Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 6290/Β΄/29.12.2021 η KΥΑ με αριθμό Αποφ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558/21 Υπ. Οικονομικών-Ανάπτυξης και Επενδύσεων-Εθνικής Άμυνας-Παιδείας και Θρησκευμάτων-Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων-Υγείας-Προστασίας του Πολίτη-Πολιτισμού και Αθλητισμού-Δικαιοσύνης-Εσωτερικών-Μετανάστευσης και Ασύλου-Ψηφιακής Διακυβέρνησης-Υποδομών και Μεταφορών-Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής-Επικρατείας-Υφ. στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00.»

Η εν λόγω ΚΥΑ αφορά στα μέτρα που ισχύουν από 30.12.2021 και ώρα 6.00  μέχρι 17.1.2022 και ώρα 06.00.

Για τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω μέτρα:

 • Χρήση προστατευτικής μάσκας: α) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων εργασίας, εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε ατομικό́ χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου, β) σε όλους τους εξωτερικούς χώρους, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά́ σε συγκεκριμένα πρωτόκολλα που προβλέπονται σε ειδικές διατάξεις της ΚΥΑ. Από́ την υποχρέωση χρήσης μάσκας εξαιρούνται: α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και β) τα παιδιά́ ηλικίας κάτω των 4 ετών.
 • Τήρηση αποστάσεων 1,5 μέτρου μεταξύ́ των ατόμων [1 άτομο ανά́ 2 τ.μ.] σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, είτε αμιγείς για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες κατά́ το τελευταίο τρίμηνο είτε μικτούς, όπου δεν προβλέπεται μεγαλύτερο εμβαδόν ανά άτομο στις επιμέρους προβλέψεις της ΚΥΑ.
 • Τοποθέτηση/χρήση αλκοολούχου διαλύματος περιεκτικότητας άνω του 70% για την αντισηψία χεριών.
 • Υποχρέωση ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο σε εμφανές σημείο των κανόνων λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου και του μεγίστου αριθμού ατόμων, που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του χώρου.
 • Εξαερισμός των χώρων με φυσικό ή τεχνητό τρόπο κατ’ εφαρμογή́ των υπό́ στοιχείαΔ1(δ)/ ΓΠ.οικ.26335/ 23.4.2020 και Δ1/ ΓΠ.οικ.81816/ 18.12.2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Υγείας.
 • Λειτουργία με το αναγκαίο προσωπικό για την παροχή της υπηρεσίας ή την εκπλήρωση του έργου σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
 • Προστασία εργαζομένων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με παροχή τηλεργασίας ή παροχή εργασίας σε χώρο εκτός επαφής με κοινό, όπου είναι εφικτό.
 • Το ποσοστό των εργαζομένων με τηλεργασία καθορίζεται με απόφαση του εκάστοτε εργοδότη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 4808/2021 και μέχρι ποσοστού 50%. Η προσέλευση των εργαζομένων πραγματοποιείται σταδιακά, σύμφωνα με τις εργασιακές ανάγκες και τις οδηγίες του εκάστοτε εργοδότη.
 • Εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και κατόπιν ραντεβού, εξαιρουμένων των τραπεζών (για τις οποίες προβλέπεται ειδική διαδικασία εισόδου) και των περιπτώσεων στις οποίες δεν δύναται να προγραμματισθεί ραντεβού [επιχειρήσεις ταχυμεταφορών, ελληνικών ταχυδρομείων(ΕΛΤΑ), ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ.].
 • Διενέργεια συναντήσεων εργασίας με φυσική παρουσία με τη συμμετοχή έως 7 ατόμων.
 • Διενέργεια συναντήσεων εργασίας με φυσική́ παρουσία, χωρίς τον παραπάνω περιορισμό ατόμων, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο τρίμηνο.

Εξακολουθεί να είναι σε ισχύ το μέτρο του διαγνωστικού ελέγχου (PCR ή rapid test) 2 φορές την εβδομάδα, σε όλους τους εργαζόμενους που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες και θα παράσχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους.

Μπορείτε να διαβάσετε την ΚΥΑ αναλυτικά εδώ.