Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών: Εξαίρεση δωρεάς ακίνητης ιδιοκτησίας σε ανάδοχο τέκνο / Cyprus Capital Gains Tax Law: Exemption of real estate property gifted to foster children

Με βάση τον τροποποιητικό Νόμο, αναφορικά με το Άρθρου 10, ο περί Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμος εξαιρεί ως φορολογητέα διάθεση, δωρεές ακίνητης ιδιοκτησίας από ανάδοχο γονέα σε ανάδοχο τέκνο (ως ορίζονται στον περί Παιδιών Νόμο).

Η πρόνοια του νόμου εφαρμόζεται από τις 23 Δεκεμβρίου 2020.

-----------------------------------------------------------------------------

According to the amending law, in respect of Article 10, the Cyprus Capital Gains Tax Laws excludes as chargeable disposals, gifts of real estate property by foster parents to foster children (terms as defined in the Children's Law).

The above is effective as from 23 December 2020.

How can we help you?

Contact us by phone (+357) 25 204000(+357) 26 811256(+357 22 730416) or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us