Ακολουθεί Ελληνική μετάφραση

 

RSM Cyprus is successfully certified with ISO/IEC 27001:2013 


BSI, an internationally recognised and experienced independent assessor of best practices, certified RSM Cyprus with the ISO/IEC 27000:2013 after thoroughly reviewing the policies and procedures it applies to managing its clients' sensitive data.  

RSM International started the ISO/IEC 27000:2013 certification process for all its members globally. RSM Cyprus was amongst the firms that embraced this initiative and started the certification procedure with the BSI.  

Our goal is to provide our clients with first-tier services with professionalism and integrity. Consequently, we follow the Information Security Management System (ISMS) based on procedures, controls, technologies, and people that protect and manage our clients' information via effective risk management. 

 

Together with the Information Security Management System (ISMS), we apply the "CIA" triad that complies with numerous security and information management regulations, including GDPR (General Data Protection Regulation). "CIA" triad focuses on the following:

  1. Confidentiality: Information is protected against unauthorised access.
  2. Integrity: Information is verified and protected for its accuracy and completeness.
  3. Availability: A business continuity plan is implemented and tested to ensure that the availability of information is accessible when needed.

Having obtained the accreditation of ISO/IEC 27001:2013 demonstrates once more our commitment towards our clients. In a world where cyberattacks are getting stronger, and information security is among the top priorities in an organisation, we have the best practices and qualified controls in place to safeguard them. 

 

"As a member firm of RSM International, the 6th largest network of assurance, tax and consulting services worldwide, RSM Cyprus will continue to enrich its resources and adopt the best practices for information security protection. We want our clients to feel safe. Therefore, we follow policies and procedures that effectively decrease operational risks while promoting trust in our relationships with our selective clientele ", said Mr George Themistocleous, Managing Partner, CEO of RSM Cyprus. 

 

 

 

Η RSM Cyprus πιστοποιήθηκε με επιτυχία με το ISO/IEC 27001:2013 


Η BSI, μια διεθνώς αναγνωρισμένη και ανεξάρτητη εταιρεία αξιολογήσεων βέλτιστων πρακτικών, πιστοποίησε την RSM Cyprus με το πρότυπο ISO/IEC 27000:2013 μετά από ενδελεχή εξέταση των πολιτικών και διαδικασιών που εφαρμόζει για τη διαχείριση των ευαίσθητων δεδομένων των πελατών της.  

Η RSM International ξεκίνησε τη διαδικασία πιστοποίησης ISO/IEC 27000:2013 για όλα τα μέλη της παγκοσμίως. Η RSM Cyprus ήταν μεταξύ των εταιρειών που αγκάλιασαν την πρωτοβουλία αυτή και ξεκίνησαν τη διαδικασία πιστοποίησης με την BSI.  

 

Στόχος μας είναι να παρέχουμε στους πελάτες μας ποιοτικές υπηρεσίες με επαγγελματισμό και ακεραιότητα. Κατά συνέπεια, ακολουθούμε ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISMS) που βασίζεται σε διαδικασίες, ελέγχους, χρήση τεχνολογιών και ανθρώπους που προστατεύουν και διαχειρίζονται τις πληροφορίες των πελατών μας στοχεύοντας στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων.   

 

Μέσω του ISMS, εφαρμόζουμε την τριάδα "CIA" που συμμορφώνεται με πολυάριθμους κανονισμούς ασφάλειας και διαχείρισης πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένου του GDPR (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων). Η τριάδα της «CIA» επικεντρώνεται στα εξής:

  1. Εμπιστευτικότητα: Οι πληροφορίες προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
  2. Ακεραιότητα: Οι πληροφορίες επαληθεύονται και προστατεύονται για την ακρίβεια και την πληρότητά τους.
  3. Διαθεσιμότητα: Εφαρμόζεται σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας για τη διασφάλιση των πληροφοριών και τη προσβασιμότητα αυτών όταν χρειάζεται. 

Η διαπίστευση μας με το ISO/IEC 27001:2013 αποδεικνύει για ακόμη μια φορά τη δέσμευσή μας προς τους πελάτες μας, σε έναν κόσμο όπου οι κυβερνοεπιθέσεις γίνονται ισχυρότερες και η ασφάλεια των πληροφοριών «η κορυφαία προτεραιότητα» ενός οργανισμού.  Συνεπώς, ως RSM Cyprus εφαρμόζουμε τις βέλτιστες πρακτικές και τους κατάλληλους ελέγχους για την προστασία των πελατών μας.

 

«Ως RSM Cyprus μέλος της RSM International, του 6ου μεγαλύτερου δικτύου υπηρεσιών ελέγχου και διασφάλισης, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών παγκοσμίως, αναβαθμίζουμε τις διαδικασίες και υιοθετούμε βέλτιστες πρακτικές για την ασφάλεια των πληροφοριών των πελατών μας. Θέλουμε οι πελάτες μας να αισθάνονται ασφαλείς. Ως εκ τούτου, θα συνεχίσουμε να ακολουθούμε πολιτικές και διαδικασίες που μειώνουν αποτελεσματικά τους κινδύνους διαχείρισης δεδομένων, ενισχύοντας παράλληλα τις σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης που έχουμε με τους πελάτες μας», αναφέρει ο κ. Γιώργος Θεμιστοκλέους, Managing Partner, CEO της RSM Cyprus.