Belgium
Languages

Languages

HR Insights januari 2021 - Diverse thema’s

Bij de ingang van het nieuwe jaar brengen wij u graag op de hoogte van een aantal wijzigingen en nieuw ingevoerde zaken.

NIEUWE VRIJSTELLING DOORSTORTING BEDRIJFSVOORHEFFING

De fiscus heeft een vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing ingevoerd voor werkgevers die hun personeel meer opleiding aanbieden dan wettelijk verplicht. Deze vrijstelling bedraagt 11,75% van het geplafonneerd loon van de maand waarin de opleiding plaatsvindt of afgerond wordt. Om in aanmerking te komen, moet aan een reeks voorwaarden voldaan zijn.

65+ TEN LASTE : ALLEEN NOG VOOR HULPBEHOEVENDEN

De belastingvrije som wordt verhoogd van 1.740 euro naar 2.610 euro wanneer men een persoon ouder dan 65 jaar ten laste heeft. Vanaf dit jaar geldt als bijkomende voorwaarde dat deze 65-plusser hulpbehoevend (minstens 9 punten) is. Wie deze verhoogde belastingvrije som vorig jaar al toepaste zonder dat de oudere hulpbehoevend is, mag dit echter nog blijven doen tot het einde van de overgangsperiode (2025).

UITBREIDING GEBOORTEVERLOF

Werknemers die vader of mee-moeder worden, hadden al recht op 10 dagen geboorteverlof, op te nemen binnen de 4 maanden na de geboorte. Vanaf 1 januari 2021 wordt dit uitgebreid naar 15 dagen. De eerste 3 dagen zijn nog steeds ten laste van de werkgever; voor de volgende 12 dagen kan de werknemer aanspraak maken op een geplafonneerde uitkering van het RIZIV. Een verder uitbreiding naar 20 dagen staat op het programma voor 2023.

BREXIT : TOELATING TOT TEWERKSTELLING VEREIST

Nu de Brexit heeft plaatsgevonden, zijn Britten derdelanders geworden. Dit houdt in dat wanneer een werkgever een Brit wenst tewerk te stellen op Belgisch grondgebied, deze laatste in het bezit zal moeten zijn van een arbeidskaart of single permit voordat hij/zij mag starten. Britten die reeds aan het werk waren in België, kunnen zonder verdere formaliteiten hun verblijfsdocumenten omwisselen.

PHOENIX-PREMIE VOOR AANWERVING BRUSSELSE WERKNEMERS 

Wanneer een werkgever in 2021 bepaalde werknemers aanwerft, woonachtig in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan deze bij Actiris de Phoenix-premie aanvragen als aan een aantal voorwaarden voldaan is. De premie bedraagt 500 à 800 euro per maand per werknemer gedurende 6 maanden.

TIJDELIJKE WERKLOOSHEID CORONA 2020 : VOLLEDIG GELIJKGESTELD VOOR VAKANTIE

De dagen tijdelijke werkloosheid omwille van corona werd nu voor de ganse periode van 1 februari 2020 tot en met 31 december 2020 gelijkgesteld voor de berekening van vakantie en vakantiegeld. Voor de periode van 1 januari 2021 tot en met het huidige einde van de maatregel op 31 maart 2021, geldt deze gelijkstelling (nog) niet.

VERLENGING GELDIGHEIDSDUUR DIVERSE CHEQUES

Rekening houdende met de genomen maatregelen om het coronavirus in te perken, werden verlengingen van de vervaldata van allerlei cheques vastgelegd. Maaltijd-, eco- en geschenkcheques met vervaldatum tussen 1 november 2020 en 31 maart 2021 blijven 6 maand langer geldig dan hun huidige vervaldatum. Consumptiecheques met vervaldatum 7 juni 2021 blijven eveneens 6 maand langer geldig, dus tot 31 december 2021. Sport- en cultuurcheques met vervaldatum 30 september 2020 worden zelfs met een volledig jaar verlengd, dus tot 30 september 2021.

VERHOOGDE CONTROLES OP NALEVING VERPLICHT TELEWERK

De sociale inspectie heeft extra middelen ingezet om het naleven van de verplichting tot telewerk te controleren. Wanneer de aard van de functie of de continuïteit van de onderneming aanwezigheid op de werkvloer vereisen, dient u de betrokken werknemer in het bezit te stellen van een attest. Ook moeten de veiligheidsvoorschriften gerespecteerd worden. Inbreuken geven aanleiding tot een sanctie van niveau 2: een administratieve boete (250 - 2.500 euro) of een strafrechtelijke (400 - 4.000 euro), vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.

TIJDELIJKE WERKLOOSHEID BIJ QUARANTAINE NA PRIVÉ- OF PROFESSIONELE VERPLAATSINGEN NAAR RODE ZONES

Werknemers die terugkeren van vakantie in een rode zone en niet van thuis uit kunnen werken, zullen voor hun verplichte quarantaine vakantie of dergelijke moeten opnemen, gezien er hiervoor geen tijdelijke werkloosheid mag aangewend worden. In geval van quarantaine na een professionele verplaatsing naar een rode zone, kan dit wel. Werkgevers of opdrachtgevers die iemand voor langer dan 48u naar een rode zone sturen, melden dit daartoe via het online formulier Business Travel Abroad. Zo verkrijgt men een certificaatnummer, dat bij terugkeer moet ingevuld worden op het Passenger Locator Form. 

AANDACHTSPUNT BIJ VERTREK WERKNEMER: MAILBOX DEACTIVEREN!

Werkgevers die geen groeps-mailadressen gebruiken, moeten opletten wanneer een werknemer uit dienst gaat. Ingevolge de GDPR-wetgeving moet de mailbox immers verwijderd worden uiterlijk bij het vertrek van de werknemer. Deze bevat immers sowieso persoonsgegevens (bv. voor- en/of familienaam in het e-mailadres zelf). Deze inbreuk op een basisprincipe van de GDPR kan gesanctioneerd worden.

Indien u bijkomende informatie wenst in verband met bovenstaande, staat het payroll & HR team van RSM Belgium te uwer beschikking ([email protected]).

RSM InterPay

download onze HR INSIGHTS

hr_insights_small.jpg

How can we help you?

Contact us by phone +32 (0)2 379 34 70 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us