Υποχρεωτικός Διαγνωστικός Έλεγχος Self Test

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2192/Β/26.05.2021 η ΚΥΑ με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.32209/21 Υπ. Οικονομικών-Ανάπτυξης και Επενδύσεων-Παιδείας και Θρησκευμάτων-Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων-Υγείας-Εσωτερικών-Υποδομών και Μεταφορών-Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής-Τουρισμού-Επικρατείας «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία.»

Με την εν λόγω ΚΥΑ προβλέπεται υποχρεωτικός διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊού COVID-19, προκειμένου οι εργαζόμενοι να παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία στον συμφωνημένο στην ατομική́ τους σύμβαση τόπο εργασίας ή να προσφέρουν προσωπική́ εργασία στην επιχείρησή τους ή να παρευρίσκονται στους χώρους εργασίας. 

Το πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ αφορά:

α) σε όλους τους/τις εργαζομένους/ες του ιδιωτικού τομέα που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, 

β) στους/ στις ωφελούμενους/ες των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα του Οργανισμού́ Απασχόλησης Εργατικού́ Δυναμικού́ (Ο.Α.Ε.Δ.), που απασχολούνται σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Προνοίας Περιφερειών (Κ.Κ.Π.Π.), συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων, προκειμένου να παρέχουν την εργασία τους με φυσική́ παρουσία στον συμφωνημένο στην ατομική́ τους σύμβαση τόπο εργασίας.

Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται υποχρεωτικά 1 φορά την εβδομάδα, πριν από την προσέλευση στον χώρο εργασίας και έχει ισχύ για 1 εβδομάδα από την ημέρα διενέργειας του. Ο έλεγχος διενεργείται έως και 24 ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας κατά την οποία οι υπόχρεοι προσέρχονται στον χώρο εργασίας. Σε περίπτωση που τα παραπάνω πρόσωπα καλούνται να παραστούν εκτάκτως στον χώρο εργασίας, ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης δύναται να διενεργείται και αυθημερόν. 

Η προμήθεια του self-test γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη του Α.Μ.Κ.Α., του Π.Α.Μ.Κ.Α. ή του Π.Α.Α.Υ.Π.Α. και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης. 

Στην ΚΥΑ, μεταξύ άλλων, αναφέρονται οι διαδικασίες ταυτοποίησης και διενέργειας του ελέγχου όπως και οι συνέπειες σε περίπτωση μη διενέργειας του ελέγχους από τα υπόχρεα πρόσωπα. 

Μπορείτε να διαβάσετε όλη την ΚΥΑ εδώ.

Ποσοστό Εργαζομένων σε Τηλεργασία

Ι. Επίσης δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2233/Β/29.05.2021 η ΚΥΑ με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 33506/21 Υπ. Οικονομικών-Ανάπτυξης και Επενδύσεων-Προστασίας του Πολίτη-Εθνικής Άμυνας-Παιδείας και Θρησκευμάτων-Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων-Υγείας-Πολιτισμού και Αθλητισμού-Δικαιοσύνης-Εσωτερικών-Μετανάστευσης και Ασύλου-Ψηφιακής Διακυβέρνησης-Υποδομών και Μεταφορών-Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής-Επικρατείας-Υφ. στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00.»

Με την εν λόγω ΚΥΑ, μεταξύ άλλων, το ποσοστό εργαζομένων σε τηλεργασία καθορίζεται σε  20%. 

Επίσης, προβλέπεται η διενέργεια self-test με βάση τα αναφερόμενα στην ανωτέρω ΚΥΑ για όλους τους εργαζομένους που θα παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον συμφωνημένο στην ατομική τους σύμβαση τόπο εργασίας. 

Μπορείτε να διαβάσετε όλη την ΚΥΑ εδώ.

ΙI. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στις 31/5/2021 επισημαίνονται τα εξής:

Οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα οφείλουν, για το χρονικό διάστημα από 1 έως 30 Ιουνίου 2021 να προαναγγείλουν στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» την εξ αποστάσεως εργασία 20% των εργαζομένων τους, για τους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό, συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας το σχετικό έντυπο στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» (4.1 ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ. 2 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Α΄ 55/11.03.20).

Διευκρινίζεται ότι έως την Παρασκευή 4 Ιουνίου οι εργοδότες υποχρεούνται να προαναγγείλουν στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» το 20% των ανωτέρω εργαζομένων.

Παράλληλα, παρατείνεται έως 30/6/2021 η υποχρέωση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, να προσαρμόζουν το ωράριο εργασίας των εργαζομένων τους, κατά την έναρξη και λήξη του με τρόπο ώστε ανά μισή ώρα και εντός διώρου να προσέρχονται και να αποχωρούν οι εργαζόμενοι σε σχέση με την έναρξη και τη λήξη αντίστοιχα του ωραρίου τους. Για το διάστημα αυτό αναστέλλεται η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» τις αλλαγές ωραρίου που προκύπτουν από τη σταδιακή προσέλευση και αποχώρηση των εργαζομένων.

Μπορείτε να διαβάσετε όλη την ανακοίνωση εδώ.