Ngày 01/06/2021, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 40/2021/TT-BTC (‘Thông tư 40’) hướng dẫn thuế Giá trị gia tăng, thuế Thu nhập cá nhân và Quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2021 và thay thế một phần Thông tư 92/2015/TT-BTC. 

TẢI BẢN TIẾNG ANH

TẢI BẢN TIẾNG VIỆT