Ακολουθούν Ελληνικά

A decree was issued to the Official Gazette of the Republic of Cyprus to extend the deadline for the submission of corporate tax returns for the tax year 2022.

On 23 February 2024, a Decree was published in the Official Gazette of the Republic of Cyprus to grant an extension for the submission deadline of corporate tax returns for the tax year 2022. 

The extension is granted to those taxpayers who are obliged to file a Summary Information Table (SIT) subject to Article 33 of the Income Tax Law. In accordance with the 2022 Regulations issued in relation to the Transfer Pricing Documentation file and Advance Pricing Arrangements, the SIT needs to be filed along with the corporate tax return. The Transfer Pricing documentation file also needs to be prepared by the deadline of the filing of the corporate tax returns and SIT. 

Therefore, the Transfer Pricing documentation file, including the Cyprus local file, the corporate tax return and the SIT filing deadline, are all extended to 30 November 2024 for those taxpayers who are engaged in controlled transactions.

 

Διάταγμα που εκδόθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία για παράταση της ημερομηνίας υποβολής της φορολογικής δήλωσης νομικού προσώπου για το έτος 2022.

Στις 23 Φεβρουαρίου 2024, Διάταγμα που προνοεί την παράταση στην υποβολή της φορολογικής δήλωσης νομικού προσώπου για το έτος 2022, έχει κοινοποιηθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Η παράταση αφορά τα πρόσωπα που έχουν υποχρέωση υποβολής Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών Ελεγχόμενων Συναλλαγών σχετικά με το Άρθρο 33 του περί της Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου. Βάσει των Κανονισμών του 2022 αναφορικά με την Τεκμηρίωση Τιμών Ελεγχόμενων Συναλλαγών και Προέγκριση Μεθοδολογίας Τιμολόγησης Ελεγχόμενων Συναλλαγών, ο Συνοπτικός Πίνακας Πληροφοριών Ελεγχόμενων Συναλλαγών, πρέπει να υποβληθεί παράλληλα με τη δήλωση εισοδήματος του νομικού προσώπου. Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης Ελεγχόμενων Συναλλαγών επίσης πρέπει να ετοιμαστεί μέχρι τη σχετική τελική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων εισοδήματος.

Επομένως, η καταληκτική ημερομηνία ετοιμασίας του Φακέλου Τεκμηρίωσης Ελεγχόμενων Συναλλαγών, συμπεριλάμβανομένου του Κυπριακού Φακέλου Τεκμηρίωσης, δήλωσης εισοδήματος και του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών Ελεγχόμενων Συναλλαγών παρατείνεται μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2024, για όσους φορολογούμενους θεωρείται οτι έχουν Ελεγχόμενες Συναλλαγες.