Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1588/Β΄/19.04.2021 η  ΚΥΑ με αριθμό Αποφ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24525/21 Υπ. Οικονομικών-Ανάπτυξης και Επενδύσεων-Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων-Υγείας-Υποδομών και Μεταφορών-Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής-Επικρατείας «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία».

Η ΚΥΑ ρυθμίζει το ζήτημα της διενέργειας αυτοδιαγνωστικών ελέγχων (self tests) νόσησης από́ τον COVID-19 από εργαζομένους συγκεκριμένων εργοδοτών.  

Το πεδίο εφαρμογής της αφορά στους εργαζομένους που παρέχουν εργασία με φυσική παρούσα  σε εργοδότες με επιχειρηματική́ δραστηριότητα στους παρακάτω τομείς:

α) στο λιανεμπόριο,

β) στις μεταφορές,

γ) στην εστίαση,

δ) στις χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες,

ε) στις δραστηριότητες καθαρισμού́,

στ) στις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων,

ζ) σε άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών (κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής) και

η) στις δραστηριότητες σχολών οδηγών,

Στην ΚΥΑ περιλαμβάνονται πίνακες με τους ΚΑΔ των εν λόγω επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον COVID-19, είναι υποχρεωτικός για τους παραπάνω εργαζόμενους, προκειμένου να παρέχουν την εργασία τους με φυσική́ παρουσία στον συμφωνημένο στην ατομική́ τους σύμβαση τόπο εργασίας.

Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται υποχρεωτικά 1 φορά την εβδομάδα, πριν από́ την προσέλευση του εργαζομένου και έχει ισχύ για 1 εβδομάδα από́ την ημερά διενέργειας του. Ο έλεγχος διενεργείται έως και 24 ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας που ο εργαζόμενος παρέχει την εργασία του με φυσική́ παρουσία.

Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος καλείται να παραστεί εκτάκτως στον χώρο εργασίας του, ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης δύναται να διενεργείται και αυθημερόν.

Τέλος, στην ΚΥΑ αναφέρεται η διαδικασία προμήθειας και διενέργειας των self-tests, η διαδικασία δήλωσης του αποτελέσματος και οι συνέπειες της μη διενέργειας διαγνωστικού́ ελέγχου από́ τα υπόχρεα πρόσωπα.

Μπορείτε να διαβάσετε την ΚΥΑ εδώ.