Belgium
Languages

Languages

HR Insights april 2021 - Vaccinatieverlof als klein verlet & Maandelijkse corona telewerkaangifte vanaf 1 april 2021 (UPDATE)

Vaccinatieverlof als klein verlet

U heeft allicht informatie opgevangen over het befaamde vaccinatieverlof. De wet die hierin voorziet werd recent goedgekeurd door het federaal parlement. Het is nu nog wachten op de publicatie in het Belgisch Staatsblad. 

Het vaccinatieverlof staat open voor privéwerknemers die tewerkgesteld zijn met een arbeidsovereenkomst en het contractueel personeel van de openbare sector. Jobstudenten, uitzendkrachten en werknemers die telewerk verrichten vallen daar dus onder. 

Door de opname van het vaccinatieverlof kan de werknemer de nodige tijd van het werk afwezig zijn zonder loonverlies om zich te vaccineren tegen het coronavirus. Het recht op klein verlet geldt voor de tijd om zich te verplaatsen naar en van de locatie waar de vaccinatie plaatsvindt en de tijd die wordt doorgebracht in het vaccinatiecentrum.

De werknemer die gebruikt wenst te maken van zijn recht op klein verlet, moet de werkgever op voorhand verwittigen van zijn afwezigheid en dit van zodra het tijdstip of tijdsslot van de vaccinatie voor hem bekend is. 

Het recht op klein verlet kan enkel worden gebruikt voor het doel waarvoor het is toegestaan, nl. zich laten vaccineren tegen het Covid19 virus. Indien de werknemer het klein verlet gebruikt voor een ander doel, zullen de uren van afwezig onrechtvaardig zijn en kan hem het loon hiervoor worden ontzegd. 

De werkgever kan de werknemer vragen om een bewijs voor te leggen. De werknemer moet dan een afspraakbevestiging met het vaccinatiecentrum met vermelding van een tijdstip tonen. Indien de bevestiging geen ogenblik specifieert waarop de werknemer aanwezig moet zijn op de vaccinatieplaats, moet de uitnodiging voorgelegd worden. Er kan niet gevraagd worden om de feitelijke aanwezigheid in het vaccinatiecentrum te bewijzen.

Deze informatie mag enkel gebruikt worden met het oog op de arbeidsorganisatie of een correcte loonadministratie. Er mag geen enkele vorm van kopie van de afspraakbevestiging gemaakt worden. De informatie mag ook niet overgeschreven worden. Dit geldt niet voor het tijdstip van de afspraak. Een bewijs kan dus nooit per e-mail gevraagd worden.

De afwezigheid mag enkel geregistreerd worden als klein verlet. Omwille van de bescherming van de privacy, mag de reden van het klein verlet niet geregistreerd worden door de werkgever. Het al dan niet voorhanden zijn van gezondheidsproblemen mag evenmin geregistreerd worden.

Het vaccinatieverlof kan opgenomen worden vanaf datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad tot en met 31 december 2021. Deze datum kan eventueel nog verlengd worden.

Maandelijkse corona telewerkaangifte vanaf 1 april 2021 (UPDATE)

In onze nieuwsbrief van 31 maart 2021 deelde wij u mee dat er vanaf 1 april 2021 een verplichte maandelijkse registratie dient te gebeuren van het telewerk binnen uw onderneming. 

De verplichte telewerkaangifte gaf aanleiding tot heel wat vragen die in tussentijd door de RSZ werden beantwoord. 

Je moet als werkgever iedere maand via het portaal van de sociale zekerheid de volgende zaken registreren:

  • Het aantal personen werkzaam per vestigingseenheid op de eerste werkdag van de maand;
  • Het aantal personen werkzaam per vestigingseenheid die een niet telewerkbare functie uitoefenen.

De RSZ heeft verduidelijkt dat ondernemingen waar niemand of bijna niemand kan telewerken (bv. ziekenhuizen, warenhuizen, …) ook de verplichte aangifte moeten doen. Enkel de ondernemingen die (op de eerste dag van de maand) door de overheid verplicht volledig gesloten zijn, zijn vrijgesteld van de aangifteplicht. Dit betreft bv. de kappers of niet-medische contactberoepen. 

Verder werd door de RSZ de notie ‘werknemer’ verduidelijkt en vervangen door ‘personen werkzaam in de onderneming’. Dit wil zeggen dat ook niet-werknemers, zoals structurele uitzendkrachten, studenten, zelfstandigen, vennoten en meewerkende echtgenote(n)(s) moeten toegevoegd worden. Ook personeel van een andere werkgever die in de vestigingseenheid werkt, moet worden toegevoegd aan het totaal aan te geven personen werkzaam in de onderneming. 

Een niet-telewerkbare functie is elke functie die van nature ter plaatse uitgevoerd moet worden, bijvoorbeeld arbeiders, technische bedienden, onthaalpersoneel, keukenpersoneel, schoonmaakpersoneel, administratieve medewerkers die hun opdrachten niet van thuis kunnen verrichten, ambulante functies zoals inspecteurs, koeriers, thuiszorg, enzovoort. Het is de werkgever die beoordeelt welke functie telewerkbaar is of niet. 

Wie uitzonderlijk aanwezig is op de werkvloer – bijvoorbeeld om materiaal op te halen, bepaalde documenten uit te printen of een evaluatiegesprek te houden – kan dat verantwoorden en wordt niet bij de niet-telewerkbare functies gerekend.

De RSZ heeft tevens bevestigd dat de telewerkaangifte alleen verplicht is voor ondernemingen met een vestiging in België. 

De volledige FAQ is terug te vinden op de website van de RSZ: https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/coronavirus/general/faq.htm

Indien u bijkomende informatie wenst in verband met bovenstaande, staat het Payroll & HR team van RSM Belgium te uwer beschikking ([email protected]).

RSM InterPay

download onze HR INSIGHTS

hr_insights_small.jpg

How can we help you?

Contact us by phone +32 (0)2 379 34 70 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us