Ακολουθεί Ελληνική μετάφραση

The announcement refers to the new penalties to be imposed by the Cyprus Registrar for the late submission of the annual report (HE32). 

The new penalties will come into force on 18/12/2019.

 

In particular, the company's annual report (HE32), based on existing legislation, is submitted to the Registrar of Companies within 28 days from the date of the Annual General Meeting (AGM), which has to be convened once a year and within 12 months from the previous AGM. For example, if the previous year's AGM was on 31 December 2018, then the 2019 AGM has to be convened by 31 December 2019, and the annual report is to be filed before 28 January 2020 with the Audited Financial Statements of the previous year.

Therefore, if any delay in submitting the annual report occurs, the new fees/ penalties will incur and which are formulated as follows:

  •  Any delay after the date of submission will incur a €50 (fifty euros) once-off penalty; and
  •  In addition, €1 (one euro) will be charged for each day of the delay during the first six months and then €2 (two euros) for each day of the continuation of this breach up to a maximum total of €500 (five hundred euros)

Please note that the annual reports for the years 2018 and earlier will not be subject to the above penalties but note that we cannot file the 2019 annual return if the previous years' annual reports were not submitted! Furthermore, it is important to stress that no annual return can be filed without the appropriate Financial Statements.

You can also view the relevant announcement from the Company Registrar's website (unfortunately is in Greek, and no English translation is provided).

Η ανακοίνωση αναφέρεται στις νέες χρηματικές επιβαρύνσεις, οι οποίες θα επιβληθούν από τον Έφορο Εταιρειών, για καθυστερήσεις στην υποβολή της ετήσιας έκθεσης (ΗΕ32). 

Οι νέες χρηματικές επιβαρύνσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 18/12/2019.

 

Συγκεκριμένα, η ετήσια έκθεση της εταιρείας (ΗΕ32), βάση της ισχύουσας νομοθεσίας, καταχωρείται στον Έφορο Εταιρειών εντός 28 ημερών από την ημερομηνία της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, η οποία πρέπει να συγκαλείται μία φορά τον χρόνο και εντός 12 μηνών από την προηγούμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση. Για παράδειγμα, εάν η προηγούμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση έγινε στις 31 Δεκεμβρίου 2018, τότε η επόμενη θα πρέπει να συγκληθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 και η ετήσια έκθεση (ΗΕ32) θα πρέπει να καταχωρηθεί έως τις 28 Ιανουαρίου 2020, μαζί με τις Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις του προηγούμενου έτους.

Ως εκ τούτου, σε περίπτωση καθυστέρησης στην καταχώριση της ετήσιας έκθεσης (ΗΕ32), θα ισχύουν οι νέες χρηματικές επιβαρύνσεις, οι οποίες έχουν τροποποιηθεί ως εξής:

  • Οποιαδήποτε καθυστέρηση μετά την ημερομηνία υποβολής, θα επιβαρύνεται με €50 (πενήντα ευρώ), και
  • Επιπρόσθετα θα υπάρχει χρέωση €1 (ενός ευρώ) για κάθε ημέρα καθυστέρησης κατά τους έξι πρώτους μήνες και στην συνέχεια €2 (δύο ευρώ) για κάθε ημέρα, μέχρι το μέγιστο συνολικό ποσό των €500 (πεντακοσίων ευρώ).

Παρακαλώ σημειώστε ότι οι ετήσιες εκθέσεις (ΗΕ32) για τα έτη 2018 και νωρίτερα, δεν θα υπόκεινται στις νέες χρηματικές επιβαρύνσεις, αλλά επίσης δεν μπορούμε να καταχωρίσουμε ετήσιες εκθέσεις για το έτος 2019, εάν οι ετήσιες εκθέσεις που αφορούν τα προηγούμενα έτη, δεν έχουν καταχωρηθεί πρώτα.  Επιπλέον, είναι σημαντικό να τονιστεί, ότι καμία ετήσια έκθεση (ΗΕ32) δεν μπορεί να καταχωρηθεί χωρίς τις ανάλογες Οικονομικές Καταστάσεις.

Μπορείτε επίσης να δείτε την σχετική ανακοίνωση από τον ιστότοπο του Εφόρου Εταιρειών.