Η ετήσια έρευνα της RSM Greece, The RSM Board Diversity Survey, αναλύει τη σύνθεση των Διοικητικών Συμβουλίων των εισηγμένων Ελληνικών επιχειρήσεων βάσει κριτηρίων  ποικιλομορφίας και προάγει βέλτιστες πρακτικές για τη δημιουργία μιας ουσιαστικής κουλτούρα συμπερίληψης που θα ωφελήσει στρατηγικά τις επιχειρήσεις.

Αφορμή για την πρωταρχική εκπόνηση της έρευνας το 2021 ήταν η αναγνώριση των χαμηλών ποσοστών εκπροσώπησης των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των Ελληνικών εισηγμένων εταιριών αλλά και η έλλειψη ουσιαστικών πολιτικών και κανόνων πολυμορφίας στα Διοικητικά Συμβούλια. Επιπλέον,  η έρευνα αποβλέπει στην περαιτέρω εξέταση του βαθμού στον οποίο οι νόμοι και οδηγίες περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ο πρόσφατος ο ν.4706/2020, έχουν συμβάλει στην άμβλυνση των ανισοτήτων και στην προώθηση της πολυμορφίας στο επιχειρηματικό τοπίο της Ελλάδας.

Στόχος μας είναι να εξετάζουμε συνολικά τα κριτήρια που μπορούν να ενισχύσουν την πολυμορφία και τη συμπερίληψη στα Διοικητικά Συμβούλια και να προτείνουμε βέλτιστες πρακτικές που θα έχουν ως αποτέλεσμα τη συνολική ανάπτυξη των οργανισμών σε όλα τα επίπεδα.

Μοιραζόμαστε λοιπόν μαζί σας τα συμπεράσματα της μελέτης μας ανά έτος, που δείχνουν με τον πιο παραστατικό τρόπο το βαθμό υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών ως προς την πολυμορφία από τα Διοικητικά Συμβούλια. Αναλύουμε το βαθμό συμμόρφωσης των Ελληνικών εισηγμένων εταιριών και σημειώνουμε τα κενά που πρέπει να καλύψουν για την υιοθέτηση ενός ιδανικού διοικητικού συμβουλίου, στο οποίο όλα τα μέλη του αντιμετωπίζονται ως ισότιμα, έχουν φωνή και μπορούν έμπρακτα να συνεισφέρουν τις σκέψεις τους χωρίς περιορισμούς.