Với các bản tin hàng quý, chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin mới nhất về các quy định cùng cập nhật chi tiết về thuế và kiểm toán dưới góc nhìn và đánh giá của các chuyên gia nhiều kinh nghiệm của RSM Việt Nam.