ΑΝΑΔΙAΡΘΡΩΣΗ ΔΑΝΕIΩΝ: Ο δρόµος για την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων αλλά και την εύρυθµη λειτουργία των τραπεζών.

Η σηµερινή οικονοµική κατάσταση έχει διαµορφώσει ένα απαισιόδοξο κλίµα, χωρίς δηµιουργία και δύναµη για το αύριο. Οι δύο βασικοί άξονες που αναπαράγουν κεφάλαιο και ταµειακές ροές, οι τράπεζες και οι επιχειρήσεις είναι πια βέβαιο ότι θα πρέπει να δηµιουργήσουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να µπορέσει η επιχειρηµατική ζωή στην Ελλάδα να συνεχίσει να υπάρχει και µέσα από τα σηµερινά προβλήµατα να αναστηθεί.

Στην Ελληνική Οικονοµία υπάρχουν ακόµη επιχειρήσεις, οι οποίες µέσα από την αναδιάρθρωση της λειτουργίας τους µπορούν να επιβιώσουν και παράλληλα να συνεργασθούν µε τις τράπεζες ώστε να µπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις δανειακές υποχρεώσεις που έχουν. Φυσικά στη διαδικασία αυτή και οι δύο πλευρές θα πρέπει να προσπαθήσουν για να επιτευχθεί το «δυνατόν εφικτό» και όχι αυτό που ήθελε ιδανικά η κάθε πλευρά.

Ο άξονας που λέγεται επιχείρηση και έχει τη δυνατότητα της επιβίωσης θα πρέπει να διαµορφώσει ένα όραµα και µία στρατηγική µε την οποία θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται. Είναι απαραίτητο η Διοίκηση κάθε επιχείρησης να εξετάσει κάθε δραστηριότητα της και να διαπιστώσει τι προσφέρει στη λειτουργία αλλά και στην κερδοφορία των οικονοµικών αποτελεσµάτων. Με ένα ρεαλιστικό και υλοποιήσιµο επιχειρηµατικό και οικονοµικό πλάνο που αποδεικνύει τη βιωσιµότητα της επιχείρησης είναι σε θέση να διαπραγµατευτεί µε την τράπεζα.

Η επιτυχία σε ένα τέτοιο εγχείρηµα είναι να δοθούν και από τις δύο πλευρές σε προτεραιότητα τα στοιχεία εκείνα που θα επιφέρουν αποτέλεσµα. Δηλαδή η τράπεζα σταδιακά να µπορέσει να εισπράξει τα χρήµατα που έχει δανείσει αλλά και η επιχείρηση να αποπληρώσει τις δανειακές της υποχρεώσεις µε το ρυθµό εκείνο που θα την βοηθήσει να καταστεί βιώσιµη.

Σε πολλές περιπτώσεις η εργασία αυτή χρειάζεται την κριτική επισκόπηση αλλά και την ανάπτυξη του οικονοµικού πλάνου από έναν εξειδικευµένο οικονοµικό συνεργάτη, ο οποίος µε τη βοήθεια της Διοίκησης και των Οικονοµικών Υπηρεσιών της επιχείρησης θα προσπαθήσει µέσα από το επιχειρηµατικό πλάνο να διαµορφώσει τις ταµειακές ροές, από τις οποίες να διαφαίνεται ο τρόπος µε τον οποίο η επιχείρηση θα µπορέσει να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις της αλλά και σε ποιο χρονικό ορίζοντα.

Η τράπεζα από την πλευρά της, σε συνεργασία µε την επιχείρηση µπορεί να προβεί σε αναδιάρθρωση δανείων µε αναχρηµατοδότηση, επιµήκυνση του χρόνου εξόφλησης υφιστάµενων οφειλών, µετατροπή βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων σε µακροπρόθεσµες, συµµετοχή σε κοινοπρακτικό / οµολογιακό δάνειο, factoring επί µελλοντικών γεγενηµένων απαιτήσεων, sale and lease back, πρόνοια για τη διατήρηση των εξασφαλίσεων κ.λπ. µε στόχο να εξασφαλίσει στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό την είσπραξη των τόκων και των αντίστοιχων κεφαλαίων που έχουν προσφέρει σε κάθε επιχείρηση. Η αναδιάρθρωση των δανείων αποτελεί µία απαραίτητη ενέργεια τόσο για την λειτουργική βιωσιµότητα των επιχειρήσεων αλλά και των ίδιων των τραπεζών.