Κορωνοϊός: Τα νεότερα εργασιακά και φορολογικά μέτρα, παρατάσεις και ρυθμίσεις αναφορικά με την αντιμετώπιση των συνεπειών του Κορωνοϊού

Α. ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν πρόσφατα δημοσιευθεί νέες εργασιακές ρυθμίσεις αναφορικά με την αντιμετώπιση των συνεπειών του Κορωνοϊου, συγκεκριμένα:

Α. Ο Νόμος 4756/2020 στον οποίο περιέχονται ρυθμίσεις για την αναστολή συμβάσεων εργασίας για το μήνα Νοέμβριο 2020 και τη μεταφορά της ετήσιας κανονικής άδειας έτους 2020 εργαζομένων με συμβάσεις εργασίας που τελούν σε αναστολή,

Β. Η ΚΥΑ με αριθμό οικ. 48713/1232 που αφορά στις προϋποθέσεις, τη διαδικασία, τους όρους και τις λεπτομέρειες για την αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για το μήνα Νοέμβριο 2020 και περιέχει τη λίστα με τους ΚΑΔ κλειστών και πληττόμενων επιχειρήσεων,

Γ. Η ΚΥΑ με αριθμό οικ. 48690/1476 με την οποία ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν την τηλεργασία και την προσέλευση των εργαζομένων για το μήνα Δεκέμβριο 2020, και

Δ. Η ΚΥΑ  με αριθμό οικ.: 76629/20 με την οποία παρατείνεται η διάρκεια των έκτακτων μέτρων έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020.

 

Αναλυτικά:

Α. Νόμος 4756/2020 (ΦΕΚ 235/Α΄/26.11.2020)

Στο νόμο 4756/2020 περιλαμβάνονται οι παρακάτω σημαντικές εργασιακές ρυθμίσεις:

Με το άρθρο 68 ρυθμίζεται το ζήτημα της αναστολής των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες για το μήνα Νοέμβριο 2020. Οι σχετικές ρυθμίσεις εκτίθενται παρακάτω υπό Β, στην αναφορά για την εκδοθείσα ΚΥΑ. 

Σύμφωνα με το άρθρο 69 οι επιχειρήσεις - εργοδότες που απασχολούν εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει τεθεί σε αναστολή από τον Μάρτιο του 2020 και συνεχίζει να τελεί σε αναστολή αδιαλείπτως ή κατά διαστήματα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020, δύνανται, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων περί ετήσιας κανονικής άδειας, να μεταφέρουν το σύνολο ή το υπόλοιπο των δικαιούμενων ημερών της ετήσιας κανονικής άδειας του έτους 2020, έως και την 30ή Ιουνίου 2021.

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας και του επιδόματος αδείας.

Μπορείτε να διαβάσετε τον νόμο εδώ.

Β. ΚΥΑ με αριθμό οικ. 48713/1232 (ΦΕΚ 5246/Β΄/26.11.2020)

Κεφάλαιο Α. Επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής, για τον μήνα Νοέμβριο 2020

Το κεφάλαιο Α της ΚΥΑ αφορά στις επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής, για τον μήνα Νοέμβριο 2020.

1. Σύμφωνα με το άρθρο 1 οι επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα/τα σε περιφερειακές ενότητες (που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α` της ΚΥΑ), των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία της έδρας ή των υποκαταστημάτων τους, με εντολή δημόσιας αρχής, βάσει ΚΑΔ, που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Β.Ι και Β.ΙΙ της ΚΥΑ, θέτουν υποχρεωτικά σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, οι οποίοι έχουν προσληφθεί έως και την 4η Νοεμβρίου 2020 ή παρατείνουν υποχρεωτικά την αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους, οι οποίοι έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, για το χρονικό διάστημα από 1.11.2020 έως και 6.11.2020, σύμφωνα με τα χρονικά διαστήματα που ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α`.

2. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα σε όλη την Επικράτεια, των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία της έδρας ή των υποκαταστημάτων τους, με εντολή δημόσιας αρχής, βάσει ΚΑΔ, που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ` της ΚΥΑ, θέτουν υποχρεωτικά σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, οι οποίοι έχουν προσληφθεί έως και την 4η Νοεμβρίου 2020 ή παρατείνουν υποχρεωτικά την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους, που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, για το χρονικό διάστημα από 7.11.2020 έως και 30.11.2020.

3. Οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων στις παραπάνω επιχειρήσεις - εργοδότες, που έχουν υποβάλει αίτηση-υπεύθυνη δήλωση α` φάσεως για την ένταξη εργαζομένων τους στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, για τον μήνα Νοέμβριο, τίθενται υποχρεωτικά σε αναστολή και συνεπώς οι επιχειρήσεις - εργοδότες οφείλουν προηγουμένως να προβούν σε τροποποίηση / ορθή επανάληψη της ανωτέρω αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

4α. Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων στις παραπάνω επιχειρήσεις - εργοδότες, οι οποίες συμβάσεις λήγουν μετά την ημερομηνία αναστολής της λειτουργίας των επιχειρήσεων - εργοδοτών με εντολή δημόσιας αρχής, τίθενται υποχρεωτικά σε αναστολή. Μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής, οι συμβάσεις εργασίας συνεχίζονται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τη μορφή ή το είδος ή τη δραστηριότητά τους έχουν συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας.

4β. Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου των εργαζομένων στις παραπάνω επιχειρήσεις - εργοδότες, οι οποίοι επιδοτούνται από το «Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α` 181), τίθενται υποχρεωτικά σε αναστολή, κατά παρέκκλιση της παρ. 7 του άρθρου 5 της με υπ` αρ. οικ. 39539/996/30.9.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β` 4261), και ισχύουν τα παραπάνω αναφερόμενα για τις συμβάσες ορισμένου χρόνου.

5α. Οι παραπάνω επιχειρήσεις - εργοδότες, για τις περιπτώσεις εξαιρέσιμων δραστηριοτήτων από την απαγόρευση λειτουργίας τους, βάσει ΚΑΔ, δύνανται να θέτουν εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους δεν έχουν τεθεί σε αναστολή, σε καθεστώς εξ αποστάσεως εργασίας, όταν αυτή δύναται να παρασχεθεί με αυτόν τον τρόπο, υποβάλλοντας μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα, το «ΕΝΤΥΠΟ 4.1 ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ. 2 ΤΗΣ Π.Ν.Π. (Α` 55/11.03.20)» στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

5β. Επίσης δύνανται να προσλαμβάνουν εργαζομένους κάνοντας χρήση του προγράμματος «Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας», μόνο για τις περιπτώσεις εξαιρέσιμων δραστηριοτήτων από την απαγόρευση λειτουργίας τους, βάσει ΚΑΔ. Οι συμβάσεις εργασίας αυτών των εργαζομένων δεν μπορούν να τεθούν σε αναστολή και ισχύουν τα ανωτέρω αναφερόμενα.

5γ. Ακόμα για τις εξαιρέσιμες δραστηριότητες από την απαγόρευση λειτουργίας τους, βάσει ΚΑΔ, δύνανται να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση για την αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους, είτε ως επιχειρήσεις των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής, είτε ως πληττόμενες.

6. Οι εν λόγω επιχειρήσεις - εργοδότες των δύνανται να προβαίνουν σε προσωρινή ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους για κάλυψη έκτακτων, πρόσκαιρων, κατεπειγουσών και ανελαστικών αναγκών, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του COVID-19, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο δωδέκατο της από 1.5.2020 ΠΝΠ (Α` 90).

7. Τέλος οι επιχειρήσεις - εργοδότες των παρ. 1 και 2 για όσο χρονικό διάστημα οι συμβάσεις των εργαζομένων τους τελούν σε αναστολή, και σε κάθε περίπτωση μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2020, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία σύμβασης εργασίας και σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.

Κεφάλαιο Β. Επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται, για το μήνα Νοέμβριο 2020

Το κεφάλαιο Β αφορά στις επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται, για το μήνα Νοέμβριο 2020.

1. Σύμφωνα με το άρθρο 1 οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται, βάσει ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ` της ΚΥΑ, δύνανται κατά το μήνα Νοέμβριο, κατ` ανώτατο χρονικό διάστημα έως 30 ήμερες, ανά περιφερειακή ενότητα και πάντως όχι πέραν της 30ης Νοεμβρίου 2020:

α. να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, κατ` εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που αφορούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ή και

β. να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, που έχουν προσληφθεί έως και την 4η Νοεμβρίου 2020.

2. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις - εργοδότες μπορούν να εφαρμόζουν το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας σταδιακά και για διαφορετικό αριθμό εργαζομένων, μέχρι και του ποσοστού 100% αυτών, ανά υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

3. Οι παραπάνω επιχειρήσεις - εργοδότες που κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους σε ποσοστό 100% αυτών, δύνανται να θέτουν σε αναστολή και τις συμβάσεις εργασίας επιδοτούμενων εργαζομένων του προγράμματος «Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α` 181), κατά παρέκκλιση της παρ. 7 του άρθρου 5 της με υπ` αρ. οικ. 39539/996/ 30.9.2020 (Β` 4261) κοινής υπουργικής απόφασης.

4. Οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων στις εν λόγω επιχειρήσεις - εργοδότες που έχουν υποβάλει αίτηση - υπεύθυνη δήλωση α` φάσεως για την ένταξη εργαζομένων τους στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α` 104) στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για τον μήνα Νοέμβριο, δύνανται να τεθούν σε αναστολή και οι επιχειρήσεις - εργοδότες οφείλουν προηγουμένως να προβούν σε τροποποίηση / ορθή επανάληψη της ανωτέρω αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 οι παραπάνω επιχειρήσεις - εργοδότες, για όσο χρονικό διάστημα οι συμβάσεις των εργαζομένων τους τελούν σε αναστολή, και σε κάθε περίπτωση μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2020, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία σύμβασης εργασίας και σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη και υποχρεούνται μετά το πέρας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας, για χρονικό διάστημα ίσο με το χρονικό διάστημα της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων αυτών.

Για τον υπολογισμό του ισόχρονου διαστήματος, σε περίπτωση που οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τίθενται σε αναστολή σε διαφορετικής διάρκειας χρονικά διαστήματα, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό διάστημα που οι επιχειρήσεις - εργοδότες έκαναν χρήση του μέτρου της αναστολής.

Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τη μορφή, το είδος ή τη δραστηριότητά τους έχουν συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας.

Στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης ή θανάτου καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας τους λήγει κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.

Με την παρ. 3 του άρθρου 2 προβλέπεται ότι η αναστολή συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων, που είχαν τεθεί σε αναστολή στο παρελθόν, δύναται να παραταθεί κατ` ανώτατο όριο έως 30 ημέρες και όχι πέραν της 30.11.2020. Επίσης, δύνανται να τεθούν για πρώτη φορά ή εκ νέου σε αναστολή συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων που έχουν προσληφθεί έως και την 4η Νοεμβρίου 2020. Σε κάθε περίπτωση μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής ή της παράτασης της αναστολής, οι ανωτέρω συμβάσεις εργασίας συνεχίζονται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τη μορφή, το είδος ή τη δραστηριότητά τους έχουν συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας.

Στην παρ. 4 προβλέπεται ότι  οι επιχειρήσεις - εργοδότες που πλήττονται, βάσει ΚΑΔ, που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ` της ΚΥΑ, και έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, δύνανται να προβαίνουν σε ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων αυτών. Μπορούν επίσης να θέτουν εκ νέου σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας εργαζομένων τους ανεξάρτητα από το αν έχει ανακληθεί η αναστολή τους. Σε κάθε περίπτωση τα ανωτέρω ισχύουν έως και την 30η Νοεμβρίου 2020.

Τέλος οι επιχειρήσεις - εργοδότες:

α. δύνανται να κάνουν χρήση του Μηχανισμού «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», για μέρος ή για το σύνολο των εργαζομένων τους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας δεν τελούν σε αναστολή,

β. υποχρεούνται, για τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους δεν έχουν τεθεί σε αναστολή, να εφαρμόζουν το σύστημα της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας σε όποιες περιπτώσεις η εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα.

Κεφάλαιο Γ. Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού

Το κεφάλαιο Γ αφορά στην αποζημίωση ειδικού σκοπού και στην διαδικασία λήψης της.  

Είναι σημαντικό ότι οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις - εργοδότες των κεφαλαίων Α` και Β` της ΚΥΑ, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού κατ` αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους, με βάση υπολογισμού το ποσό των 800,00 € που αντιστοιχεί σε 30 ημέρες.

Η εν λόγω αποζημίωση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου Α` 43 του ν. 4172/2013 (Α` 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Κεφάλαιο Δ. Ειδικές Κατηγορίες Εργαζομένων

Το κεφάλαιο Δ της ΚΥΑ αφορά σε ειδικές κατηγορίες εργαζομένων.

Κεφάλιο Ε. Γενικές Διατάξεις

Το κεφάλαιο Ε περιλαμβάνει γενικές διατάξεις.

Μπορείτε να διαβάσετε την ΚΥΑ εδώ.

Γ. ΚΥΑ με αριθμό οικ. 48690/1476 (ΦΕΚ 5245/Β΄/26.11.2020)

Με την ΚΥΑ προβλέπονται τα ακόλουθα:

Για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του COVID-19, παρατείνονται έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, οι εξής κανόνες, ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας:

1α. επιχειρήσεις - εργοδότες που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε οποιαδήποτε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας, υποχρεούνται, έως 31-12-2020, να εφαρμόζουν το σύστημα της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας στους εργαζομένους τους, σε όποιες περιπτώσεις η εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, σε ποσοστό, πενήντα τοις εκατό (50%) επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων αυτών.

1β. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες οφείλουν να προαναγγείλουν πριν την έναρξη της εργασίας, στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», την εξ αποστάσεως εργασία του πενήντα τοις εκατό (50%) των εργαζομένων τους, για τους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό, συμπληρώνοντας το Έντυπο 4.1 «ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α` 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α` 76).

1γ. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω υποχρέωσης, επιβάλλεται πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ στην επιχείρηση-εργοδότη, κατόπιν σχετικού ελέγχου από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

2. Το ωράριο εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε οποιαδήποτε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας, προσαρμόζεται, υποχρεωτικά, για τον μήνα Δεκέμβριο, κατά την έναρξη και λήξη του, με τρόπο ώστε ανά μισή ώρα και εντός διώρου, να προσέρχονται και να αποχωρούν οι εργαζόμενοι σε σχέση με την έναρξη και τη λήξη, αντίστοιχα, του ωραρίου τους.

Για το χρονικό διάστημα εφαρμογής του παρόντος αναστέλλεται η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων.

Σε κάθε περίπτωση, συνεχίζουν να ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 88/1999 (Α` 94), καθώς και η υποχρέωση του εργοδότη για προαναγγελία του χρόνου υπερεργασίας και νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης, πριν την πραγματοποίησή τους, στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ». Η ως άνω προσαρμογή του ωραρίου των εργαζομένων δεν μεταβάλλει το είδος της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων αυτών.

Μπορείτε να διαβάσετε την ΚΥΑ εδώ.

Δ. ΚΥΑ με αριθμό με αριθμό οικ.: 76629/20 (ΦΕΚ 5255/Β΄/28.11.2020)

Η εν λόγω ΚΥΑ αφορά στην παράταση των έκτακτων μέτρων προστασίας  δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας και έχει ισχύ από τις 30.11.2020 και ώρα 06.00 έως και τις 07.12.2020 και ώρα  06.00.

Μπορείτε να διαβάσετε την ΚΥΑ εδώ.

 

Β. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν πρόσφατα δημοσιευθεί νέες φορολογικές ρυθμίσεις αναφορικά με την αντιμετώπιση των συνεπειών του Κορωνοϊου, συγκεκριμένα:

Α. Η απόφαση Α.1251/2020 (ΦΕΚ 5204/24.11.2020) σχετικά με τον προσδιορισμό των πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Νοέμβριο 2020,

Β. Το Δελτίο Τύπου της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με τη παράταση για την υποβολή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από νομικά πρόσωπα του μη χρηματοπιστωτικού τομέα,

Γ. Η Απόφαση Α.1254/2020 (ΦΕΚ Β’ 5223/25.11.2020) αναφορικά με την παράταση της προθεσμίας καταβολής της δόσης Νοεμβρίου 2020 ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα για τις επιχειρήσεις που έχουν ενεργό ΚΑΔ ένα από τους ΚΑΔ της απόφασης και ταυτόχρονα η λειτουργία τους αναστέλλεται με εντολή δημόσιας αρχής,

Δ. Η Απόφαση Α.1255/2020 (ΦΕΚ Β’ 5223/25.11.2020) η οποία αφορά την παράταση έως 30.4.2021 των βεβαιωμένων οφειλών από χρεωστικές δηλώσεις ΦΠΑ Νοεμβρίου για τις επιχειρήσεις που έχουν ενεργό ΚΑΔ ένα από τους ΚΑΔ της απόφασης και ταυτόχρονα η λειτουργία τους αναστέλλεται με εντολή δημόσιας αρχής, και τέλος

Ε. Η Απόφαση Α.1259/2020 (ΦΕΚ B’ 5250/27.11.2020) αναφορικά με τον καθορισμός ΚΑΔ επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο μέτρο της αναστολής κατά 75 ημέρες των πληρωμών αξιογράφων που λήγουν έως τις 31/12/2020.

 

Αναλυτικά:

Α. Απόφαση Α.1251/2020 (ΦΕΚ 5204/24.11.2020): Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Νοέμβριο 2020

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5204/24.11.2020 η απόφαση με τη λίστα ΚΑΔ σύμφωνα με την οποία ορίζονται οι επιχειρήσεις που απαλλάσσονται υποχρεωτικά από την υποχρέωση καταβολής του 40% του μισθώματος για το Νοέμβριο.

Σύμφωνα με την απόφαση ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία εδρεύει ή έχει υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια και για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ήτοι επιχείρησης η οποία έχει ενεργό, κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 20 Μαρτίου 2020 έναν από τους αναγραφόμενους στο Παράρτημα, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή της οποίας τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά τις 20 Μαρτίου 2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο Παράρτημα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στο κύριο ΚΑΔ στις 20 Μαρτίου 2020, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Νοέμβριο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του δεύτερου άρθρου της από 20-03-2020 Π.Ν.Π. (Α' 68), όπως ισχύει.

Μπορείτε να διαβάσετε την Απόφαση αναλυτικά, εδώ.

Β. Δελτίο Τύπου της Τράπεζας της Ελλάδος: Παράταση για την υποβολή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από νομικά πρόσωπα του μη χρηματοπιστωτικού τομέα

Σύμφωνα με δελτίο τύπου της Τράπεζας της Ελλάδος στις 25/11/2020, παρατείνεται η υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019 από τα νομικά πρόσωπα του μη χρηματοπιστωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα μέχρι τις 28/02/2021.

Μπορείτε να διαβάσετε το Δελτίο Τύπου αναλυτικά, εδώ.

Γ. Απόφαση Α.1254/2020 (ΦΕΚ Β’ 5223/25.11.2020): Παράταση της προθεσμίας καταβολής της δόσης Νοεμβρίου 2020 ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα για τις επιχειρήσεις που έχουν ενεργό ΚΑΔ ένα από τους ΚΑΔ της απόφασης και ταυτόχρονα η λειτουργία τους αναστέλλεται με εντολή δημόσιας αρχής

1. Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής της δόσης Νοεμβρίου 2020 ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της τελευταίας δόσης του προγράμματος της υφιστάμενης ρύθμισης τμηματικής καταβολής, όπως αυτό έχει τυχόν διαμορφωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 290 του ν. 4738/2020 (Α' 207) για τις επιχειρήσεις που σωρευτικά:

α) έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20-03-2020 από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα, ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20-03-2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, τα οποία είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20-03-2020, και

β) η λειτουργία τους αναστέλλεται με εντολή δημόσιας αρχής, σύμφωνα με τους αναγραφόμενους ΚΑΔ στο συνημμένο πίνακα.

2. Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης εξαιρούνται:

α) οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 ν. 4270/2014,

β) τα εκτός αυτής Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.),

γ) τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. -κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημοσίου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους- ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους,

δ) οι εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί του Κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005 (Α' 314), ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του, και

ε) οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β' του αμέσως παραπάνω νόμου.

Μπορείτε να διαβάσετε την Απόφαση αναλυτικά, εδώ.

Δ. Απόφαση Α.1255/2020 (ΦΕΚ Β’ 5223/25.11.2020): Παράταση έως 30.4.2021 των βεβαιωμένων οφειλών από χρεωστικές δηλώσεις ΦΠΑ Νοεμβρίου για τις επιχειρήσεις που έχουν ενεργό ΚΑΔ ένα από τους ΚΑΔ της απόφασης και ταυτόχρονα η λειτουργία τους αναστέλλεται με εντολή δημόσιας αρχής

1. Παρατείνονται μέχρι και την 30-04-2021, οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές) που λήγουν ή έληξαν από 01-11-2020 μέχρι και 30-11-2020 για τις επιχειρήσεις που σωρευτικά:
α) έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20-03-2020 από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα, ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20-03-2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, τα οποία είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20-03-2020, και
β) η λειτουργία τους αναστέλλεται με εντολή δημόσιας αρχής, σύμφωνα με τους αναγραφόμενους ΚΑΔ στο συνημμένο πίνακα.
Οι ανωτέρω οφειλές δύναται να ενταχθούν σε πρόγραμμα ρύθμισης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 289 του ν. 4738/2020 (Α' 207), όπως ισχύει.

2. Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης εξαιρούνται:

α) οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014,

β) τα εκτός αυτής Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.),

γ) τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. -κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημοσίου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους - ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους,

δ) οι εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί του Κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005 (Α' 314), ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του, και

ε) οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β' του αμέσως παραπάνω νόμου.

Μπορείτε να διαβάσετε την Απόφαση αναλυτικά, εδώ.

Ε. Απόφαση Α.1259/2020 (ΦΕΚ B’ 5250/27.11.2020): Καθορισμός ΚΑΔ επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο μέτρο της αναστολής κατά 75 ημέρες των πληρωμών αξιογράφων που λήγουν έως τις 31/12/2020

Από τη δημοσίευση του Ν. 4753/2020 και μέχρι την 31/12/2020, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων, κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου, οφειλόμενων από επιχειρήσεις που:

  • είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ’ εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης, με δραστηριότητα που εμπίπτει στους ΚΑΔ του Παραρτήματος 1 της παρούσας,
  • είτε έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, με δραστηριότητα που εμπίπτει στους ΚΑΔ του Παραρτήματος 2 και εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο του 50% για την περίοδο Απριλίου έως Σεπτεμβρίου 2020, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο έτους 2019,

και οι οποίες κατά την 5/11/2020 έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας από τους αναφερόμενους – κατά περίπτωση – στους συνημμένους πίνακες των Παραρτημάτων 1 και 2, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 5/11/2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας (όπως αυτή αναγράφεται στα Παραρτήματα 1 και 2), της αρχικής δήλωσης φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 5/11/2020.

Μπορείτε να διαβάσετε την Απόφαση αναλυτικά, εδώ.