Κορωνοϊός: Ν. 4799/2021 - Νεότερα φορολογικά μέτρα για τις επιχειρήσεις που επιφέρει ο νέος Νόμος για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας

Στο ΦΕΚ Α' 78/18-05-2021 δημοσιεύθηκε ο νέος Νόμος Ν. 4799/2021, ο οποίος επιφέρει σημαντικές αλλαγές και φορολογικά μέτρα για τις επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. Τα σημαντικότερα φορολογικά μέτρα που ορίζει ο νέος Νόμος συνοψίζονται παρακάτω.

Άρθρο 110. Επέκταση της απαλλαγής μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων - Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

Επεκτείνεται και για το μήνα Μάιο το μέτρο της απαλλαγής από το μίσθωμα επαγγελματικής μίσθωσης για επιχειρήσεις για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή η οποίες πλήττονται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και ανήκουν σε συγκεκριμένους κλάδους επιχειρήσεων. Οι πληγείσες επιχειρήσεις προσδιορίζονται ανά κλάδο και ανά μήνα με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

Άρθρο 119. Μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα φυσικών προσώπων και φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων – Τροποποίηση της παρ. 1 των άρθρων 69 και 71 ως προς τα ποσά βεβαίωσης του φόρου, αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 71, προσθήκη παρ. 72 και 73 στο άρθρο 72 του Κ.Φ.Ε.

Για το φορολογικό έτος 2021, το ποσό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και οντοτήτων που βεβαιώνεται ορίζεται σε ποσοστό 80%. Ειδικά για τις τραπεζικές ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα το ποσοστό της προκαταβολής ορίζεται σε 100%.

Ειδικά για το φορολογικό έτος 2020, το ποσό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και οντοτήτων που βεβαιώνεται ορίζεται σε ποσοστό 70%.

Άρθρο 120. Μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων - Τροποποίηση της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Κ.Φ.Ε.

Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, εξαιρουμένων των πιστωτικών ιδρυμάτων που εμπίπτουν στην περ. β΄ της παρούσας παραγράφου, καθώς και οι υπόχρεοι των περ. β΄, γ΄, δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ του άρθρου 45 που τηρούν απλογραφικά βιβλία, φορολογούνται με συντελεστή είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%) για τα εισοδήματα των φορολογικών ετών 2019 και 2020. Για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021 και εφεξής ο συντελεστής του προηγούμενου εδαφίου μειώνεται σε είκοσι δύο τοις εκατό (22%).

Τα πιστωτικά ιδρύματα της περ. 1 της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014, εφόσον έχουν ενταχθεί και για τα φορολογικά έτη που υπάγονται στις ειδικές διατάξεις του άρθρου 27Α, φορολογούνται με συντελεστή είκοσι εννέα τοις εκατό (29%).

 

Για να διαβάσετε αναλυτικά όλο το νέο Νόμο, παρακαλούμε πατήστε εδώ.