Καινοτόμα μοντέλα χρηματοδότησης μέσω της Εναλλακτικής Αγοράς του ΧΑ

shutterstock_40054822.jpg

Είναι γεγονός ότι η αναπτυξιακή πορεία των ελληνικών επιχειρήσεων έχει σε μεγάλο βαθμό ανασταλεί λόγω της έλλειψης χρηματοδότησης την οποία ο τραπεζικός κλάδος δεν μπορεί να καλύψει λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, της χαμηλής ρευστότητας και της απροθυμίας ανάληψης πιστωτικού κινδύνου. Η εκμετάλλευση των εργαλείων που προσφέρει η Εναλλακτική Αγορά ενδεχομένως καλύψει ένα μέρος του χρηματοδοτικού χάσματος τόσο για τις μικρομεσαίες όσο και μεγάλες επιχειρήσεις.

Στην διάρκεια του 2013 η έκδοση εταιρικών ομολόγων ήταν ίσως η βασικότερη πηγή χρηματοδότησης που είχαν οι μεγάλοι ελληνικοί όμιλοι, όπως αυτοί των Ελληνικών Πετρελαίων, του ΟΤΕ και της Coca Cola. Η έλλειψη αντίστοιχων λύσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οδήγησε στο σχεδιασμό νέων καινοτόμων τρόπων χρηματοδότησης για τη στήριξη αυτής της σημαντικής κατηγορίας επιχειρήσεων που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας με 85% συμμετοχή στην απασχόληση και 70% στην προστιθέμενη αξία. Όπως αναφέρουν κύκλοι της αγοράς, μία από τις πιο υποσχόμενες προτάσεις είναι η λειτουργία της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών μέσω της ένταξης και διαπραγμάτευσης μετοχών στις κατηγορίες ΕΝ.Α. ΣΤΕΠ και ΕΝ.Α. PLUS αλλά και ομολογιών σταθερού εισοδήματος στην ΕΝ.Α.

Η κατηγορία Στήριξης Επιχειρηματικότητας (ΣΤΕΠ) είναι μια νέα κατηγορία διαπραγμάτευσης μετοχών η οποία στοχεύει στην ανάπτυξη και διαχείριση ενός νέου οικοσυστήματος χρηματοδότησης, το οποίο απευθύνεται κυρίως σε νεοσύστατες / αναπτυσσόμενες μικρομεσαίες εταιρείες για την υλοποίηση / εμπορική εκμετάλλευση / διάθεση των καινοτόμων ή/και τεχνολογικά προηγμένων επιχειρηματικών ιδεών τους. Η υπηρεσία αναφέρεται σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε καινοτόμους τομείς όπως η πράσινη ενέργεια, η διαχείριση υδάτινων πόρων, η βιοτεχνολογία κτλ αλλά και σε πιο παραδοσιακούς τομείς (τρόφιμα, αγροτικά προϊόντα κτλ) που εφαρμόζουν τεχνολογικά προηγμένες ή πρωτότυπες επιχειρηματικές ιδέες. Με την ένταξη των κινητών αξιών στην Εναλλακτική Αγορά, η εταιρία απευθύνεται σε επενδυτές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης ή/και δημόσιας προσφοράς για την άντληση κεφαλαίων έως και ύψους €5 εκατ. ανά έτος. Η ενημέρωση των υποψήφιων επενδυτών γίνεται με χρήση Πληροφοριακού Σημειώματος ενώ επιτυχής έκδοση απαιτεί την κάλυψη του 100% των κεφαλαίων από τουλάχιστον 50 επενδυτές. Ενδεικτικά η διαδικασία ένταξης μπορεί να διαρκέσει 8 έως 10 εβδομάδες.

Η κατηγορία ΕΝ.Α. PLUS απευθύνεται σε εταιρίες με ιστορικό λειτουργίας και επιχειρηματικής πορείας τουλάχιστον δύο ετών που επιθυμούν χρηματοδότηση της περαιτέρω ανάπτυξή τους. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται ήδη μετοχές 14 εταιριών.

Εκτός από μετοχές, οι εκδότριες εταιρίες μπορούν να εντάξουν προς διαπραγμάτευση ομολογίες διαφόρων τύπων (κοινές, μετατρέψιμες, ανταλλάξιμες, με παραστατικά δικαιωμάτων προς κτήση άλλων κινητών αξιών κλπ) μέσω της κατηγορίας ΕΝ.Α. Σταθερού Εισοδήματος. Η ένταξη μπορεί να διαρκέσει 10 έως 12 εβδομάδες. Προσφέρονται δυνατότητες έκδοσης ομολόγων άντλησης μέχρι € 5 εκατ., είτε οποιουδήποτε ποσού προς ειδικούς επενδυτές ή σε λιγότερους από 150 μη Ειδικούς επενδυτές.

Η είσοδος ελληνικών επιχειρήσεων στις κατηγορίες αυτές διαπραγμάτευσης τους δίνει τη δυνατότητα, πέραν της εύρεσης χρηματοδότησης για την κάλυψη των αναπτυξιακών τους σχεδίων, της προώθησης της αναγνωρισιμότητας τους και της προσέλκυσης ενδιαφέροντος από την ελληνική και τις διεθνής αγορές που λόγω του μικρού τους μεγέθους δεν θα μπορούσαν να έχουν διαφορετικά. Προσφέρονται δυνατότητες για επίτευξη στρατηγικών συνεργασιών, προσέλκυση νέων πελατών αλλά και στελεχών. Επίσης, η βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών και της διαφάνειας είναι δυνατή μέσω της υιοθέτησης κανόνων εσωτερικής διακυβέρνησης.

Τέλος είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η είσοδος των εταιριών στην Εναλλακτική Αγορά μέσω καθενός από τα προαναφερθέντα εργαλεία απαιτεί λεπτομερή και προσεκτικό σχεδιασμό. Για το σκοπό αυτό ενδείκνυται η συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες όπως νομικούς συμβούλους, ορκωτούς ελεγκτές και πιστοποιημένους συμβούλους για την ΕΝ.Α. για τη διενέργεια οικονομικού και νομικού ελέγχου, τη σύνταξη Πληροφοριακού Σημειώματος κτλ, ούτως ώστε να διασφαλίσουν την ελκυστικότητα της επιχειρηματικής ιδέας και την προσέλκυση επενδυτών.