Ακολουθεί Ελληνική μετάφραση

Provisional tax assessment for the tax year 2023


Companies and self-employed individuals with taxable income other than salaries, dividends, pensions and interests are obliged to pay their taxes in advance under the provisional tax assessment system, as specified in the provisions of the Cyprus Tax laws.  

On 31st July and 31st December of the assessment year, the provisional tax must be paid in two equal instalments.  Any payment received later than the due date will be subject to 2.25% interest (for 2023) and an additional 5% penalty. 

Any variation between the final and provisional tax may be settled with the final self-assessment until 1st August of the following year without incurring interest as of that date. 

Remember that you can submit your provisional tax calculations through the Tax Portal. As a taxpayer, you can make revisions until 31st December, but you must notify the Tax Department. 

In addition, for any upward revisions, as a taxpayer, you can submit a supplementary calculation via the Tax Portal.  

For downward revisions, as a taxpayer, you must notify in writing the Tax Commissioner by filling out and submitting a revised provisional tax calculation.  

In the case where the declared income of the provisional assessment return is less than 75% of the final taxable income, the company will receive a 10% additional tax on the difference between the final and provisional tax. 

It is noted that the provisional tax might be changed at any time before the end of the fiscal year.  
 

Προσωρινή φορολογία για το φορολογικό έτος 2023


Εταιρείες και Φυσικά Πρόσωπα με φορολογητέο εισόδημα εξαιρουμένου μισθών, μερισμάτων, συντάξεων και τόκων, υποχρεούνται να προκαταβάλλουν το φόρο που τους αναλογεί για το κάθε  φορολογικό έτος, βάση του προσωρινού συστήματος προσδιορισμού του φόρου, όπως αυτό καθορίζεται από την Κυπριακή Φορολογική Νομοθεσία. 

Ο προσωρινός φόρος θα πρέπει να καταβληθεί σε δύο ίσες δόσεις, στις 31 Ιουλίου και 31 Δεκεμβρίου αντίστοιχα. Οποιαδήποτε πληρωμή καταβληθεί αργότερα από τις αναφερόμενες ημερομηνίες θα υπόκειται σε τόκο 2,25% (για το 2023) και πρόστιμο 5%.  

Οποιαδήποτε μεταβολή προκύψει μεταξύ του τελικού και του προσωρινού φόρου μπορεί να διευθετηθεί με την υποβολή της τελικής δήλωσης εισοδήματος μέχρι την 1η Αυγούστου του επόμενου έτους, χωρίς να υπάρξει οποιαδήποτε επιπλέον επιβάρυνση σε τόκους.   

Είναι σημαντικό να σας υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να υποβάλετε τους προσωρινούς υπολογισμούς των φόρων σας μέσω της διαδικτυακής πύλης του Τμήματος Φορολογίας (Tax portal). 

Παράλληλα, ως φορολογούμενοι, μπορείτε να κάνετε αναθεωρήσεις μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, νοουμένου ότι οι αύξουσες αναθεωρήσεις θα ενημερώνουν το Τμήμα Φορολογίας μέσω του Tax Portal, ενώ οι αναθεωρήσεις μείωσης θα κοινοποιούνται γραπτώς στο Τμήμα Φορολογίας, συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας αναθεωρημένο προσωρινό υπολογισμό φόρου.  

Σε περίπτωση που το δηλωτέο εισόδημα στην προσωρινή φορολογική δήλωση είναι μικρότερο από το 75% του τελικού φορολογητέου εισοδήματος, τότε η εταιρεία θα επιβαρυνθεί με πρόσθετο φόρο 10% επί της διαφοράς ανάμεσα της τελικής και προσωρινής φορολογίας.  

Εάν κάποια εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο προβεί σε επιπλέον πληρωμή, τότε θα της/του επιστραφεί με τόκο.

Σημειώνεται ότι ο προσωρινός φόρος μπορεί να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή πριν από το τέλος του φορολογικού έτους.