Tax Insights mei 2021 - Fiches 281.50 - inkomsten 2020

Zoals elk jaar heeft de Belgische belastingadministratie haar richtlijnen uitgevaardigd voor het opstellen en indienen van de formulieren 281.50 met betrekking tot bepaalde kosten gemaakt door in België gevestigde vennootschappen en zelfstandigen. De uiterste datum is vastgesteld op 29 juni 2021 voor inkomstenjaar 2020 (aanslagjaar 2021).

Alle inlichtingen betreffende het opstellen van de formulieren en het model ervan zijn opgenomen in het bericht aan de schuldenaars voor het aanslagjaar 2021 en zijn te vinden op de website van de belastingadministratie:

https://financien.belgium.be/nl/experten_partners/sociale_secretariaten_en_schuldenaars_van_inkomsten/bericht_aan_schuldenaars

Wij herinneren eraan dat vennootschappen en als zelfstandige werkzame natuurlijke personen die aan een zelfstandige dienstverlener commissielonen, makelaarslonen, commerciële of andere kortingen, al dan niet occasionele vacatiegelden of honoraria, gratificaties, toelagen of voordelen van welke aard ook toekennen, de verplichting hebben formulieren 281.50 op te stellen. De belastingdienst is echter in bepaalde gevallen tolerant en eist niet dat formulieren 281.50 worden opgesteld indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Ondernemingen die niet aan de rapportageverplichtingen voldoen, riskeren specifieke sancties. De belastingautoriteiten kunnen de onderneming namelijk onderwerpen aan een afzonderlijke aanslag ten belope van 100% van de niet-verantwoorde uitgaven door middel van een formulier (of 50% indien de begunstigde van de niet-verantwoorde uitgaven een rechtspersoon is). Met ingang van 1 januari 2020 zal, voor het aanslagjaar 2021 dat betrekking heeft op een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2020, de afzonderlijke aanslag van 100% niet langer aftrekbaar zijn voor de vennootschapsbelasting en zal zij moeten worden opgenomen in de verworpen uitgaven.

Indien uw belastingfiches gewoonlijk via ons kantoor worden ingediend, zal de beheerder van uw dossier er uiteraard op toezien dat deze op de gebruikelijke wijze en binnen de vereiste termijnen worden ingediend.

Voor meer informatie over dit onderwerp of hulp nodig bij het indienen van de 281.50 formulieren, kan u steeds contact opnemen met het RSM Belgium Tax team ([email protected]).  

RSM Intertax

DOWNLOAD onze TAX INSIGHTS

tax_insights_small.jpg

How can we help you?

Contact us by phone +32 (0)2 379 34 70 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us