Ακολουθεί Ελληνική Μετάφραση

 

The Council of Ministers authorised the introduction of the Digital Nomad Visa Scheme in Cyprus on October 15, 2021, with a limit of 100 residence permits to be awarded on a first-in, first-served basis.

 

Digital nomad 

The "Cyprus Digital Nomad Visa" scheme allows non-EU and third-country citizens (non-EEA nationals) to work location-independently using telecommunication technology. It permits them to provisionally reside in Cyprus and work for an abroad registered employer or carry out work for companies or clients situated abroad using telecommunications technology.

The scheme aims to reinforce Cyprus positioning as a digital service hub, which in combination with the other benefits offered by Cyprus, will contribute to the development of the country's business and economic growth. The "Cyprus Digital Nomad Visa Scheme" introduction is part of the Strategy for Attracting Businesses for Activities or/and Expansion of their Activities in Cyprus.

 

Beneficiaries

Non – EU citizens or non-EEA nationals who:

 • Are able to work remotely with the use of information technology.
 • Are employed in a firm registered abroad, for which they can work location – independently, or are self-employed providing remote services for clients located abroad. 
 • Can prove with evidence that they have a fixed and adequate net income of a minimum €3500 per month (after contributions and tax deductions)

Benefits of the Scheme

The persons who are granted the Digital Nomad residence permit will have the following benefits:

 • They have the right to reside in Cyprus for a year, with the possibility of extending their residence for another two years.
 • The family members of the Digital Nomad have the right to reside in Cyprus for the same period as the Digital Nomad, however, with no rights of employment and/or any other economic activity in Cyprus.  
 • Provided that they remain in Cyprus for one or more periods exceeding 183 days within the same tax year; in that case, the Digital Nomad is considered a tax resident of Cyprus, provided that he is not a tax resident in any other country.

Family members

 • The Digital Nomads' family members can reside in Cyprus for the same period as the Digital Nomad, without having any employment or economic activity rights in Cyprus.
 • Family members include the spouse/partner of the Digital Nomad and their children under 18 of age.
 • The family members should obtain a temporary residence permit following the procedure as per below.

Procedure

 • To obtain a temporary residence permit, the applicant must, within three (3) months from the first day of landing in Cyprus, submit the required application along with the necessary documentation, as these are stated in the relevant lists, at the Offices of the Immigration Department in Nicosia, after scheduling an appointment via the online platform. All documentation submitted with the application forms must be officially translated and duly certified.
 • In cases where the applicant is residing in Cyprus subject to a different status, he or she has the right to apply to the Civil Registry and Migration Department in Nicosia for a temporary residence permit as a Digital Nomad.
 • Applicants can submit their applications either personally or via an authorised representative.
 • Applications that are not supported with all required documents will not be accepted for review.
 • In case of a change in the applicant's data during the application's evaluation process, it should be directly reported to the Department.
 • The amount for the applicable fees shall be paid as stated below for the application submission.
 • The collection of biometric data (photo and fingerprints) and the signature of the third-country national is required for the issuance of the temporary residence permit, which is done with the presentation of a valid travel document and the application submission receipt. The biometric data can be collected at the Immigration Department's offices in Nicosia or the district unit of the Aliens and Immigration Service of the Police in the third-country national's district of residence at the same time or after the application is submitted. Only a photo is required for persons under six years old during the application submission. This requirement applies during the renewal of the temporary residency permit. 
 • The renewal applications must be submitted to the Civil Registry and Migration Department in Nicosia, along with all required supporting documentation, at least one month before the temporary residence permit's expiration date. The fees for submitting the application must be paid as stated in the fees paragraph.
 • If the application is approved, a letter will be received by the applicant notifying them on how to obtain the temporary residence permit. 
 • If the application is rejected, the applicant will receive a letter stating the reasons for rejection.

Fees

 • For the issuance or renewal of the temporary residence permit, €70
 • For registration to the Aliens' Registry (initial registration cases only), €70

Examination period

The assessment period of the application is between 5 to 7 weeks.

Temporary residence permit duration

 • The validity of the first temporary residence permit is one year.
 • The renewal of the temporary residence permit has a validity of no more than two years.

Application form and accompanying documents

 

Download the application form (MVIS4) and the documents lists accompanying the digital nomads and their family members' applications.

Cyprus Digital Nomad Application  Cyprus Digital Nomad Visa Accompanying Documents Family Members - Dependant Children Application

 

Our professionals are here to assist you with any questions you may have.
Contact us directly or arrange a meeting at one of our Cyprus offices to discuss.

Ψηφιακοί Νομάδες

Στις 15 Οκτωβρίου του 2021 το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφασή του ψήφισε την εφαρμογή του Σχεδίου για προσέλκυση Ψηφιακών Νομάδων.  Η εν λόγω απόφαση αφορά την έκδοση 100 αδειών διαμονής στη βάση σειράς υποβολής αίτησης. 

 

Cyprus Digital Nomad Visa

Το Σχέδιο “Cyprus Digital Nomad Visa” στοχεύει στην προσέλκυση υπηκόων από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).  Το Σχέδιο επιτρέπει στους υπηκόους των εν λόγω χωρών να διαμένουν προσωρινά στην Κύπρο και να εργάζονται υπό την προϋπόθεση ότι οι προσφερόμενες εργασίες παρέχονται με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής σε εγγεγραμμένους εργοδότες με έδρα το εξωτερικό ή σε πελάτες που είναι εγκατεστημένοι στο εξωτερικό.   

Ο σκοπός του Σχεδίου είναι η προσέλκυση Ψηφιακών Νομάδων που θα ενισχύσουν το προφίλ της Κύπρου ως κέντρο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών, το οποίο σε συνάρτηση με τα άλλα πλεονεκτήματα που προσφέρει η Κύπρος, θα υποβοηθήσουν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας της οικονομίας της χώρας, γενικότερα. Η έναρξη του προγράμματος “Cyprus Digital Nomad Visa” συγκαταλέγεται ανάμεσα στις δράσεις της Στρατηγικής Προσέλκυσης Εταιρειών για Δραστηριοποίηση ή/και επέκταση των Δραστηριοτήτων τους στην Κύπρο. 

 

Δικαιούχοι

Υπήκοος χώρας εκτός ΕΕ και ΕΟΧ όπου:

 • Μπορεί να πραγματοποιήσει την εργασία του εξ αποστάσεως μέσω της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής.
 • Εργάζεται σε άλλη ή δική του εταιρεία ως μισθωτός η οποία έχει έδρα το εξωτερικό, όπου παρέχει εξ αποστάσεως εργασίες, ή είναι αυτοαπασχολούμενος και παρέχει εξ αποστάσεως υπηρεσίες σε πελάτες που είναι εγκατεστημένοι στο εξωτερικό.
 • Έχει τη δυνατότητα να αποδείξει ότι διαθέτει σταθερούς και επαρκείς μηνιαίους πόρους τουλάχιστον €3500, μετά την αποκοπή φόρων και εισφορών.     

 

Ωφελήματα Σχεδίου

Στα πρόσωπα που τους έχει χορηγηθεί η άδεια προσωρινής διαμονής Ψηφιακού Νομά, ισχύουν τα ακόλουθα προνόμια:

 • Για ένα χρόνο, δικαίωμα διαμονής στην Κύπρο με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμη δύο χρόνια.
 • Τα μέλη της οικογένειας του Ψηφιακού Νομά, έχουν δικαίωμα διαμονής στην Κύπρο, ίσης χρονικής περιόδου του συντηρούντα, χωρίς ωστόσο να έχουν το δικαίωμα για μισθωτή εργασία ή οποιασδήποτε άλλης μορφής οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα.
 • Στην περίπτωση όπου διαμένουν στην Κύπρο για μια περίοδο ή περιόδους συνολικής διάρκειας άνω των 183 ημερών στο ίδιο φορολογικό έτος, τότε θεωρούνται φορολογικοί κάτοικοι της Κύπρου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι άλλης δικαιοδοσίας.   

Μέλη οικογένειας

 • Τα μέλη της οικογένειας των Ψηφιακών Νομάδων, διατηρούν το δικαίωμα παραμονής τους στην Κύπρο για το ίδιο χρονικό διάστημα παραμονής του Ψηφιακού Νομά, χωρίς όμως να έχουν οποιαδήποτε πρόσβαση σε εργασία ή οικονομική δραστηριότητα στην χώρα.
 • Μέλη οικογενείας θεωρούνται οι σύζυγοι / συμβίοι στο πλαίσιο πολιτικής συμβίωσης και τα ανήλικα τέκνα.
 • Τα μέλη της οικογένειας πρέπει επίσης να αποκτήσουν προσωρινή άδεια διαμονής σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω.  

Διαδικασία

 • Ο αιτών εντός 3 μηνών από την άφιξή του, χρειάζεται να υποβάλει τη σχετική αίτηση εσωκλείοντας όλα τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα όπως αυτά αναφέρονται στους σχετικούς καταλόγους εγγράφων, στα Γραφεία του Τμήματος Μετανάστευσης στη Λευκωσία, νοουμένου ότι έχει οριστεί εκ των προτέρων ραντεβού για εξασφάλιση προσωρινής άδειας διαμονής, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Όλα τα συνοδευτικά έγγραφα που θα προσκομιστούν θα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα και δεόντως πιστοποιημένα / επικυρωμένα.
 • Εάν ο αιτών διαμένει νόμιμα στην Κύπρο βάσει άλλου καθεστώτος, διατηρεί το δικαίωμα υποβολής της εν λόγω σχετικής αίτησης για την απόκτηση προσωρινής άδειας διαμονής ως Ψηφιακός Νομάς, στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης στη Λευκωσία. 
 • Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν δια χειρός από τον αιτών ή μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.
 • Δεν γίνονται δεκτές για εξέταση αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα έγγραφα.
 • Στην περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής στοιχείων του αιτούντος κατά την εξέταση της αίτησης θα πρέπει οι αλλαγές αυτές να κοινοποιούνται άμεσα στο Τμήμα.
 • Για την υποβολή της αίτησης, καταβάλλεται το ποσό των εφαρμοστέων τελών όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω.
 • Η λήψη βιομετρικών στοιχείων (φωτογραφίας και δακτυλικών αποτυπωμάτων) και η υπογραφή του υπηκόου τρίτης χώρας απαιτείται για την έκδοση της προσωρινής άδειας διαμονής, η οποία λήψη πραγματοποιείται με την προσκόμιση ενός έγκυρου ταξιδιωτικού εγγράφου και την απόδειξη υποβολής της αίτησης.  Η λήψη των βιομετρικών στοιχείων μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά ή μετά την υποβολή της αίτησης, στα γραφεία του Τμήματος στη Λευκωσία ή στο επαρχιακό Κλιμάκιο της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αστυνομίας της επαρχίας διαμονής.  Σε άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 6ο έτος της ηλικίας του κατά την υποβολή της αίτησης λαμβάνεται μόνο φωτογραφία.  Κατά την ανανέωση της προσωρινής άδειας διαμονής επίσης λαμβάνονται τα στοιχεία αυτά.
 • Τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την ημερομηνία λήξης της προσωρινής άδειας διαμονής, θα πρέπει να υποβάλλονται στο Τμήμα μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά οι αιτήσεις ανανέωσης. Για την υποβολή της αίτησης, πρέπει να καταβληθεί το ποσό των εφαρμοστέων τελών όπως αναφέρεται παρακάτω.
 • Εάν η αίτησή εγκριθεί, αποστέλλεται επιστολή στον αιτών που ενημερώνει τον τρόπο παραλαβής της προσωρινής άδειας διαμονής.
 • Εάν η αίτηση απορριφθεί, αποστέλλεται επιστολή στον αιτών που αναφέρει τους λόγους απόρριψης.

Τέλη

 • Έκδοση ή ανανέωση προσωρινής άδειας διαμονής, €70
 • Εγγραφή στο Μητρώο Αλλοδαπών (αποκλειστικά για περιπτώσεις πρώτης εγγραφής), €70

Χρόνος εξέτασης

Η περίοδος εξέτασης της αίτησης είναι μεταξύ 5 με 7 εβδομάδων.

Διάρκεια προσωρινής άδειας διαμονής

 • Η πρώτη προσωρινή άδεια παραμονής έχει ισχύει για ένα έτος.
 • Σε περίπτωση ανανέωσης, η προσωρινή άδεια διαμονής ισχύει για μέγιστη διάρκεια μέχρι δύο χρόνια.

 

Έντυπο αίτησης και συνοδευτικά έγγραφα

Λήψη εντύπου αίτησης (MVIS4) και καταστάσεων συνοδευτικών εγγράφων για τους Ψηφιακούς Νομάδες και τα μέλη της οικογένειας τους.

ΑΙτηση Αδειας ΠροσωρινΗς ΔιαμονΗς ΕπισκΕπτη Κατάσταση ΣυνοδευτικΩν ΕγγρΑφων ΜΕλη Οικογένειας - ΣΥζυγός / ΣΥμβιος

 

Οι σύμβουλοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν με οποιαδήποτε απορία έχετε.  Επικοινωνήστε μαζί μας απευθείας ή κανονίστε μια συνάντηση σε ένα από τα γραφεία μας στην Κύπρο για να συζητήσουμε.