Ο ρόλος της δεοντολογίας στο μέλλον του Ελέγχου

Σε μια εποχή όπου το επάγγελμα του ελεγκτή περιλαμβάνει αυξημένη ανάγκη για πιο αναλυτικό και λεπτομερή έλεγχο, διαπιστώνεται με ευχαρίστηση ότι σχεδόν το 80% των αρχών σε όλο τον κόσμο έχουν υιοθετήσει τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ISAs) για λογιστικούς ελέγχους, τα οποία παρέχονται από το Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων Ελέγχου και Διασφάλισης (IAASB) . Η υιοθέτηση αυτών των προτύπων δείχνει την αναγνώριση ενός συνεπούς πλαισίου ελέγχου σε ένα ολοένα αυξανόμενο παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Επίσης, γεγονός ενθαρρυντικό είναι ότι πάνω από το 60% των αρχών έχουν υιοθετήσει τον Διεθνή Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές που εξέδωσε το Διεθνές Συμβούλιο Δεοντολογίας για Λογιστές (IESBA). Αυτός ο Κώδικας είναι ένα συνεπές πλαίσιο ηθικής συμπεριφοράς για την παροχή οποιασδήποτε επαγγελματικής υπηρεσίας από επαγγελματίες λογιστές, συμπεριλαμβανομένης της ανεξαρτησίας κατά την παροχή των υπηρεσιών διασφάλισης όπως απαιτούνται.

Αυτή η ομοιομορφία επιτρέπει στα παγκόσμια λογιστικά δίκτυα να καθιερώσουν μεθοδολογίες ελέγχου, καθώς και πολιτικές δεοντολογίας και ανεξαρτησίας, ομοιόμορφες για όλες τις εταιρείες-μέλη. Αυτό λειτουργεί ανεξάρτητα από τη δικαιοδοσία - πράγμα που σημαίνει ότι τα δίκτυα θα είναι σε καλύτερη θέση να αναπτύξουν τις υπηρεσίες τους και τις εργασίες τους σε διάφορες χώρες.

Σε ένα παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον, οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων πρέπει να εμπιστεύονται τις πληροφορίες που τους παρέχονται περισσότερο από ποτέ. Ουσιαστικά, οι έλεγχοι παρέχουν μια ενημερωμένη γνώμη στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων σε μια επιχείρηση σχετικά με την ακρίβεια και την αξιοπιστία των πληροφοριών που παρουσιάζονται, επιτρέποντάς τους να λαμβάνουν κρίσιμες επιχειρηματικές αποφάσεις. Μια επιχείρηση που δεν διαθέτει αξιόπιστες πληροφορίες απλά δεν θα μπορέσει να πάρει καλές αποφάσεις και ως εκ τούτου τα ενδιαφερόμενα μέρη θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες. Εάν οι πληροφορίες που παράγουν οι επιχειρήσεις δεν είναι έμπιστες, τότε η φήμη τους μπορεί να κλονιστεί και αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει σοβαρά την ανάπτυξή τους. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μεγάλο μέρος της επιχειρηματικής ανάπτυξης προέρχεται από την εμπιστοσύνη.

Γι' αυτό είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι τα πρότυπα ελέγχου έχουν ισχυρή σχέση με την πραγματική οικονομία. Ο έλεγχος δε σχετίζεται μόνο με τη συμπλήρωση διαδικασιών αλλά θα πρέπει πάντα να προσθέτει αξιοπιστία στις οικονομικές πληροφορίες που χρησιμοποιούν οι οργανισμοί και οι μέτοχοι.

Αναμένεται ότι ο Κώδικας Δεοντολογίας της IESBA θα συνεχίσει να υιοθετείται ευρύτερα, διότι τα πρότυπα δεοντολογίας παρέχουν τη βάση για καλύτερη λήψη αποφάσεων όσο και επιχειρηματικών πρακτικών, καθώς και για την επίτευξη «καλών αποτελεσμάτων». Με αυτόν τον τρόπο, ο Κώδικας επηρεάζει τη συμπεριφορά ως προς όλες τις αξίες του ελέγχου και με τη σειρά του την ποιότητα της λογιστικής πληροφόρησης.

Καθώς το επιχειρηματικό περιβάλλον γίνεται όλο και πιο πολύπλοκο, είναι σημαντικό τα διεθνή πρότυπα, όπως αυτά που έχουν εκδοθεί από το IAASB και το IESBA, να εξακολουθούν να οδηγούν στην ποιότητα του ελέγχου και να έχουν ευρεία υιοθέτηση. Αυτό δεν είναι μόνο σημαντικό για τις δεοντολογικές επιχειρηματικές πρακτικές, αλλά και για την ανάπτυξη. Εάν η κοινωνία, οι μέτοχοι και τα διοικητικά όργανα μπορούν να έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις πληροφορίες που χρησιμοποιούν για τη λήψη αποφάσεων τότε οι επιχειρήσεις θα επωφεληθούν από την εμπιστοσύνη που δημιουργείται στις δραστηριότητές τους.