Ακολουθούν Ελληνικά

The Cyprus Tax Department issued Circular 3/2024 on 30 May 2024 in relation to the treatment of medical insurance contributions.


The Circular determines the treatment of the tax treatment of medical insurance contributions for personal coverage, as well as for employers who assume the coverage on behalf of their employees. 
 

I.    Qualifying Medical Insurance Schemes/Plans

It is assumed that, any Medical Insurance schemes/plans that are offered  by insurance companies, supervised by the Superintendent of Insurance or by organised funds of employers or professional bodies with separate legal personality, are approved by the Commissioner of Taxation, provided that the tax deductions for contributions to such Plans shall be granted as follows:
 

Up to 31 December 2023
a)    Employers are granted a tax deduction for the annual contributions paid to such a plan, of up to 1% of the remuneration of employees that are members to the respective plan.

b)    Employees, self-employed individuals and income earners, are granted a tax deduction of up to 1.5% of their incomes subject to income tax. 
 

From 1 January 2024 onwards
a)    Employers are granted a tax deduction for the annual contributions made to the plan.

b)    Employees, self-employed individuals and income earners, are granted a tax deduction of up to 2% of their incomes subject to income tax.
 

II.    Incomes on which the tax deduction is granted

The Circular clarifies that the deduction is granted on incomes that are subject to personal income tax, e.g. self-employed business profits, gross rental income, employee remuneration (including bonus and other taxable benefits) and other taxable incomes.

The tax deduction is not granted on incomes that are exempted from personal income tax, e.g. dividend income, interest income and any other exempt income.

 

III.    Equal contributions to the plan by the employer and the employee

In cases where employers and employees contribute equally to cover the premiums of the medical insurance scheme, e.g. 50% each, then each can claim the contributed amount from their taxable income in accordance with paragraph I. 
 

IV.    Employers’ unilateral contributions to the plan

In cases where employers contribute more than 50% of the premium to cover the insurance plan, then:

a)    The employer is granted a deduction equal to the contribution made to the plan, in accordance with paragraph I. 

b)    The employee is deemed to have a taxable benefit in kind for the amount paid by the employer exceeding 50% of the total premium paid. The tax deduction granted to the employee equals to the amount paid from the employee plus the benefit in kind that relates to the premiums paid by the employer, applying the provisions of paragraph I. 

 

Examples


The Circular provides numerical examples in relation to the determination of the benefit in kind and the restriction of the tax deduction. 
 

i.    Benefit in Kind

In the case where the employer contributes 100% of the premium, then the benefit in kind for the employee is 50% of the insurance premium, e.g. 100% less 50%. For example, if the premium is €1,000, then the benefit in kind is €500. 

In the case where the employer contributes 80% of the premium, then the benefit in kind for the employee is 30% of the insurance premium, e.g. 80% less 50%. For example, if the premium is €1,000, then the benefit in kind is €300.  


ii.    Tax deduction determination for employers and employees

For the tax year 2024, the remuneration of an employee is €50,000, and the medical insurance premium is €5,000 to which the employer contributes 80% and the employee 20%.  

The employer is granted a tax deduction equal to the amount contributed to the medical plan. 

The employee needs to include an amount of €1,500, e.g. €50,000 * (80%-50%), in their emoluments as benefit in kind.

The tax deduction granted to the employee is €2,500, e.g. €1,000 personal contribution to the plan plus €1,500 benefit in kind. The tax deduction is restricted to €1,030, e.g. (€50,000 gross emoluments + €1,500 benefit in kind) * 2%.

Consequently, the tax deduction that the employee is allowed to claim is €1,030.

Φορολογικός χειρισμός εισφορών σε Ασφαλιστικά  Σχέδια Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης
 

Το Τμήμα Φορολογίας της Κύπρου στις 30 Μαΐου 2024 εξέδωσε την Εγκύκλιο 3/2024, σε σχέση με τον χειρισμό των εισφορών σε Σχέδια Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

Η εγκύκλιος καθορίζει τον χειρισμό των εισφορών σε Σχέδια Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης  από άτομα για προσωπική κάλυψη, καθώς και από εργοδότες που αναλαμβάνουν την κάλυψη για λογαριασμό των εργαζομένων τους. 
 

I.    Προγράμματα Ιατρικής Ασφάλισης που πληρούν τις προϋποθέσεις

Θεωρείται ότι, οποιαδήποτε Σχέδια Ιατροφαρμακευτικής Ασφάλισης που προσφέρονται από ασφαλιστικές εταιρείες, εποπτευόμενες από τον Έφορο Ασφαλίσεων ή από οργανωμένα ταμεία εργοδοτών ή επαγγελματικών κλάδων με ξεχωριστή νομική προσωπικότητα, εγκρίνονται από τον Έφορο Φορολογίας, νοουμένου ότι οι φορολογικές κρατήσεις για εισφορές σε τέτοια Σχέδια θα χορηγούνται ως ακολούθως:

Μέχρι  31 Δεκεμβρίου 2023

α)    Στους εργοδότες χορηγείται έκπτωση φόρου για τις ετήσιες εισφορές που καταβάλλονται σε τέτοιο σχέδιο, μέχρι 1% επί των αποδοχών των εργαζομένων που είναι μέλη στο εν λόγω σχέδιο.

β)    Οι μισθωτοί, οι αυτοεργαζόμενοι και οι εισοδηματίες, λαμβάνουν έκπτωση φόρου με περιορισμό μέχρι 1,5% των εισοδημάτων τους που υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος. 
 

Από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά

α)    Στους εργοδότες χορηγείται έκπτωση φόρου για τις ετήσιες εισφορές που καταβάλλονται στο σχέδιο.

β)    Στους μισθωτούς, τους αυτοαπασχολούμενους και τους εισοδηματίες, χορηγείται έκπτωση φόρου με περιορισμό μέχρι 2% των εισοδημάτων τους που υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος.

 

II.    Εισοδήματα επί των οποίων χορηγείται έκπτωση φόρου

Η εγκύκλιος διευκρινίζει ότι η έκπτωση χορηγείται σε εισοδήματα που υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, π.χ. κέρδη αυτοαπασχολούμενων επιχειρήσεων, ακαθάριστα εισοδήματα από ενοίκια, αμοιβές εργαζομένων (συμπεριλαμβανομένων μπόνους και άλλων φορολογητέων παροχών) και άλλα φορολογητέα εισοδήματα.

Η έκπτωση φόρου δεν χορηγείται σε εισοδήματα που απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, π.χ. εισόδημα από μερίσματα, έσοδα από τόκους και οποιοδήποτε άλλο απαλλασσόμενο εισόδημα.
 

III.    Ίσες εισφορές στο πρόγραμμα από τον εργοδότη και τον εργαζόμενο

Στις περιπτώσεις που εργοδότες και εργαζόμενοι συνεισφέρουν ισότιμα στο σχέδιο για την κάλυψη των ασφαλίστρων του σχεδίου υγείας του υπαλλήλου π.χ. 50% έκαστος, τότε ο καθένας μπορεί να διεκδικήσει το εισφερόμενο ποσό από το φορολογητέο εισόδημά του σύμφωνα με την παράγραφο Ι.

 

IV.    Μονομερείς εισφορές εργοδοτών στο πρόγραμμα

Σε περιπτώσεις όπου οι εργοδότες συνεισφέρουν περισσότερο από το 50% του ασφαλίστρου για την κάλυψη του ασφαλιστικού σχεδίου, τότε:
α)    Στον εργοδότη χορηγείται έκπτωση ίση με την εισφορά που καταβάλλεται στο σχέδιο, σύμφωνα με την παράγραφο Ι. 

β)    Ο εργαζόμενος θεωρείται ότι έχει φορολογητέο όφελος σε είδος για το ποσό που καταβάλλει ο εργοδότης που υπερβαίνει το 50% του συνολικού καταβληθέντος ασφαλίστρου. Η έκπτωση φόρου που χορηγείται στον εργαζόμενο ισούται με το ποσό που καταβάλλεται από τον εργαζόμενο συν την παροχή σε είδος που αφορά τα ασφάλιστρα που καταβάλλει ο εργοδότης, κατ' εφαρμογή του περιορισμού που αναφέρεται στην παράγραφο Ι.

 

Παραδείγματα


Η εγκύκλιος παρέχει αριθμητικά παραδείγματα σε σχέση με τον καθορισμό της παροχής σε είδος και τον περιορισμό της έκπτωσης φόρου. 
 

i.    Παροχή σε είδος

Στην περίπτωση που ο εργοδότης συνεισφέρει το 100% του ασφαλίστρου, τότε η παροχή σε είδος για τον εργαζόμενο είναι 50% του ασφαλίστρου π.χ. 100% μείον 50%. Για παράδειγμα, εάν το ασφάλιστρο είναι €1.000, τότε το όφελος σε είδος είναι €500. 

Στην περίπτωση που ο εργοδότης συνεισφέρει το 80% του ασφαλίστρου, τότε η παροχή σε είδος για τον εργαζόμενο είναι 30% του ασφαλίστρου π.χ. 80% μείον 50%. Για παράδειγμα, εάν το ασφάλιστρο είναι €1.000, τότε το όφελος σε είδος είναι €300.  


ii.    Προσδιορισμός έκπτωσης φόρου για εργοδότες και εργαζόμενους

Για το φορολογικό έτος 2024, η αμοιβή του εργοδοτούμενου είναι €50.000 και το ασφάλιστρο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης €5.000 επί του οποίου ο εργοδότης συνεισφέρει το 80% και ο εργαζόμενος το 20%.  

Στον εργοδότη χορηγείται έκπτωση φόρου ίση με το ποσό που καταβάλλεται στο ιατρικό πρόγραμμα. 

Ο εργοδοτούμενος πρέπει να συμπεριλάβει ποσό €1.500 π.χ. €50.000* (80%-50%) στις αποδοχές του ως παροχή σε είδος.

Η έκπτωση φόρου που χορηγείται στον εργοδοτούμενο είναι €2.500 π.χ. €1.000 προσωπική συνεισφορά στο πρόγραμμα συν €1.500 παροχή σε είδος. Η έκπτωση φόρου περιορίζεται σε €1.030 π.χ. (€50.000 μεικτές αποδοχές + €1.500 παροχές σε είδος) * 2%. 

Κατά συνέπεια, η έκπτωση φόρου που δικαιούται να διεκδικήσει ο εργαζόμενος είναι €1.030.