Στην RSM, αποτελεί βαθιά μας πεποίθηση ότι το Ανθρώπινο Κεφάλαιο κάθε εταιρίας συνιστά το σημαντικότερο περιουσιακό της στοιχείο. Ως εκ τούτου, η σωστή επιλογή, διαχείριση και ανάπτυξη του αποτελεί γεγονός ύψιστης σημασίας για την υλοποίηση των στρατηγικών της στόχων. 

Η αποτελεσματική αξιοποίηση ταλαντούχων επαγγελματιών εξασφαλίζει ένα στρατηγικής σημασίας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την επιχείρηση, καθώς συνδέεται άρρηκτα με την βέλτιστη απόδοση των ανθρώπων και κατ’ επέκταση της οικονομικής οντότητας. Βασική, όμως, προϋπόθεση αποτελεί η επιλογή των κατάλληλων ανθρώπων, η οργάνωση τους με ιδανικό τρόπο ώστε να επιτύχουν τους στόχους της εταιρίας, η σωστή αντίληψη του ρόλου τους ώστε να αποδίδουν το βέλτιστο δυνατό και η παροχή κινήτρων που θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη απόδοση με σκοπό την επιτυχή υλοποίηση των στρατηγικών στόχων της κάθε επιχείρησης. Τέλος, καθοριστικός είναι ο συνδυασμός εξειδίκευσης, προσωπικότητας και αντιλήψεων, που συμβάλλει στην εναρμόνιση των σχέσεων και στη διαμόρφωση μιας ενιαίας εταιρικής κουλτούρας.

Στην Ευρώπη και στην Αμερική μόνο το 18% των επιχειρήσεων αναφέρουν ότι διαθέτουν τα σωστά στελέχη για να αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές ανάγκες των επιχειρήσεων τους και περισσότερο από το 50% πιστεύει ότι η επιχείρησή τους έχει ήδη μειωμένη απόδοση σε σχέση με την δυναμική της, λόγω έλλειψης ηγετικών ταλέντων. Είναι ακόμα πιο ανησυχητικό το γεγονός ότι το 75% των επιχειρήσεων αναφέρει δυσκολίες στην κάλυψη κενών θέσεων.

Μέσω της πολυετούς μας εμπειρίας στον τομέα της Επιλογής Στελεχών, έχουμε διαπιστώσει την αναγκαιότητα εύρεσης του κατάλληλου ανθρώπου, για την κατάλληλη θέση και την κατάλληλη επιχείρηση. Πρωταρχικός μας στόχος όταν αναλαμβάνουμε την Εύρεση και Επιλογή ενός Στελέχους, είναι η βαθιά κατανόηση της στρατηγικής της εταιρίας καθώς και της κουλτούρας της. Μόνο έτσι μπορούμε να προτείνουμε τον καταλληλότερο υποψήφιο, ο οποίος θα μπορέσει όχι μόνο να υλοποιήσει την στρατηγική της εταιρίας για την επίτευξη των στόχων της, αλλά και να εξελιχθεί παράλληλα με την εταιρία για να αποτελέσει το καταλληλότερο στέλεχος και σε βάθος χρόνου.

Θεωρούμε πως είναι απαραίτητο σε κάθε μία από τις έρευνες μας για Επιλογή Στελεχών, να προσαρμόζουμε το έργο στις ανάγκες του κάθε πελάτη και της κουλτούρας της κάθε επιχείρησης, χρησιμοποιώντας κατάλληλα και σύγχρονα ερευνητικά εργαλεία. Μέσα από τη διαδικασία επιλογής «Οκτώ Βημάτων» που διαθέτουμε, εντοπίζουμε και επιλέγουμε ενεργούς υποψήφιους οι οποίοι δεν επιδεικνύουν μόνο το σύνολο των γνώσεων και των ικανοτήτων που απαιτούνται στον κλάδο δραστηριοποίησης τους, αλλά είναι και σε θέση να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα της εποχής και στην στρατηγική κατεύθυνση του εκάστοτε πελάτη. Η διαδικασία αυτή τηρεί απολύτως τις πολιτικές περί απορρήτου, εμπιστευτικότητας και αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων των πελατών μας αλλά και των υποψηφίων που συμμετέχουν στη διαδικασία.

Συνεπώς, η επιλογή Στελεχών που ενστερνίζονται τις αντιλήψεις και την κουλτούρα της εταιρίας, μπορεί να συμβάλλει ενεργά στην αύξηση της αποδοτικότητας και της μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας της εκάστοτε επιχείρησης και να αναδειχθεί ως ένας βασικός παράγοντας που συντελεί στην λειτουργική της ανάπτυξη και την οικονομική της επιτυχία.