OUTSOURCING Η επιλογή για καλύτερο έλεγχο, µείωση κινδύνων και αύξηση αξίας

Το σηµερινό επιχειρηµατικό περιβάλλον έχει κάνει πολλές επιχειρήσεις να διερωτώνται για το κατά πόσο το κόστος υλοποίησης των υποστηρικτικών υπηρεσιών συµβαδίζει µε τις πραγµατικές τους ανάγκες, ενώ παράλληλα η πολυπλοκότητα και οι συνεχώς µεταβαλλόµενες διατάξεις δυσκολεύουν την παρακολούθηση και την προσαρµογή σε αυτές. Μια λύση για να βελτιωθεί η υφιστάμενη κατάσταση και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα είναι η ανάθεση των λειτουργιών αυτών σε εξωτερικούς συνεργάτες.

Bασικό µέληµα κάθε επιχείρησης, ειδικά σε περιόδους ύφεσης, είναι η αποτελεσματική διαχείριση του λειτουργικού κόστους. Όµως δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που στα πλαίσια µείωσης του κόστους, και µε σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας θυσιάζονται σηµαντικοί πυλώνες βιωσιµότητας και διαφοροποίησης, όπως είναι η ποιότητα. Μία αποτελεσµατική και δοκιµασµένη στην πράξη επιλογή αποτελεί η ανάθεση υλοποίησης και διαχείρισης των υποστηρικτικών δραστηριοτήτων σε εξωτερικούς συνεργάτες, µέσω της διαδικασίας του outsourcing.

Ενδεικτικά ερωτήµατα που απασχολούν κάθε επιχειρηµατία ή Οικονοµικό Διευθυντή σχετίζονται µε το αν λαµβάνουν επαρκείς ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες διοίκησης τη στιγµή που αυτές απαιτούνται, αν έχουν άµεση πρόσβαση σε εξειδικευµένες συµβουλές, αν έχουν εξαντλήσει τα περιθώρια βελτίωσης του λειτουργικού κόστους, αν κάνουν χρήση βέλτιστων τεχνολογιών, αν έχουν αντιµετωπίσει προβλήµατα ελλιπούς διαχείρισης ή κατάχρησης, αν αδυνατούν να παρακολουθήσουν τις αλλαγές στις διατάξεις και στους νόµους, αν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης της σχέσης τους µε τις τράπεζες, τους δανειστές ή ανα- ζητούν νέες πηγές χρηµατοδότησης, αν χρησιµοποιούν βέλτιστα κανάλια διανοµής κ.α. Για την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση των παραπάνω ζητηµάτων και ανάλογα µε την προτεραιότητα που δίνεται σε αυτά θα µπορούσε να επιλεγεί η υπηρεσία ή το µίγµα υπηρεσιών προς outsourcing. Οι παρακάτω ενδεικτικές υπηρεσίες θα µπορούσαν να ανατεθούν σε εξωτερικούς συνεργάτες: • Λογιστική παρακολούθηση • Φορολογικός σχεδιασµός • Νοµικές υπηρεσίες • Υπηρεσίες ανθρώπινου κεφαλαίου • Μισθοδοσία • ΙΤ • Marketing και ανάπτυξη εξαγωγών • Προµήθειες.

Σε ποιες όµως περιπτώσεις είναι επωφελές το outsourcing και ποιες είναι οι προοπτικές επιτυχίας του; Το outsourcing προορίζεται για κάθε εταιρεία ανεξάρτητα του µεγέθους της ή του σταδίου ανάπτυξής της. Οι µεν µικρότερου µεγέθους εταιρείες µπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες τους χωρίς να επενδύουν σε µόνιµο προσωπικό για κάθε υπηρεσία, αλλά και οι µεγαλύτερου µεγέθους µέσω της δηµιουργίας οικονοµιών κλίµακας πετυχαίνουν σηµαντική µείωση κόστους.

Προτεραιότητα για την επιτυχία του outsourcing αποτελεί η επιλογή του σωστού συνεργάτη, µία κίνηση στρατηγικής σηµασίας. Αρχικά απαιτείται σχεδιασµός και εκτίµηση των πραγµατικών αναγκών που µία εταιρεία θέλει να καλύψει µέσω του outsourcing και στη συνέχεια µέσω στοχευµένης έρευνας να επιλεγεί ο συνεργάτης εκείνος που θα παρέχει ασφάλεια, εµπιστοσύνη, θα αναλαµβάνει τις ευθύνες του, θα ταιριάζει µε την κουλτούρα της εταιρείας, θα συνδυάζει κατάρτιση, εξειδίκευση και θα παρέχει βέλτιστη αναλογία τιµής και παρεχόµενης αξίας. Πέρα από τη µείωση του λειτουργικού κόστους, το outsourcing παρέχει στα στελέχη της εταιρείας τη δυνατότητα να εστιάζουν στις βασικές και προσοδοφόρες δραστηριότητες, καλύτερο έλεγχο των πληροφοριών και διαδικασιών, βελτίωση στη λήψη αποφάσεων, πρόσβαση σε τεχνολογίες αιχµής, προσαρµοστικότητα και καλύτερη διαχείριση σε περιόδους έντονης ανάπτυξης ή ύφεσης, πρόσβασης σε εξειδικευµένες και επικαιροποιηµένες γνώσεις και γενικότερα καλύτερη διαχείριση κινδύνου. Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι ναι µεν το outsourcing σηµαίνει ανάθεση εργασιών σε τρίτους, δεν σηµαίνει όµως παραίτηση από τις εργασίες αυτές. Η υποστήριξη και η ύπαρξη διαφάνειας κατά τη συνεργασία των δύο µερών θα προσδίδει πραγµατική αξία στις εταιρείες που το επιλέγουν.