Στις τακτικές αποδοχές των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα περιλαμβάνεται το Δώρο Χριστουγέννων και καταβάλλεται κάθε χρόνο σύμφωνα με τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας.

Το Δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται σε όλους τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα ανεξαρτήτως αν απασχολούνται με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου,  με πλήρη ή μερική απασχόληση και σύμφωνά με την ισχύουσα νομοθεσία είναι καταβλητέο έως την 21η Δεκεμβρίου. Ο εργοδότης, ωστόσο, μπορεί να παρακρατήσει μέχρι την 31 Δεκεμβρίου το ποσό που αναλογεί στο επίδομα και να το καταβάλλει έως την 31η Δεκεμβρίου.

Για την καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη σχέσης εξαρτημένης εργασίας, ενώ, ακόμα και στην περίπτωση άκυρης σύμβασης εργασίας, η αξίωση για καταβολή του Δώρου στηρίζεται στον νόμο και όχι στις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού.

Για την καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων λαμβάνεται υπόψη η παροχή εργασίας από την 1η Μάιου έως την 31η Δεκεμβρίου ενώ ο υπολογισμός του οφειλόμενου ποσού λαμβάνει χώρα με βάση το αν ο μισθωτός αμείβεται με μισθό ή ημερομίσθιο. Ως βάση υπολογισμού χρησιμοποιούνται οι τακτικές αποδοχές που καταβάλλονται στον μισθωτό την 10η Δεκεμβρίου. Ειδικότερα τακτικές αποδοχές για τον υπολογσιμό του Δώρου Χριστουγέννων θεωρούνται ο μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και κάθε άλλη  παροχή σε χρήμα και σε είδος εφόσον καταβάλλεται από τον εργοδότη σαν συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της παρεχομένης από τον μισθωτό εργασίας τακτικά κάθε μήνα, ή κατ’  επανάληψη περιοδικά, κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα του χρόνου.

Όλοι οι μισθωτοί, που αμείβονται με μισθό ή με ημερομίσθιο, δικαιούνται, από τους πάσης φύσεως εργοδότες τους επίδομα εορτών Χριστουγέννων, ίσο με ένα μηνιαίο μισθό, για τους αμειβόμενους με μισθό, και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο. Τα παραπάνω επίδομα καταβάλλεται στο ακέραιο εφόσον η σχέση εργασίας διήρκησε ολόκληρη τη χρονική περίοδο, από 1η Μάιου έως την 31η Δεκεμβρίου. Στην περίπτωση που η σχέση εργασίας δεν διήρκησε όλο το παραπάνω διάστημα οφείλεται στον μισθωτό ποσό ίσο με τα 2/25 του μηνιαίου μισθού ή δύο ημερομίσθια, ανάλογα με τον συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε 19ήμερο χρονικό διάστημα διάρκειας της εργασιακής σχέσεώς τους, από 1η Μάιου έως την 31η Δεκεμβρίου, και για χρονικό διάστημα μικρότερο του 19ημέρου, ανάλογο κλάσμα.

Ας σημειωθεί ότι το Δώρο Χριστουγέννων, είναι δυνατό να περιορισθεί. Ειδικότερα είναι δυνατό το Δώρο Χριστουγέννων να περιορισθεί σε ποσό έως το 100πλάσιο του γενικού κατώτατου ορίου ημερομισθίου. Ωστόσο σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 της ΥΑ 19040/81 ο ανωτέρω περιορισμός δεν μπορεί να έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις, στις οποίες το επίδομα Χριστουγέννων καταβάλλεται μέχρι τώρα, είτε από συμβατική υποχρέωση ή συνήθεια, είτε από υποχρεωτικό κανόνα δικαίου, με βάση ψηλότερα ποσά αποδοχών ή αν, από την οικεία συλλογική σύμβαση εργασίας ή απόφαση διαιτησίας ή άλλη διάταξη, προκύπτει ψηλότερος μισθός ή ημερομίσθιο.

Τέλος, επισημαίνεται ότι το Δώρο  Χριστουγέννων υπόκειται, όπως οι τακτικές αποδοχές, σε όλες τις κρατήσεις και εισφορές που προβλέπονται για τους οικείους ασφαλιστικούς Οργανισμούς και λοιπούς Οργανισμούς ή Λογαριασμούς Κοινωνικής Πολιτικής.