Tax Alert March 2018

tax_alert_mar_2018.png

TAX ALERT

Υποβολή Βεβαιώσεων Αποδοχών, Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα και Εισοδημάτων από Μερίσματα, Τόκους και Δικαιώματα

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στις 14 Μαρτίου 2018 δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ. 1045/2018 αναφορικά με την υποβολή του αρχείου των βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα για το φορολογικό έτος 2017.

Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ορίζονται τα ακόλουθα σχετικά με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής:

α) Για την υποβολή του αρχείου των βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, των βεβαιώσεων των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και των βεβαιώσεων εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα είναι η 30ή Μαρτίου 2018

β) Ειδικά για τις περιπτώσεις καταβολής μερισμάτων σε φυσικά πρόσωπα από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 29η Ιουνίου 2018.

Κυρώσεις εκπρόθεσμης υποβολής

Το ηλεκτρονικό αρχείο βεβαιώσεων δεν δύναται να υποβληθεί μετά το τέλος του αντίστοιχου έτους υποβολής του και η μη υποβολή του έως τότε επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 54 του ΚΦΔ (N. 4174/2013).

Συνεπώς, για όσα αρχεία υποβληθούν μετά τις 30.3.2018 και 29.6.2018 αντίστοιχα, αλλά μέχρι και τις 31.12.2018δεν θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 54 του ΚΦΔ (N. 4174/2013).

Αξίζει να σημειωθεί ότι βασικός σκοπός είναι η έγκαιρη υποβολή των αρχείων από τους υπόχρεους χωρίς εξάντληση της ημερομηνίας μέχρι 31.12.2018 ώστε να καταστεί δυνατή η ομαλή διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

Το γεγονός της μη επιβολής κυρώσεων για όσα αρχεία υποβληθούν μέχρι και την 31.12.2018 αποτελεί ουσιαστικά μία δικλείδα ασφαλείας  λόγω των  ασφυκτικών προθεσμιών που προβλέπονται βάσει της ανωτέρας εγκυκλίου.