Ακολουθεί Ελληνική μετάφραση

The Department of Registrar of Companies and Intellectual Property announces after the decision of the Court of Justice of the European Union (CJEE) of November 22, 2022, that access to the Register of Beneficial Owners is suspended for the general public as of November 23, 2022. 

As per the CJEE's judgment, the European Parliament and the Council's Directive (EU) 2018/843 of May 30, 2018, seriously infringed on the fundamental rights of the beneficial ownership of legal entities of respect to one's private life and protection of one's personal data. 

However, the current procedure to the competent and supervisory authorities and the Unit will still be in use. 

By submitting an additional solemn declaration confirming that the information on the Beneficial Owners you are requesting is in the context of conducting customer due diligence, the relevant information will continue to be provided to the obliged entities following the applicable procedure.

Αναστολή πρόσβασης του ευρύ κοινού στο Mητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Πνευματικής Ιδιοκτησίας σε σχετική του ανακοίνωση βάση της Απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) στις 22 Νοεμβρίου 2022, γνωστοποιεί ότι η πρόσβαση στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων για το ευρύ κοινό αναστέλλεται από τις 23 Νοεμβρίου, 2022.

Σύμφωνα με την απόφαση του ΔΕΕ, η Οδηγία (ΕΕ) 2018/843 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 2018,  είναι ανίσχυρη εφόσον συνιστούσε σοβαρή επέμβαση στα θεμελιώδη δικαιώματα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και προστασίας των προσωπικών δεδομένων, προσωπικού χαρακτήρα των Πραγματικών Δικαιούχων νομικής οντότητας. 

Ωστόσο, η ισχύουσα διαδικασία προς τις αρμόδιες και εποπτικές αρχές και τη Μονάδα θα εξακολουθεί να παρέχεται σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία.

Με την υποβολή επιπρόσθετης Υπεύθυνης Δήλωσης που να επιβεβαιώνει ότι τα στοιχεία των Πραγματικών Δικαιούχων ζητούνται στα πλαίσια της λήψης των μέτρων δέουσας επιμέλειας, οι σχετικές πληροφορίες θα συνεχίσουν να παρέχονται στις υπόχρεες οντότητες ακολουθώντας την ισχύουσα διαδικασία.

Νοείται ότι, η υποχρέωση των εταιρειών και συνεταιρισμών να υποβάλλουν και να επικαιροποιούν τα στοιχεία των Πραγματικών Δικαιούχων δεν επηρεάζεται από τα πιο πάνω και εξακολουθεί να υφίσταται.