Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2003/Β΄/28.03.2023 η ΥΑ με αριθμό Αποφ. 31986/2023 Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας.»

Με την εν λόγω ΥΑ καθορίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 4172/2013, ο νόμιμος κατώτατος μισθός και το νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο, για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, χωρίς ηλικιακή διάκριση, ως εξής:

α) Για τους υπαλλήλους ο κατώτατος μισθός ορίζεται στα επτακόσια ογδόντα ευρώ (780,00 €).

β) Για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται στα τριάντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (34,84 €).

Η απόφαση αυτή ισχύει από 1 Απριλίου 2023. 

Μπορείτε να διαβάσετε την ΥΑ αναλυτικά εδώ.