«Στρατηγική αναδιάρθρωση: η νέα πρόκληση ανάπτυξης της επιχείρησης στη σύγχρονη πραγματικότητα»

Στις ημέρες μας, οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης γίνονται ολοένα και πιο εμφανείς, ειδικά για όσους έχουν δική τους επιχείρηση. Στα νέα δεδομένα, τo κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων έχει αυξηθεί σημαντικά, ενώ η ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών έχει αντίστοιχα μειωθεί. Είναι γεγονός ότι όλες οι επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το πόσο υγιείς βάσεις έχουν, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα.

Την ίδια στιγμή όμως, είναι κοινή παραδοχή ότι οι επιχειρήσεις που έχουν ισχυρή διοικητική βάση, λειτουργική δομή, συστήματα και διαδικασίες, καθώς επίσης και οργάνωση στην παραγωγική τους λειτουργία, έχουν σημαντικά περισσότερες πιθανότητες να ξεπεράσουν ανώδυνα αυτή την κρίση και, ταυτόχρονα, να αναπτυχθούν. Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι οι επιχειρήσεις να εντοπίσουν και να αναγνωρίσουν εγκαίρως τα ενδεχόμενα προβλήματα, να σχεδιάσουν τις κατάλληλες λύσεις, και παράλληλα να είναι σε ετοιμότητα να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που θα τους παρουσιαστούν.

Οι περισσότερες επιχειρήσεις σήμερα επιλέγουν γι’ αυτό το σκοπό τη διοικητική και λειτουργική αναδιάρθρωση. Με την πλήρη και ουσιαστική αναθεώρηση της ιεραρχικής δομής και του τρόπου λειτουργίας της επιχείρησης, και με την εφαρμογή των κατάλληλων για τις νέες συνθήκες και περιστάσεις στρατηγικών, υπάρχει η δυνατότητα για σταθεροποίηση και ανάπτυξη. Θα πρέπει όμως να ληφθεί υπόψη το ότι οι επιχειρήσεις είναι δυναμικά συστήματα, τα συστατικά μέρη των οποίων πρέπει να συνεργάζονται απόλυτα. Αυτό σημαίνει ότι όποιες αλλαγές γίνουν θα πρέπει να είναι συμβατές με ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και δυναμικό περιβάλλον, και να ταιριάζουν με τη φιλοσοφία της επιχείρησης.

Ένα σχέδιο διοικητικής αναδιάρθρωσης, λαμβάνοντας υπόψη και τις στρατηγικές προτεραιότητες της επιχείρησης, έχει ως στόχους: α) τη δημιουργία δομών, οι οποίες θα υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων για τη χάραξη της νέας επιχειρηματικής στρατηγικής, και β) την προσαρμογή της επιχείρησης στα νέα δεδομένα. Στο σχέδιο αυτό περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η στελέχωση της ομάδας διοίκησης με έμπειρα στελέχη, η δημιουργία   νέων θέσεων εργασίας και νέων τμημάτων που ταιριάζουν στις συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργεί πλέον η επιχείρηση, και η αντικατάσταση ή ακόμη και κατάργηση των παλαιότερων, μη λειτουργικών θέσεων και τμημάτων.

Ειδικά στην περίοδο που διανύουμε, είναι έντονες οι πιέσεις της αγοράς για παραγωγικότητα, ποιότητα παραγωγής και υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών. Η λειτουργική αναδιάρθρωση προσφέρει τα “δυναμικά” εργαλεία, ώστε να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να ανταποκριθούν επιτυχώς σε αυτές τις απαιτήσεις, με στροφή στο αντικείμενο εργασίας, προσαρμογή των στόχων στις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, επικέντρωση των προσπαθειών στην κάλυψη του ελλείμματος ανταγωνιστικότητας και βελτιστοποίηση των διαδικασιών. Επίσης, καθοριστικό στοιχείο για να μπορέσει ένας επιχειρηματικός οργανισμός να λειτουργήσει εύρυθμα και ομαλά είναι ο σχεδιασμός των σωστών διαύλων επικοινωνίας.

Σε ένα περιβάλλον που αλλάζει καθημερινά και γίνεται όλο και πιο απαιτητικό, μόνον οι επιχειρήσεις που θα προσαρμοστούν άμεσα θα διατηρήσουν και θα αυξήσουν τη δυναμική και το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα, έχοντας επιπλέον τη δυνατότητα επέκτασης των εργασιών τους, με νέες προοπτικές ανάπτυξης.