Tổ chức Tư vấn M&A tiêu biểu của năm 2021 – 2022
Diễn đàn M&A Việt Nam 2022

Tổ chức Tư vấn M&A tiêu biểu
Diễn đàn M&A Việt Nam 2020

Top 05 đề cử cho hạng mục Công ty tư vấn chuyển giá của năm tại Việt Nam
Giải thưởng Thuế khu vực châu Á năm 2020

Top 07 đề cử cho hạng mục Công ty tư vấn báo cáo và tuân thủ thuế của năm khu vực châu Á
Giải thưởng Thuế khu vực châu Á năm 2020

Nhà tư vấn tiêu biểu của năm 2018 – 2019
Diễn Đàn M&A Việt Nam 2019