Ψηφίστηκε από την Βουλή των Αντιπροσώπων και δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου, 2022 ο περί Προστασίας των Μισθών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.

 

Οι σημαντικότερες αλλαγές που επιφέρει ο τροποποιητικός Νόμος είναι οι εξής:

1. Τρόπος Πληρωμής Μισθών

Ο Εργοδότης καταβάλλει τον μισθό του εργοδοτουμένου:

(α) σε τραπεζικό λογαριασμό ή λογαριασμό πληρωμών της επιλογής του εργοδοτούμενου, περιλαμβανομένης της πληρωμής με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ή μέσω παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, ή

(β) με τραπεζική επιταγή στο όνομα του εργοδοτούμενου.

Στις περιπτώσεις προσώπων για τα οποία εκκρεμεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού πληρωμών, ο Εργοδότης δύναται να καταβάλλει τον μισθό σε μετρητά για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 4 μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης του εργοδοτούμενου.

Στις περιπτώσεις προσώπων κατά τις οποίες το αίτημα για άνοιγμα λογαριασμού πληρωμών απορρίπτεται για οποιοδήποτε λόγο, ο Εργοδότης δύναται να συνεχίσει να καταβάλλει τον μισθό σε μετρητά εφόσον ο Εργοδότης προσκομίσει στον Διευθυντή του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετική βεβαίωση από το πιστωτικό ίδρυμα που απέρριψε την αίτηση του εργοδοτούμενου για άνοιγμα λογαριασμού πληρωμών.

Σημειώνεται ότι ο μισθός δύναται να καταβάλλεται σε μετρητά εάν ο Εργοδότης καταβάλλει τον μισθό σε εβδομαδιαία βάση και έχει συνάψει Συλλογική Σύμβαση ή άλλη γραπτή συμφωνία με τον εργοδοτούμενο, με την οποία προβλέπεται ότι η καταβολή του μισθού μπορεί να γίνεται σε εβδομαδιαία βάση.

 

2. Έκδοση Κατάστασης Μισθοδοσίας

Ο Εργοδότης εκδίδει κατάσταση μισθοδοσίας, και δίνει στον εργοδοτούμενο αντίγραφο της κατάστασης μισθοδοσίας εντύπως ή ηλεκτρονικά, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία πληρωμής του μισθού.

Επιπλέον, ο Εργοδότης τηρεί αρχείο με τις καταστάσεις της μισθοδοσίας. 

 

3.  Αποκοπές από τον Μισθό

Στις αποκοπές που επιτρέπονται να γίνονται από τον μισθό προστίθενται και οι αποκοπές που προβλέπει Συλλογική Σύμβαση ή γενική συμφωνία μεταξύ Εργοδοτικών Οργανώσεων και εκπροσώπων των εργαζομένων, για εργαζόμενους για τους οποίους οι συμφωνίες αυτές εφαρμόζονται.

Οι «άλλες αποκοπές μετά από την συγκατάθεση του εργαζόμενου», γίνονται πλέον μόνο μετά από γραπτή και ενυπόγραφη συγκατάθεση του εργαζόμενου. Επιπλέον, στις περιπτώσεις αυτές, ο Εργοδότης τηρεί αρχείο με τα έντυπα συγκατάθεσης του εργοδοτουμένου.

 

4. Υποχρέωση Τήρησης Στοιχείων. Αρχείων και Απόδειξης

Τα αρχεία που ο Εργοδότης οφείλει να τηρεί και στα οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία για κάθε εργοδοτούμενο σχετικά με τον ακάθαρτο και τον καθαρό μισθό του, τυχόν αποκοπές που έγιναν στο μισθό και τους λόγους για τους οποίους έγιναν οι αποκοπές, θα πρέπει να φυλάσσονται και να είναι διαθέσιμα για έλεγχο από Επιθεωρητή ή άλλο εξουσιοδοτημένο λειτουργό για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα 6 έτη.  
 

Εγκύκλιος

Amendments to the Wage Protection Law

 

The Wage Protection (Amendment) Law of 2022 was passed by the House of Representatives and published in the Official Gazette of the Republic of Cyprus on Friday, December 16, 2022.

 

The major changes brought about by the Amendment Law are as follows:

 

1. The Employer shall pay the salary of the employee:

(a) to a bank account or payment account of the employer's choice, including payment by electronic means of payment or through payment service providers; or

(b) by bank cheque in the name of the employee.

In the case of persons for whom the process of opening a bank account or payment account is pending, the Employer may pay the salary in cash for a period not exceeding 4 months from the date of employment of the Employee.

In cases where the request to open a payment account is rejected for any reason, the Employer may continue to pay the salary in cash if the Employer provides the Director of the Department of Labour Relations of the Ministry of Labour and Social Insurance with a certificate from the credit institution that rejected the Employee's request to open a payment account.

Note that the salary may be paid in cash if the Employer pays the salary on a weekly basis and has entered into a Collective Agreement or other written agreement with the Employer, which provides that the salary may be paid on a weekly basis. 

 

2. Issue of a payroll statement

The Employer shall issue a payroll statement and provide the Employer with a copy of the payroll statement in hard copy or electronically, within 5 working days of the date of payment of wages.

In addition, the Employer shall keep a record of the payroll statements. 

 

3. Deductions from the salary

The deductions allowed to be made from the salary shall be added to the deductions allowed by a Collective Agreement or general agreement between Employers' Organizations and employee representatives for employees to whom such agreements apply.

"Other deductions after the consent of the employee" are now only made with the written and signed consent of the employee. In addition, in such cases, the Employer shall maintain a record of the employee's consent forms.

 

4. Recordkeeping Obligation. Records and Evidence

The records that the Employer is required to maintain, which shall include information for each Employer regarding the Employee's unclean and clean wages, any deductions made from wages and the reasons for the deductions, shall be kept and shall be available for inspection by an Inspector or other authorized official for a period not to exceed 6 years.