Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1974/Β΄/29.03.2024 η ΥΑ με αριθμό Αποφ. 25058/2024 απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας.»
Καθορισμός Κατώτατου Μισθού και Ημερομίσθιου: Νέα Υπουργική Απόφαση για τους Εργαζομένους της Χώρας
Με την εν λόγω Υπουργική Απόφαση (ΥΑ), προβλέπεται ότι από τη 1η Απριλίου 2024 καθορίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 4172/2013, ο νόμιμος κατώτατος μισθός και το νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο, για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, χωρίς ηλικιακή διάκριση, ως εξής:
α) Για τους υπαλλήλους ο κατώτατος μισθός ορίζεται στα οκτακόσια τριάντα ευρώ (830,00 €).
β) Για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται στα τριάντα επτά ευρώ και επτά λεπτά (37,07 €).

Εξέλιξη του κατώτατου μισθού

 

 

Αμοιβή έως 31/3/2024

 

Αμοιβή από 1/4/2024

 

Αύξηση σε €

 

Αύξηση σε %

Μισθός€ 780,00€ 830,00€ 50,006,41%
Ημερομίσθιο€ 34,84€ 37,07€ 2,236,41%
 

Η αύξηση του κατώτατου μισθού που από την 1η Απριλίου φτάνει τα 830 ευρώ συμπαρασύρει προς τα πάνω και μία σειρά από επιδόματα.

Συγκεκριμένα, λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού, αυξάνονται και τα παρακάτω επιδόματα: 

  • Επίδομα ανεργίας στα 509 ευρώ/μήνα από τα 479 ευρώ
  • Ειδική Παροχή Μητρότητας μισθωτών και μη μισθωτών στα 780 + 50 ευρώ, αύξηση +6,4% 
  • Ειδικό Βοήθημα Ευάλωτων Ομάδων στα 718 + 46 ευρώ εφάπαξ, αύξηση +6,4%, 
  • Αποζημίωση Μαθητευομένων ΕΠΑ.Σ Μαθητείας στα 27,87 + 1,78 ευρώ ημερήσια αποζημίωση για 2 χρόνια, αύξηση +6,4%
  • Ειδικό Επίδομα Γραπτών Εξετάσεων σε εργαζόμενους φοιτητές στα 1.045 + 67 ευρώ εφάπαξ, αύξηση +6,4%
  • Προγράμματα Προεργασίας 780 + 50 ευρώ μηνιαία αποζημίωση, αύξηση +6,4%.
  • Επίδομα γονικής αδείας
  • Επίδομα πρακτικής άσκησης 
  • Προγράμματα απασχόλησης: Επιδότηση 50% – 90% του κατώτατου μισθού
 

Επιπλέον υποχρεώσεις εργοδότη στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ βάσει του ΦΕΚ 1974/Β΄/29.03.2024

Τροποποιητικός πίνακας αποδοχών (Εργάνη-Ε4)

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν το έντυπο Ε4 του Εργάνη με τον τροποποιητικό πίνακα αποδοχών, μέσα σε 15 ημέρες από την τροποποίηση, συμπληρωμένο μόνο ως προς τα στοιχεία της μεταβολής (άρθρο 5.19 της ΥΑ 40331/Δ1.13521/13.9.2019. Συνεπώς οι σχετικές ενέργειες αναφορικά με τον Απρίλιο του 2024, θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι την 15.4.2024, εκτός αν δοθεί παράταση.

Επίσης, οι εταιρίες θα πρέπει να ελέγξουν και να επαναπροσδιορίσουν τα κριτήρια ένταξης στην κατηγορία των διευθυνόντων υπαλλήλων για το προσωπικό τους. 

Για την ολοκληρωμένη διενέργεια αυτού, θα πρέπει να συντάξουν και να παραδώσουν στους εργαζομένους το αργότερο ένα (1) μήνα από την μεταβολή των αποδοχών έγγραφο, με το οποίο θα γνωστοποιούν (στους εργαζομένους) τις νέες αποδοχές τους, όπως αυτές θα διαμορφωθούν μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου (παρ.1 του άρ.5 του Π.Δ. 156/1994). Από την προαναφερθείσα υποχρέωση εξαιρούνται οι εργοδότες, όταν η σύμβαση εργασίας ή το έντυπο γνωστοποίησης των όρων της ατομικής σύμβασης εργασίας παραπέμπει στις οικείες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για τις πάσης φύσεως αποδοχές που δικαιούται ο εργαζόμενος. Αυτό σημαίνει ότι στην γνωστοποίηση των όρων πρέπει ρητά να ορίζεται ότι εφαρμοζόμενη σύμβαση για την αμοιβή είναι ο νόμος 4172/2013 άρθρο 103 και όχι η ΕΓΣΣΕ.

 

Μπορείτε να διαβάσετε την ΥΑ αναλυτικά εδώ.