Ακολουθεί Ελληνική μετάφραση

TFA (Tax-For-All) Portal is live!

We would like to inform you that as of today, 27 March 2023, TFA - Stage 1 is live. Stage 1 of the comprehensive replacement of Taxisnet Portal with TFA relates to Indirect Taxation (VAT/VIES), whereas the stages relating to Direct Taxation will subsequently be implemented.

It is announced that as of today, all VAT and VIES obligations will exclusively be processed through the TFA Portal. 

In the context of the smooth transition from the Taxisnet Portal to TFA and facilitating the use of the portal from the users, the Tax Department has extended the dates of submitting the VAT returns of the below periods, as well as extending the relevant dates of VAT payment:

 

VAT Period: 01/12/2022 – 28/02/2023 

Initial date of submission: 10 April 2023

Extended date of submission: 26 April 2023

 

VAT Period: 01/01/2023 – 31/03/2023 

Initial date of submission: 10 May 2023

Extended date of submission: 26 May 2023

It is further announced that VIES return for March 2023 can be submitted through TFA Portal until 26 April 2023 without monetary penalties.

All other services are still operated through Taxisnet Portal.

For more information regarding TFA, instructions and trainings are found on the Tax Department's official website and the Tax Department’s YouTube channel. 

 


 

H πλατφόρμα TFA (Tax-For-All) είναι live!

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από σήμερα, 27 Απριλίου 2023, η πρώτη φάση της πλατφόρμας TFA (Tax-For-All) είναι live.

Η πρώτη φάση της ολικής αντικατάστασης της πλατφόρμας Taxisnet με την TFA (Tax-For-All), αφορά την Έμμεση Φορολογία (ΦΠΑ/ VIES), ενώ οι υπόλοιπες φάσεις που αφορούν την Άμεση Φορολογία θα υλοποιηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Ανακοινώνεται ότι απο σήμερα, όλες οι υποχρεώσεις αναφορικά με το ΦΠΑ και VIES θα διεκπεραιώνονται αποκλειστικά και μόνο, μέσω του TFA. 

Στα πλαίσια της ομαλής μετάβασης στο νέο μηχανογραφικό σύστημα Tax For All (TFA) και για σκοπούς διευκόλυνσης των χρηστών, οι ημερομηνίες υποβολής των πιο κάτω Δηλώσεων Φ.Π.Α. όσο και της πληρωμής του Φ.Π.Α. που προκύπτει με βάσει τις Δηλώσεις αυτές, παρατείνονται.

 

Περίοδος ΦΠΑ: 01/12/2022 – 28/02/2023

Αρχική ημερομηνία υποβολής: 10 April 2023

Ημερομηνία παράτασης: 26 April 2023

 

Περίοδος ΦΠΑ: 01/01/2023 – 31/03/2023

Αρχική ημερομηνία υποβολής: 10 May 2023

Ημερομηνία παράτασης: 26 May 2023

Σημειώνεται ότι μέχρι τις 26 Απριλίου 2023, θα μπορεί να υποβληθεί ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας VIES για το μήνα Μάρτιο 2023, χωρίς επιπρόσθετες επιβαρύνσεις.

Όλες οι υπόλοιπες υπηρεσίες συνεχίζουν να διεκπεραιώνονται από το Taxisnet.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Tax For All (TFA), οδηγίες και ενημερωτικά βίντεο υπάρχουν στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας, όπως και στο κανάλι του Τμήματος στο You tube.

 

TAX FOR ALL PORTAL