deze uitzonderlijke periode.

Bij wijze van uitzondering hebben de Belgische en Nederlandse autoriteiten een overeenkomst bereikt met betrekking tot een aantal specifieke en uitzonderlijke maatregelen ten gevolge van de Covid-19 pandemie. Indien werknemers van thuis werken ten gevolge van de coronacrisis, zullen deze thuiswerkdagen geacht worden te zijn gepresteerd in het land waar de betrokken persoon zou gewerkt hebben los van of buiten de coronamaatregelen. Het is vereist dat de werknemer van thuis werkt enkel en alleen te wijten aan de coronacrisis. Deze regel kan dus niet worden toegepast op werkdagen gedurende dewelke de werknemer in elk geval van thuis of in derde landen zou hebben gewerkt buiten de coronacrisis om. Het is belangrijk om in dit verband goed bij te houden in een reiskalender waar men welke dagen gewerkt heeft omwille van welke redenen, eventueel samen met een attest van de werkgever waarin melding wordt gemaakt van de dagen dat de werknemer thuis heeft gewerkt omwille van de coronacrisis. Dezelfde regels gelden ook voor de werkdagen gedurende dewelke werknemers normaal gezien zouden hebben gewerkt, maar niet effectief hebben gewerkt omwille van corona op voorwaarde dat ze hun loon wel uitbetaald kregen voor deze werkdagen.

Indien Nederlandse belastinginwoners die gewoonlijk in België werken tijdelijke werkloosheidsuitkeringen zouden ontvangen omwille van overmacht ten gevolge van de coronacrisis, worden deze tijdelijke werkloosheidsuitkeringen belast in het land dat eveneens heffingsbevoegd is voor de bezoldigingen of salaris ontvangen voor het effectief uitgevoerde werk. 

Dit betekent dat het werkpatroon zoals van toepassing vóór de coronacrisis van belang zal zijn om te bepalen welk land bevoegd is om belastingen te heffen op deze tijdelijke werkloosheidsuitkeringen. De tijdelijke werkloosheidsuitkeringen worden belast volgens hetzelfde werkpatroon als de normale of gewoonlijke bezoldiging of salaris.

De Nederlandse en Belgische autoriteiten zijn overeengekomen dat deze uitzonderlijke coronamaatregelen alvast gelden voor de periode vanaf 11 maart 2020 tot en met 31 mei 2020. Gelieve te noteren dat zij voorzien hebben in een mogelijkheid tot verlenging van deze periode, indien zij hiermee allebei akkoord gaan.

Op sommige uitzonderlijke maatregelen in deze zeer specifieke omstandigheden na, is het van belang om in gedachten te houden dat de algemene regels om te bepalen welk land bevoegd is om belastingen te heffen, gewoon van toepassing blijven, ook gedurende deze uitzonderlijke periode van crisis

Indien u bijkomende informatie wenst in verband met bovenstaande of assistentie, staat het tax team van RSM Belgium te uwer beschikking: [email protected].

RSM INTERTAX

Download onze Tax Insights

tax_insights_small.jpg

How can we help you?

Contact us by phone +32 (0)2 379 34 70 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us