Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 104/Α΄/30.5.2020 ο νόμος 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A' 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α'90) και άλλες διατάξεις».

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Στον εν λόγω νόμο, περιλαμβάνονται σημαντικές εργασιακές ρυθμίσεις. Συγκεκριμένα:

Με το άρθρο 31 θεσπίζεται ο μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». Η δαπάνη για την υλοποίηση του μηχανισμού καλύπτεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή/και από ευρωπαϊκούς πόρους.

Α. Συγκεκριμένα θεσπίζεται για το χρονικό διάστημα από 15.6.2020 έως 15.10.2020 μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, που καλείται «ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ», με σκοπό τη διατήρηση των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.

Β. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που εντάσσονται στον μηχανισμό, δύνανται να προβαίνουν σε μείωση του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας μέχρι και 50% είτε για μέρος είτε για το σύνολο των εργαζομένων τους, ανάλογα με τις λειτουργικές τους ανάγκες, χωρίς η μείωση του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας τους να επιφέρει μετατροπή της σύμβασης εργασίας για το χρονικό διάστημα που οι επιχειρήσεις-εργοδότες κάνουν χρήση του εν λόγω μέτρου.

Ο μηχανισμός εφαρμόζεται αποκλειστικά σε εργαζομένους που έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας, πλήρους απασχόλησης, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της ρύθμισης.

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες μπορούν να κάνουν χρήση της ρύθμισης για έναν ή περισσότερους μήνες εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος του μηχανισμού για το σύνολο ή μέρος του προσωπικού τους.

Γ. Στους εργαζομένους των επιχειρήσεων-εργοδοτών που εντάσσονται στον μηχανισμό, καταβάλλεται οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας που ανέρχεται σε ποσοστό 60% επί των καθαρών αποδοχών των εργαζομένων, που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο δεν εργάζονται.

Οι ασφαλιστικές εισφορές, που αντιστοιχούν στο ποσό της οικονομικής ενίσχυσης, δεν καλύπτονται από τον μηχανισμό. Σε περίπτωση που οι καθαρές αποδοχές, μετά την ανωτέρω προσαρμογή, υπολείπονται του καθαρού νομοθετημένου κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου, η διαφορά αναπληρώνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Στο πλαίσιο του μηχανισμού αυτού καταβάλλεται αναλογία του επιδόματος αδείας και του επιδόματος Χριστουγέννων έτους 2020, υπολογιζόμενα επί της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, που ανέρχεται στο 60% των μειωμένων αποδοχών των εργαζομένων, κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που εντάσσονται στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», έχουν την υποχρέωση κάλυψης του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών, υπολογιζομένων επί του αρχικού ονομαστικού μισθού των εργαζομένων που εντάσσονται στον μηχανισμό και για το χρονικό διάστημα ένταξης καθενός σε αυτόν. Τα οριζόμενα στην περίπτωση αυτή ισχύουν και για το επίδομα αδείας, καθώς και για το δώρο Χριστουγέννων έτους 2020.

Οι επιχειρήσεις - εργοδότες που κάνουν χρήση του μηχανισμού υποχρεούνται να μην προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων που εντάσσονται σε αυτόν και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη. Υποχρεούνται επίσης, να διατηρήσουν τους ονομαστικούς μισθούς των εργαζομένων αυτών για όσο χρονικό διάστημα εντάσσεται ο καθένας από αυτούς στον μηχανισμό.

Δ. Δικαίωμα συμμετοχής στον μηχανισμό έχουν όλες οι επιχειρήσεις της Χώρας, συνεχούς ή εποχικής λειτουργίας, ανεξαρτήτως ΚΑΔ, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) Επιχειρήσεις-εργοδότες που υποχρεούνται σε υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ πρέπει να παρουσιάζουν μείωση κατά 20% τουλάχιστον του κύκλου εργασιών ΦΠΑ, σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς, ανάλογα με τον μήνα ένταξής τους στη ρύθμιση και το είδος των φορολογικών βιβλίων, σύμφωνα με τις διακρίσεις που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο.

Ανεξαρτήτως μήνα ένταξης, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, σε περίπτωση μηδενικού κύκλου εργασιών κατά το έτος 2019 και τον Φεβρουάριο 2020, και οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία, σε περίπτωση μηδενικού κύκλου εργασιών κατά το έτος 2019 και το πρώτο τρίμηνο του 2020.

β) Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ ή απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ, πρέπει να παρουσιάζουν μείωση κατά 20% τουλάχιστον των ακαθάριστων εσόδων σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς, ανάλογα με τον μήνα ένταξης, σύμφωνα επίσης με τις διακρίσεις που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο.

Ε. α) Για επιχειρήσεις - εργοδότες που εντάσσονται στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και έχουν ΚΑΔ, κατά τη δημοσίευση του νόμου, έναν από τους: 51.10 «Αεροπορικές μεταφορές επιβατών», 51.21 «Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων», 52.23 «Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές» και 33.16 «Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων»,

β) για επιχειρήσεις-εργοδότες που ασκούν δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης (ΚΑΔ 70.22) αποκλειστικά προς εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των αεροπορικών μεταφορών, όπως προκύπτει από τον κύριο ΚΑΔ τους (51.10, 51.21 και 51.23), καθώς και

γ) για επιχειρήσεις - εργοδότες που λειτουργούν εντός των αερολιμένων της Επικράτειας και μόνο για τους εκεί εργαζόμενούς τους,

υποχρεούνται να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στον πραγματοποιθέντα μειωμένο χρόνο εργασίας των εργαζομένων υπολογιζόμενες επί των ονομαστικών τους αποδοχών. Οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στον υπολειπόμενο συμβατικό χρόνο εργασίας των εργαζομένων αυτών, υπολογιζόμενες επί των ονομαστικών τους αποδοχών, καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Κατ` εξαίρεση, για τις εν λόγω επιχειρήσεις, το χρονικό διάστημα ισχύος του μηχανισμού εκτείνεται έως και τις 31.12.2020. Δικαίωμα συμμετοχής από 16.10.2020 έως 31.12.2020 έχουν επιχειρήσεις, εφόσον είχαν δικαίωμα συμμετοχής στον μηχανισμό οποιαδήποτε στιγμή κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

ΣT. Δίνεται εξουσιοδότηση για έκδοση ΚΥΑ με την οποία θα καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις της οικονομικής ενίσχυσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του Μηχανισμού.

Ζ. Τέλος, με το εν λόγω άρθρο καταργείται από 15.06.2020 το άρθρο 9 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, το οποίο προέβλεπε την δυνατότητα λειτουργίας των πληττόμενων επιχειρήσεων με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας.

 

Στο άρθρο 32 περιλαμβάνονται μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης. Συγκεκριμένα:

Α. α) Οι εργοδότες-επιχειρήσεις που επαναπροσέλαβαν εργαζομένους, οι οποίοι απασχολήθηκαν κατά το έτος 2019 με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά και τουριστικά καταλύματα εποχικής λειτουργίας, κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2020, και οι εργοδότες-επιχειρήσεις που επαναπροσέλαβαν εργαζομένους-οδηγούς τουριστικών λεωφορείων, οι οποίοι απασχολήθηκαν κατά το έτος 2019 με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων, κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2020, έχουν δικαίωμα από 1.6.2020 έως 30.9.2020 να θέσουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησής τους.

β) Οι παραπάνω εργαζόμενοι, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε αναστολή είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Β. Οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων των ανωτέρω επιχειρήσεων-εργοδοτών που δεν θα επαναλειτουργήσουν, τίθενται σε αναστολή και οι εν λόγω εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Γ. α) Οι που διατηρούν κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά και τουριστικά καταλύματα εποχικής λειτουργίας, καθώς και τουριστικά λεωφορεία, οι οποίοι, κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2020, επαναπροσέλαβαν εργαζομένους, οι οποίοι απασχολήθηκαν κατά το έτος 2019 με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, και τους έθεσαν σε αναστολή, υποχρεούνται να ανακαλέσουν οριστικά την αναστολή συμβάσεων εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων, με βάση το ποσοστό πληρότητας, σταδιακά ως εξής:

     i) με τη συμπλήρωση 20% της πληρότητας, οριστική ανάκληση της αναστολής τουλάχιστον του 1/3 των συμβάσεων εργασίας των ανωτέρω εργαζομένων,

     ii) με τη συμπλήρωση 50% της πληρότητας, οριστική ανάκληση αναστολής τουλάχιστον του 2/3 των συμβάσεων εργασίας των ανωτέρω εργαζομένων,

     iii) με τη συμπλήρωση 80% της πληρότητας, οριστική ανάκληση αναστολής όλων των συμβάσεων εργασίας των ανωτέρω εργαζομένων.

β) Οι εν λόγω εργοδότες-επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα να υπαγάγουν στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» τους εργαζόμενους, των οποίων η αναστολή των συμβάσεων εργασίας έχει ανακληθεί οριστικά. Επίσης έχουν δικαίωμα συνδυαστικά να εφαρμόσουν το θεσμό της αναστολής και να κάνουν χρήση του μηχανισμοί «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

Δ. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού ορίζεται στο ποσό των 534 ευρώ για κάθε μήνα αναστολής της σύμβασης εργασίας και επί του ποσού αυτού υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζομένου.

Ε. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που κάνουν χρήση των ρυθμίσεων της αναστολής, υποχρεούνται να μην προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.

ΣΤ. Οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

 

Το άρθρο 33 αφορά στην έκτακτη αποζημίωση των εποχικά εργαζομένων χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης.

 

Στο άρθρο 34 προβλέπεται ότι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων η λειτουργία ανεστάλη με εντολή δημόσιας αρχής, που είχαν εξαιρεθεί από τον ειδικό μηχανισμό στήριξης του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, ως διατελούντες σε νόμιμη άδεια, όπως άδεια ασθενείας, άδεια μητρότητας ή εξάμηνη ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας, εφόσον η άδειά τους έληξε κατά τη διάρκεια αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής, καθίστανται δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για το χρονικό διάστημα από την 1η.5.2020 μέχρι την ημέρα λήξης της αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού υπολογίζεται κατ` αναλογία των ημερών κατά τις οποίες η σύμβαση εργασίας των ανωτέρω εργαζομένων τελεί σε αναστολή με βάση υπολογισμού το ποσό που αντιστοιχεί σε 30 ημερολογιακές ημέρες και ανέρχεται σε 534 ευρώ. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η προβλεπόμενη στο υποκεφάλαιο Α1 της υπ` αρ. 17788/346/2020 κοινής υπουργικής απόφασης.

 

Στο άρθρο 35 προβλέπεται ότι κατ` εξαίρεση των κείμενων διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας για τα χρονικά όρια εργασίας, οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούχοι της άδειας ειδικού σκοπού δύνανται, μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2019-2020, με αίτησή τους και κατόπιν συμφωνίας με τον εργοδότη, να εργασθούν με μείωση των ωρών του ημερήσιου συμβατικού τους ωραρίου, μέχρι και 25%, χωρίς ανάλογη μείωση των αποδοχών τους. Στην περίπτωση αυτήν απασχολούνται πέραν του ωραρίου τους σε άλλες εργάσιμες ημέρες σε χρόνο που συμφωνείται μεταξύ των μερών, κατά ώρες αντίστοιχες των ως άνω ωρών μείωσης του ωραρίου εργασίας τους, χωρίς επιπλέον αμοιβή υπερεργασίας και υπερωριακής απασχόλησης.

Η παραπάνω διευκόλυνση χορηγείται ανεξάρτητα ή συμπληρωματικά της άδειας ειδικού σκοπού.

Οι ειδικότεροι όροι και κάθε περαιτέρω αναγκαία λεπτομέρεια δύνανται να καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

 

Στο άρθρο 37 ρυθμίζεται το ζήτημα της παράτασης αναστολής συμβάσεων εργασίας για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2020.

Σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν στους κλάδους τουρισμού, μεταφορών, πολιτισμού και αθλητισμού και πλήττονται σημαντικά, βάσει ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, δύνανται να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή ή να θέσουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, κατ` ανώτατο χρονικό διάστημα έως 30 ημερών ανά μήνα και πάντως όχι πέραν της 31.7.2020.

Επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα στον κλάδο της εστίασης που πλήττονται σημαντικά, βάσει ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, δύνανται να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή ή να θέσουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, κατ` ανώτατο χρονικό διάστημα έως 30 ημερών ανά μήνα και πάντως όχι πέραν της 30.6.2020.

Οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού κατ` αναλογία των ημερών παράτασης αναστολής των συμβάσεων εργασίας με βάση υπολογισμού το ποσό των 534 ευρώ που αντιστοιχεί στις 30 ημέρες και παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη επί του ονομαστικού τους μισθού.

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες για όσο χρόνο κάνουν χρήση των ανωτέρω μέτρων και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 31.7.2020 και την 30.6.2020 αντίστοιχα, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις του προσωπικού τους με καταγγελία συμβάσεων εργασίας και σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που κάνουν χρήση της δυνατότητας αναστολής, υποχρεούνται, μετά από τη λήξη του χρονικού διαστήματος της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων αυτών, να διατηρήσουν για χρονικό διάστημα 30 ημερών τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας.

Οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, καθώς και κάθε άλλη περαιτέρω αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 3: Επέκταση του ευεργετήµατος της έκπτωσης ποσοστού 25% σε εµπρόθεσµα καταβαλλόµενες δόσεις βεβαιωµένων οφειλών µηνός Μαΐου 2020

Η έκπτωση ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επεκτείνεται και σε εµπροθέσµως καταβαλλόµενες δόσεις βεβαιωµένων οφειλών και δόσεις ρυθµίσεων ή διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής µε ηµεροµηνία καταβολής εντός του µηνός Μαΐου 2020 για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, για τα οποία η προθεσµία καταβολής των εν λόγω οφειλών τους παρατείνεται µε τις αποφάσεις της παρ. 2 του Αρ.2 του Ν.4682/2020 (Α’76) µε την επιφύλαξη των εξαιρέσεων του προηγουµένου εδαφίου. Η έκπτωση ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του τέταρτου εδαφίου ισχύει και για οφειλές της παρούσας που καταβλήθηκαν από τις 11 Μαρτίου 2020 έως και τις 29 Μαρτίου 2020 και διενεργείται µέσω συµψηφισµού ποσού ίσου µε το ποσό της έκπτωσης µε άλλες βεβαιωµένες οφειλές, ή δόσεις ρυθµίσεων ή διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν καταληκτικές ηµεροµηνίες καταβολής µετά από την 1η Ιουνίου 2020.

 

Άρθρο 4: Επέκταση της µείωσης µισθώµατος επαγγελµατικών µισθώσεων, µισθώσεων κύριας κατοικίας, µισθώσεων εξαρτηµένων µελών – φοιτητών και µισθώσεων ναυτικών για τον µήνα Μάιο 2020

Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων.

Ο µισθωτής επαγγελµατικής µίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία έχει πληγεί δραστικά από την επιδηµία του κορωνοϊού COVID-19, δυνάµει των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 1, της παρ. 2 του άρθρου 2 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού µισθώµατος για τους µήνες Απρίλιο και Μάιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων περί µισθώσεων, σύµφωνα µε τα λοιπά οριζόµενα στην παρ. 1

 

Άρθρο 6: Παράταση προθεσμιών καταβολής φορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν σε προϊόντα καφέ

Παρατείνεται έως και την 25η.06.2020, η είσπραξη του φόρου κατανάλωσης (Φ.Κ.) και του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), που βεβαιώνονται από τις τελωνειακές αρχές σύμφωνα με την περ. δ΄ της παρ. 8 και την παρ. 9 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» για προϊόντα καφέ, τα οποία εξήλθαν από φορολογική αποθήκη κατά τον μήνα Απρίλιο 2020. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται για παραστατικά δήλωσης ειδικού φόρου κατανάλωσης (Δ.Ε.Φ.Κ.), τα οποία υποβάλλονται για τη βεβαίωση των ανωτέρω φορολογικών επιβαρύνσεων έως και την 25η.5.2020.

Παρατείνονται κατά δέκα (10) ημέρες, οι προθεσμίες είσπραξης του φόρου κατανάλωσης και του Φ.Π.Α. που αναλογούν σε προϊόντα καφέ των περ. β΄ και γ΄ της παρ. 8 του άρθρου 53Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα για τις περιπτώσεις που η γένεση της υποχρέωσης βεβαίωσης και είσπραξης πραγματοποιείται μέχρι και την 5η.6.2020.

Οι διατάξεις αυτές ισχύουν από την 25/5/2020.

 

Άρθρο 11: Μείωση συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας για συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες από την 1η Ιουνίου 2020 έως και την 31η Οκτωβρίου 2020.

Μη αλκοολούχα ποτά, χωρίς προσθήκη αλκοόλης σε οποιαδήποτε αναλογία (ΔΚ ΕΧ 2202). Αεριούχα νερά της Δ.Κ. 2201 (ΔΚ ΕΧ 2201). Ο συντελεστής του φόρου για τα αγαθά των εν λόγω δασμολογικών κλάσεων ορίζεται σε δεκατρία τοις εκατό (13%).

Εισιτήρια κινηματογράφων. Εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών για τα οποία ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).

Η μεταφορά προσώπων και των αποσκευών τους ορίζεται σε δεκατρία τοις εκατό (13%).

Η εκμετάλλευση καφενείων, καφετεριών, ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων, ψητοπωλείων, οινομαγειρείων και λοιπών συναφών προς αυτές επιχειρήσεων, πλην των κέντρων διασκέδασης, με εξαίρεση τη διάθεση ποτών που περιέχουν οινόπνευμα σε οποιαδήποτε αναλογία ορίζεται σε δεκατρία τοις εκατό (13%).

 

Άρθρο 13: Μέτρα στήριξης των εκµισθωτών από τη µη είσπραξη µισθωµάτων κατ’ επιταγή νόµου στο πλαίσιο αντιµετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19

Δεν συνιστά εισόδηµα και δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος και ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του Κ.Φ.Ε. το ποσό του µισθώµατος που δεν εισπράχθηκε ή δεν εισπράττεται κατ’ επιταγή νόµου στο πλαίσιο αντιµετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, για όλους τους µήνες που ίσχυσε ή θα ισχύσει το µέτρο µειωµένης καταβολής επί του µηνιαίου µισθώµατος σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%).

Τα πρόσωπα της παρ. 42 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, όπως αυτή προστέθηκε µε την παρ. 1, εφόσον εισέπραξαν µειωµένο µίσθωµα κατά τουλάχιστον 40%, έχουν δικαίωµα έκπτωσης ποσού ίσου µε ποσοστό 20% επί του 60% των µισθωµάτων των µηνών αυτών λογιζοµένων πριν την ως άνω µείωση, από οφειλές µε καταληκτική ηµεροµηνία καταβολής προς τη φορολογική αρχή από 31.7.2020 και µετά, πλην των οφειλών από ρυθµίσεις/διευκολύνσεις τµηµατικής καταβολής, οφειλών υπέρ αλλοδαπού δηµοσίου και από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων

 

Άρθρο 14: Παράταση προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων οφειλών και δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής, αναστολή είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών και συμψηφισμός κατά 25% με βεβαιωμένες οφειλές για τους εκμισθωτές ακινήτων (και για το μήνα Μάιο)

Για όσους εκμισθώνουν ακίνητα σε μισθωτές που απαλλάσσονται από την καταβολή ποσοστού 40% του μισθώματος κατά τον μήνα Μάιο 2020 και οι καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής των οφειλών τους και των δόσεων ρυθμίσεων ήταν εντός του ιδίου μήνα, αυτές παρατείνονται μέχρι 30.9.2020 και αντίστοιχα αναστέλλεται και η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους. Για το διάστημα της αναστολής δεν υπολογίζονται οι τόκοι και οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Για όσους εκμισθώνουν ακίνητα σε μισθωτές που απαλλάσσονται από την καταβολή ποσοστού 40% του μισθώματος κατά τον μήνα Ιούνιο 2020 και οι καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής των οφειλών τους και των δόσεων ρυθμίσεων ήταν εντός του ιδίου μήνα, αυτές παρατείνονται μέχρι 30.10.2020 και αντίστοιχα αναστέλλεται και η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους. Για το διάστημα της αναστολής δεν υπολογίζονται οι τόκοι και οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί των οφειλών αυτών που τυχόν καταβλήθηκαν και εξοφλήθηκαν από 11.3.2020 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος ή θα καταβληθούν εμπρόθεσμα, συμψηφίζεται με άλλες βεβαιωμένες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής από τις 31.7.2020 και μετά.

Σε περίπτωση οφειλών που τελούν σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, εκπίπτει ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ποσού της δόσης της ρύθμισης

Από το ευεργέτημα της παρούσας εξαιρούνται οι οφειλές από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, καθώς και οφειλές που προέρχονται από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων.

 

Άρθρο 15, παρ. 1 : Επέκταση της µείωσης µισθώµατος επαγγελµατικών µισθώσεων, µισθώσεων κύριας κατοικίας, µισθώσεων εξαρτηµένων µελών – φοιτητών και µισθώσεων ναυτικών

Ο µισθωτής επαγγελµατικής µίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης για την οποία έχουν ληφθεί κατά τους µήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο 2020 ή λαµβάνονται και τον µήνα Ιούνιο 2020 ειδικά και έκτακτα µέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται µε τον κορωνοϊό COVID-19, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού µισθώµατος και για τον µήνα Ιούνιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων περί µισθώσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ.1. Ο µισθωτής επαγγελµατικής µίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία εξακολουθεί να πλήττεται οικονοµικά λόγω της εµφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού µισθώµατος για τους µήνες κατά τους οποίους πλήττεται και το αργότερο έως και τον µήνα Αύγουστο 2020, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων περί µισθώσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), προσδιορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις του προηγούμενου εδαφίου ανά κλάδο και ανά μήνα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

 

Άρθρο 27:  Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) μηνών Απριλίου και Μαΐου για τους αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες

Για τους αυτοτελώς απασχολούµενους και ελεύθερους επαγγελµατίες, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) που αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 22 του ν. 4670/2020 (A΄ 43), εφόσον καταβάλλουν εµπρόθεσµα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές περιόδου απασχόλησης µηνών Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου του έτους 2020, παρέχεται δυνατότητα καταβολής µειωµένων εισφορών κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του ποσού που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία επιλογής ή κατάταξης τους.

Η µείωση των ασφαλιστικών εισφορών, σύµφωνα µε την παρ. 1, δεν εφαρµόζεται σε περίπτωση επιλογής υπαγωγής στο µέτρο παράτασης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 8 της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄68), όπως κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83).

 

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικότερα τον νόμο εδώ.