Α. Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ1779/Β΄/10.05.2020 η ΚΥΑ με αριθμό Αποφ. οικ.17788/346/2020 Υπ. Οικονομικών-Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Περαιτέρω μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την σταδιακή επαναλειτουργία της αγοράς εργασίας.»

Ι. Κεφaλαιο Α.1 της ΚΥΑ

Το Κεφάλαιο Α.1 της ΚΥΑ αφορά στους εργαζόμενους επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα των οποίων έχει ανασταλεί η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής και κατά το μήνα Μάιο 2020.

Με το άρθρο 1 προβλέπεται ότι παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες των οποίων συνεχίζεται η αναστολή λειτουργιάς τους με εντολή δημόσιας αρχής κατά τον μήνα Μάιο 2020 και συνεπώς δεν θα επαναλειτουργήσουν.

Επίσης παρατείνεται η αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου που είχαν τεθεί σε αναστολή. Μετά το πέρας του διαστήματος της παράτασης αναστολής, η σύμβαση εργασίας συνεχίζεται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται, όταν η επιχείρηση – εργοδότης επαναλειτουργήσει.

Με το άρθρο 2  προβλέπεται ότι οι επιχειρήσεις - εργοδότες, για τις οποίες συνεχίζεται η αναστολή της λειτουργιάς τους με εντολή δημόσιας αρχής και για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται η ανωτέρω αναστολή της λειτουργιάς τους, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας και σε περίπτωση πραγματοποίησης τους, οι καταγγελίες είναι άκυρες.

Στα άρθρα 3 και 4 ρυθμίζεται το ζήτημα της Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού και η διαδικασία λήψης της.  

Συγκεκριμένα:

Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας συνεχίζει να τελεί σε αναστολή, σε επιχειρήσεις- εργοδότες που δεν θα επαναλειτουργήσουν κατά το μηνά Μάιο 2020 με εντολή δημόσιας αρχής, είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού ποσού 534 ευρώ για το μήνα Μάιο 2020.

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

 • Διαδικασία
  • Για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, οι επιχειρήσεις - εργοδότες βεβαιώνουν όλα τα στοιχειά των δηλώσεων τους, όπως αυτά́ αντλούνται αυτόματα από́ το ΕΡΓΑΝΗ, και κυρίως αφορούν τους εργαζομένους των οποίων η σύμβαση εργασίας τους συνεχίζει να είναι σε ισχύ και εξακολουθεί να τελεί σε αναστολή και τα στοιχειά που αφορούν τη μίσθωση ακίνητων επαγγελματικής στέγης και δηλώνουν υπεύθυνα ότι παραμένουν ως μη λειτουργούσα επιχείρηση με εντολή δημόσιας αρχής κατά το μήνα Μάιο 2020. Σε περίπτωση προκυπτουσών αλλαγών επιτρέπεται η τροποποίηση των δηλώσεων τους.
  • Για την περίπτωση των εργαζομένων δεν απαιτείται επανυποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τους εργαζομένους, εκτός κι αν επιθυμούν τροποποίηση στοιχειών του τραπεζικού τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ) ή στοιχείων της μίσθωσης κύριας κατοικίας τους.
  • Οι επιχειρήσεις – εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση τους, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό́ ταχυδρομείο, στους εργαζομένους τους, δηλώνοντας τους και τον αριθμό́ πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο ΕΡΓΑΝΗ.

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις των επιχειρήσεων – εργοδοτών μπορούν να υποβάλλονται από́ την 18.5.2020 έως και την 31.5.2020 και να αφορούν το διάστημα από́ 1.5.2020 έως και την 31.5.2020. Οι δε εργαζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τροποποιήσεις Υπευθύνων Δηλώσεων τους από́ 19.5.2020 έως και 1.6.2020. Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τον μήνα Μάιο θα πραγματοποιηθεί από́ 5.6.2020 έως 10.6.2020.

ΙΙ. Κεφaλαιο Α.2 της ΚΥΑ

Το Κεφάλαιο Α.2 της ΚΥΑ αφορά στους εργαζομένους σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ΕΙΤΕ πλήττονται σημαντικά και έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους ΕΙΤΕ επαναλειτουργούν μετά την άρση της αναστολής λειτουργίας τους με εντολή Δημόσιας Αχρής. 

Με το άρθρο 1 προβλέπεται ότι επιχειρήσεις - εργοδότες, που είτε πλήττονται σημαντικά́ και έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, είτε επαναλειτουργούν μετά την άρση της αναστολής λειτουργιάς τους με εντολή δημόσιας αρχής, δύνανται να παρατείνουν την αναστολή των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή μέχρι του ποσοστού 60% αυτών για ανώτατο χρονικό διάστημα έως 30 ημερών και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31 Μάϊου 2020.

Σε περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρω ποσοστού, οι επιχειρήσεις - εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλλουν οι ίδιοι τις αποδοχές των εργαζομένων που υπερβαίνουν το ποσοστό́ αυτό́.

Σε περίπτωση κατά την οποία από τον υπολογισμό του ανωτέρω ποσοστού προκύπτει δεκαδικός αριθμός 0,50 και πάνω γίνεται στρογγυλοποίηση προς τα πάνω.

Σε περίπτωση επιχείρησης-εργοδότη με έναν εργαζόμενο του οποίου η σύμβαση τελεί σε αναστολή, αυτή μπορεί να παραταθεί.

Οι παραπάνω επιχειρήσεις – εργοδότες μπορούν να εφαρμόζουν το μέτρο της παράτασης της αναστολής των συμβάσεων εργασίας για το μήνα Μάιο σταδιακά, για διαφορετικό αριθμό εργαζομένων και μέχρι του ποσοστού 60% αυτών ανά́ Υπεύθυνη Δήλωση της επιχείρησης – εργοδότη στο ΕΡΓΑΝΗ. Ο χρόνος παράτασης της αναστολής συμβάσεων εργασίας εξαρτάται  από́ το χρόνο που λήγει η εκάστοτε αναστολή σύμβασης εργασίας, σύμφωνα με σχετικό που πίνακα που περιλαμβάνεται στην ΚΥΑ.

Οι εργαζόμενοι, είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού κατ ́ αναλογία των ημέρων παράτασης αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους, με βάση υπολογισμού το ποσό που αντιστοιχεί στις 30 ημέρες και ανέρχεται στα 534 ευρώ́.

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή́.

Συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που δεν έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή μέχρι και την 10.5.2020, δεν μπορούν πλέον να τεθούν σε αναστολή. Από́ την ανωτέρω ρύθμιση εξαιρείται ο ΚΑΔ 86.10 που ορίστηκε από́ το Υπουργείο Οικονομικών με το άρθρο πέμπτο ΠΝΠ 90/1.5.2020 ( ΦΕΚ 90 Α ́) και οι επιχειρήσεις – εργοδότες που εμπίπτουν σε αυτόν τον ΚΑΔ, μπορούν να υποβάλουν τις αναστολές των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους σε χρόνο μεταγενέστερο.

Οι επιχειρήσεις - εργοδότες που κάνουν χρήση της δυνατότητα παράτασης της αναστολής, απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους μέχρι την 31.5.2020 και, σε περίπτωση πραγματοποίησης καταγγελίας, αυτή είναι άκυρη. Επίσης υποχρεούνται, μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους, να διατηρήσουν, για χρονικό́ διάστημα 45 ημέρων τον ίδιο αριθμό́ θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος συμβάσης εργασίας (συμβάσεις πλήρους ή μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης). Στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης, καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας τους λήγει κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος των 45 ημέρων.

Συμβάσεις εργασίας εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, που είχαν τεθεί σε αναστολή, δύναται να παραταθεί η αναστολή τους. Μετά το πέρας του διαστήματος παράτασης της αναστολής, η σύμβαση εργασίας συνεχίζεται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται.

Το άρθρο 2 αναφέρεται στην οριστική ανάκληση της αναστολής συμβάσεων εργασίας.

Συγκεκριμένα επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που επαναλειτουργούν μετά την άρση της αναστολής λειτουργιάς τους με εντολή δημόσιας αρχής, δύνανται να προβαίνουν σε ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τουλάχιστον για το 40% των εργαζομένων τους.

Επίσης επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που πλήττονται σημαντικά και έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, δύνανται να προβαίνουν σε ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τουλάχιστον για το 40% των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή και εφόσον η αναστολή έχει διατηρηθεί κατ’ ελάχιστο για 15 ημέρες.

Οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων των οποίων ανακαλείται οριστικά η αναστολή δεν δύναται να τεθούν εκ νέου σε αναστολή́.

Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που επαναλειτουργούν, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε παράταση αναστολής μέχρι και την ημερομηνία της επαναλειτουργίας της επιχείρησης - εργοδότη τους, κατά́ το μήνα Μάιο, είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού κατ’ αναλογία των ημέρων διάρκειας της αναστολής αυτής, με βάση υπολογισμού το ποσό των 534 ευρώ που αντιστοιχεί στις 30 ημέρες.

Επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, για τις οποίες συνεχίζεται η αναστολή λειτουργιάς τους με εντολή δημόσιας αρχής κατά το μήνα Μάιο 2020 δεν επιτρέπεται να προβούν σε οριστική ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους.

Ο επιχειρήσεις - εργοδότες που προβαίνουν σε ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας μέρους των εργαζομένων τους σύμφωνα με τα παραπάνω δύνανται για αυτούς τους εργαζομένους να κάνουν χρήση των διατάξεων των άρθρων 9 και 10 της από́ 20/3/2020 ΠΝΠ (προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας 50% – μεταφορά εντός ίδιου ομίλου). Για την περίπτωση εφαρμογής του  άρθρου 9  της από́ 20/3/2020 ΠΝΠ (προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας 50%) και ειδικότερα για τον υπολογισμό́ του απαιτούμενου 50% του προσωπικού της επιχείρησης λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των εργαζομένων των οποίων ανακλήθηκε η αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους.

Το άρθρο 3 αναφέρεται στις «εξαιρέσεις». Συγκεκριμένα:

 • Επαναλειτουργούσες με εντολή δημόσιας αρχής κατά το μήνα Μάιο 2020 καθώς και πληττόμενες επιχειρήσεις – εργοδότες, που ορίζονται βάσει ΚΑΔ στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της ΚΥΑ, δύνανται να προβαίνουν σε παράταση αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους σε ποσοστό μεγαλύτερο του 60% χωρίς την υποχρέωση καταβολής των αποδοχών των εργαζομένων που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσοστό.
 • Επαναλειτουργούσες με εντολή δημόσιας αρχής κατά το μήνα Μάιο 2020 καθώς και πληττόμενες επιχειρήσεις – εργοδότες, που ορίζονται βάσει ΚΑΔ στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της ΚΥΑ, δύνανται να προβαίνουν σε ανάκληση αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους σε ποσοστό́ μικρότερο του 40%. Ωστόσο στην περίπτωση των πληττόμενων επιχειρήσεων που εμπίπτουν στην εξαίρεση θα πρέπει  η αναστολή θα πρέπει να έχει διαρκέσει τουλάχιστον 15 ημέρες.

Στο άρθρο 4 περιγράφεται η διαδικασία λήψης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

 • Διαδικασία - επιχειρήσεις – εργοδότες που επαναλειτουργούν:
  • Για επιχειρήσεις – εργοδότες που επαναλειτουργούν με εντολή δημόσιας αρχής κατά το μήνα Μάιο 2020, που ορίζονται βάσει ΚΑΔ από́ το Υπουργείο Οικονομικών, βεβαιώνουν όλα τα στοιχειά των δηλώσεων τους, όπως αυτά αντλούνται αυτόματα από το ΕΡΓΑΝΗ, βεβαιώνοντας τα στοιχειά που αφορούν τους εργαζομένους των οποίων η σύμβαση εργασίας τους συνεχίζει να είναι σε ισχύ και εξακολουθεί να τελεί σε αναστολή μέχρι την ημερομηνία της επαναλειτουργία τους, εντός του μήνα Μάϊου 2020 καθώς και τα στοιχεία που αφορούν τη μίσθωση ακίνητων επαγγελματικής στέγης. Επίσης δηλώνουν την ημερομηνία της επαναλειτουργίας τους καθώς και τους εργαζομένους των οποίων η αναστολή συμβάσεων εργασίας τους ανακαλείται οριστικά. Σε περίπτωση προκυπτουσών αλλαγών επιτρέπεται η τροποποίηση των δηλώσεων τους.
  • Για την περίπτωση των εργαζομένων δεν απαιτείται επανυποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τους εργαζομένους, εκτός κι αν επιθυμούν τροποποίηση στοιχείων του τραπεζικού τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ) ή στοιχείων της μίσθωσης κύριας κατοικίας τους.
  • Οι επιχειρήσεις – εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση τους, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στους εργαζομένους τους, δηλώνοντας τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο ΕΡΓΑΝΗ
 • Διαδικασία – πληττόμενες επιχειρήσεις – εργοδότες:
  • Για τις πληττόμενες επιχειρήσεις – εργοδότες, που ορίζονται βάσει ΚΑΔ από́ το Υπουργείο Οικονομικών, βεβαιώνουν όλα τα στοιχεία των δηλώσεων τους, όπως αυτά αντλούνται αυτόματα από το ΕΡΓΑΝΗ, και αφορούν τους εργαζομένους των οποίων η σύμβαση εργασίας τους συνεχίζει να είναι σε ισχύ και παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους για το μήνα Μάιο 2020 καθώς και τα στοιχειά που αφορούν τη μίσθωση ακίνητων επαγγελματικής στέγης. Επίσης δηλώνουν υπεύθυνα τους εργαζομένους των οποίων η αναστολή συμβάσεων εργασίας τους ανακαλείται οριστικά. Σε περίπτωση προκυπτουσών αλλαγών επιτρέπεται η τροποποίηση των δηλώσεων τους.
  • Για την περίπτωση των εργαζομένων δεν απαιτείται επανυποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τους εργαζομένους, εκτός κι αν επιθυμούν τροποποίηση στοιχείων του τραπεζικού τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ) ή στοιχείων της μίσθωσης κύριας κατοικίας τους.
  • Οι επιχειρήσεις – εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση τους, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στους εργαζομένους τους, δηλώνοντας τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο ΕΡΓΑΝΗ

Οι σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις μπορούν να υποβάλλονται συγκεντρωτικά από́ την 1.6.2020 έως και την 7.6.2020. Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού θα πραγματοποιηθεί από́ 10.6.2020 έως και 12.6.2020.

ΙΙI. Κεφaλαιο Α.3 της ΚΥΑ

Το Κεφάλαιο Α.3 της ΚΥΑ αφορά περαιτέρω μέτρα στήριξης εργαζομένων σε επιχειρήσεις εργοδότες που είτε επαναλειτουργούν είτε πλήττονται σημαντικά και προβαίνουν σε προσωρινή αναστολή συμβάσεων εργασίας.

Στο άρθρο 1 προβλέπεται ότι επιχειρήσεις - εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητά τους είτε παραμένει σε αναστολή κατά το μήνα Μάιο με εντολή δημόσιας αρχής, είτε πλήττεται σημαντικά βάσει ΚΑΔ και έχουν αναστείλει τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους δύνανται να προβαίνουν σε προσωρινή ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους για κάλυψη εκτάκτων, πρόσκαιρων, κατεπειγουσών και ανελαστικών αναγκών, στις εξής περιπτώσεις:

α. Σε περίπτωση επίταξης επιχειρήσεων - εργοδοτών με εντολή δημόσιας αρχής για κάλυψη εκτάκτων, κατεπειγουσών και ανελαστικών αναγκών για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

β. Σε επιχειρήσεις-εργοδότες που πλήττονται σημαντικά και έχουν αναστείλει τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, για κάλυψη πρόσκαιρων, έκτακτων, κατεπειγουσών και ανελαστικών αναγκών.

γ. Σε επιχειρήσεις - εργοδότες που έχει ανασταλεί η λειτουργιά τους με εντολή δημόσιας αρχής και έχουν τεθεί σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, για εργασίες που δεν απαγορεύονται,

δ. Σε επιχειρήσεις - εργοδότες που η επιχειρηματική τους δραστηριότητα παραμένει σε αναστολή με εντολή δημόσιας αρχής κατά το μήνα Μάιο 2020 και έχουν αναστείλει τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, για κάλυψη έκτακτων, πρόσκαιρων, κατεπειγουσών και ανελαστικών αναγκών 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις προσωρινής ανάκλησης των αναστολών συμβάσεων εργασίας, η απασχόληση των εργαζομένων είναι χρόνος εργασίας που αμείβεται εξ ολοκλήρου από́ τις επιχειρήσεις – εργοδότες και παρατείνει ισόχρονα την αναστολή των συμβάσεων εργασίας.

Οι επιχειρήσεις - εργοδότες υποχρεούνται να δηλώσουν και να αιτιολογήσουν την ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων αυτών, καθώς και το χρονικό́ διάστημα της ανάκλησης, σε ειδικό́ έντυπο στο ΕΡΓΑΝΗ πριν την έναρξη πραγματοποίησης της παρεχόμενης έκτακτης εργασίας.

IV.  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΗΣ ΚΥΑ

Το Κεφάλαιο Β της ΚΥΑ περιλαμβάνει γενικές διατάξεις για την καταβολή του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και την σχετική διαδικασία, τις ενδεχόμενες κυρώσεις και τον καταλογισμό αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. 

Μπορείτε να διαβάστε τη ΚΥΑ αναλυτικά εδώ.

 

Β. Με την ΚΥΑ   17787/520 που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ Β’ 1778/10.05.2020

προβλέφθηκε ότι η άδεια ειδικού σκοπού, συναρτάται με την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των μονάδων/δομών παροχής φροντίδας ή εκπαίδευσης, όπου είναι εγγεγραμμένα ή φοιτούν τα τέκνα, και χορηγείται υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις για όλο το διάστημα που διαρκεί η εν λόγω αναστολή, χωρίς να προβλέπεται άλλος χρονικός περιορισμός ή να χρειάζεται να εκδοθεί νέα προς τούτο ρύθμιση.

Μπορείτε να διαβάστε τη ΚΥΑ αναλυτικά εδώ.