Ασφαλιστική Αντιμετώπιση Τίτλων Κτήσης

payroll_cover_rsm_brief_nov_2019.png

Της Νατάσας Φούντα, Assistant Manager, Payroll Services Department

O τίτλος κτήσης (πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης) εκδίδεται σε περιπτώσεις ευκαιριακής απασχόλησης μεταξύ επιτηδευματιών και προσώπων που δεν υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων. Εκδότης του τίτλου κτήσης είναι ο λήπτης της υπηρεσίας ενώ το αμειβόμενο πρόσωπο δε θα πρέπει να παρέχει τις υπηρεσίες κατά συστηματικό τρόπο καθώς ενδέχεται να θεωρηθεί εξαρτημένη εργασία και με την προϋπόθεση ότι το εισόδημα που αποκτά από τις συναλλαγές αυτές δεν υπερβαίνει στο σύνολό του τις €10.000 ετησίως.            

Σύμφωνα με τον νόμο 4509/2017 (άρθρο 55) στους τίτλους κτήσης επιβάλλονται πλέον ασφαλιστικές εισφορές και στα πλαίσια αυτά εκδόθηκε η απόφαση Δ.15/Γ΄/67695/1825/2018 σχετικά με την «Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ προσώπων που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλος κτήσης - πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης)» .

Ποσοστά εισφορών

Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί του συμφωνηθέντος ποσού μετά την αφαίρεση του φόρου και λοιπών κρατήσεων (χαρτόσημο, ΟΓΑ χαρτοσήμου) και βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον αμειβόμενο με τίτλο κτήσης. Το ποσοστό εισφορών ανέρχεται στο 20,28% (13,33% για κύρια σύνταξη & 6,95% για περίθαλψη) .

Ο εκδότης του τίτλου κτήσης είναι υποχρεωμένος να παρακρατήσει το αναλογούν ποσό και να το αποδώσει στον ΕΦΚΑ υποβάλλοντας ΑΠΔ κατά το μήνα που εκδόθηκε ο τίτλος κτήσης.

Διαδικασία ασφάλισης

Τα πρόσωπα που πρόκειται να απασχοληθούν με τίτλο κτήσης θα πρέπει να απογραφούν στον ΕΦΚΑ της περιοχής τους ως «αμειβόμενοι με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών» και να προσκομίσουν τη σχετική βεβαίωση στον εργοδότη τους προκειμένου να παρακρατηθούν οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές.

Οι διατάξεις των ασφαλιστικών εισφορών στους τίτλους κτήσης δε δύναται να εφαρμοσθούν στα πρόσωπα που αμείβονται και ασφαλίζονται με τη διαδικασία του εργοσήμου.

Εάν οι αμειβόμενοι με τίτλο κτήσης ασκούν ταυτόχρονα και άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, μισθωτή ή μη μισθωτή, για την οποία υπάγονται στον ΕΦΚΑ, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί εισφοροδότησης παράλληλης ασφάλισης και εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών.

Επίσης σε περίπτωση παράλληλης ασφάλισης για υγειονομική περίθαλψη σε φορέα εκτός ΕΦΚΑ, έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις της παρ. 8 του άρθρου 36 του Ν. 4387/2016 περί εξαίρεσης από την ασφάλιση του κλάδου υγείας του ΕΦΚΑ (εγκ. ΕΦΚΑ 5/2019).

Χρόνος ασφάλισης

Ο χρόνος ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, αν δεν υπάρχει σύμβαση εργασίας, υπολογίζεται με βάση το πηλίκο της καθαρής αξίας του παραστατικού δια του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού.

Σε περίπτωση που έχει υπογραφεί συμφωνητικό μεταξύ των δύο μερών  με καθορισμένο αριθμό ημέρας ή ημερών απασχόλησης μέχρι 1 πλήρη μήνα ή 25 ημέρες ασφάλισης, ως χρόνος ασφάλισης λογίζεται η ημέρα ή οι ημέρες που ορίζονται στη σύμβαση ανεξαρτήτως των ωρών της ημερήσιας απασχόλησης.