Κορωνοϊός: Νεότερες αποφάσεις για αναστολή πληρωμών και παράταση πληρωμής φορολογικών υποχρεώσεων Μαΐου

Νεότερες αποφάσεις Α.1105/2020, Α.1106/2020, Α.1107/2020 & Α.1108/2020 του Υφυπουργού Οικονομικών για την αντιμετώπιση  των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

 1. Με την απόφαση Α.1105/2020 (ΦΕΚ Β’ 1821/08-05-2020) του Υφυπουργού Οικονομικών ανακοινώνεται:
  α)   H παράταση μέχρι και την 30/09/2020 της προθεσμίας καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από 01/05/2020 έως και 31/05/2020 των φυσικών προσώπων που εκμισθώνουν ακίνητα στις πληττόμενες βάσει λίστας ΚΑΔ επιχειρήσεις. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες ως άνω οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών χωρίς τόκους και προσαυξήσεις.
  β)    Η αναστολή μέχρι και την 30/09/2020 της είσπραξης των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά την 01/05/2020 οφειλών των ανωτέρω προσώπων χωρίς τόκους και προσαυξήσεις.
  Μπορείτε να διαβάστε το ΦΕΚ αναλυτικά εδώ.
   
 2. Με την απόφαση Α.1106/2020 (ΦΕΚ Β’ 1823/13-05-2020) του Υφυπουργού Οικονομικών ανακοινώνεται:
  α)   Η παράταση μέχρι και την 30/09/2020 της προθεσμίας καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στη σχετική λίστα πληττόμενων ΚΑΔ, που λήγουν ή έληξαν από 01/05/2020 έως και 31/05/2020. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες ως άνω οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών χωρίς τόκους και προσαυξήσεις.
  β)    Η αναστολή μέχρι και την 30/09/2020 της είσπραξης των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά την 01/05/2020 οφειλών των ανωτέρω προσώπων χωρίς τόκους και προσαυξήσεις.
  Απαραίτητη προϋπόθεση για την ισχύ των ανωτέρω αποτελεί η μη καταγγελία συμβάσεων εργαζομένων που τελούν σε αναστολή εργασιών και η διατήρηση του ίδιου αριθμού θέσεων εργασίας από τις εν λόγω επιχειρήσεις για το οριζόμενο διάστημα μετά την ολοκλήρωση του μέτρου (συνημμένη η λίστα ΚΑΔ στο ΦΕΚ).
  Μπορείτε να διαβάστε το ΦΕΚ αναλυτικά εδώ.
   
 3. Με την απόφαση Α.1107/2020 (ΦΕΚ Β’ 1824/13-05-2020) του Υφυπουργού Οικονομικών ανακοινώνεται:
  α)   Η παράταση μέχρι και την 30/09/2020 της προθεσμίας καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές), που λήγουν ή έληξαν από 01/05/2020 μέχρι και 29/05/2020, των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στη σχετική λίστα πληττόμενων ΚΑΔ χωρίς τόκους και προσαυξήσεις.
  β)    Η αναστολή μέχρι και την 30/09/2020 της είσπραξης των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά την 01/05/2020 από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές) των ανωτέρω προσώπων χωρίς τόκους και προσαυξήσεις.
  Απαραίτητη προϋπόθεση για την ισχύ των ανωτέρω αποτελεί η μη καταγγελία συμβάσεων εργαζομένων που τελούν σε αναστολή εργασιών και η διατήρηση του ίδιου αριθμού θέσεων εργασίας από τις εν λόγω επιχειρήσεις για το οριζόμενο διάστημα μετά την ολοκλήρωση του μέτρου (Συνημμένη η λίστα ΚΑΔ στο ΦΕΚ).
  Μπορείτε να διαβάστε το ΦΕΚ αναλυτικά εδώ.
   
 4. Με την απόφαση Α.1108/2020 (ΦΕΚ Β’ 1822/13-05-2020) του Υφυπουργού Οικονομικών ανακοινώνεται:
  α)   Η παράταση μέχρι και την 30/09/2020 της προθεσμίας καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από 01/05/2020 έως και την 31/05/2020 των μισθωτών των πληττόμενων βάσει λίστας ΚΑΔ επιχειρήσεων, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή. Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης εξαιρούνται όσοι εργάζονται εξ αποστάσεως, όσοι διατελούν σε πάσης φύσεως νόμιμη άδεια, όσοι εργάζονται ως προσωπικό ασφαλείας και οι εργαζόμενοι, των οποίων η σχέση εξαρτημένης εργασίας δεν αναστέλλεται λόγω της απαγόρευσης λειτουργίας των επιχειρήσεων. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες ως άνω οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών χωρίς τόκους και προσαυξήσεις.
  β)    Η αναστολή μέχρι και την 30/09/2020 της είσπραξης των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά την 01/05/2020 οφειλών των ανωτέρω προσώπων χωρίς τόκους και προσαυξήσεις. (Συνημμένη η λίστα ΚΑΔ των πληττόμενων επιχειρήσεων στο ΦΕΚ)
  Μπορείτε να διαβάστε το ΦΕΚ αναλυτικά εδώ.