Ngành năng lượng trên thế giới luôn trong tình trạng không ngừng thay đổi khi lượng tiêu thụ tăng và biến đổi khí hậu đặt ra những thách thức mới. Những khác biệt trong luật thuế, chi phí liên quan đến các dự án lớn tăng cao cũng như ngày càng nhiều các yêu cầu về an toàn và môi trường có thể là những thách thức đáng kể cho các tổ chức đang mong muốn phát triển các hoạt động hiện có và mở rộng sang những lĩnh vực mới. Trên khắp mạng lưới RSM, chúng tôi làm việc với các doanh nghiệp trên toàn thế giới nhằm giải quyết các vấn đề năng lượng hiện tại và dự đoán những vấn đề của tương lai.

Các chuyên gia của RSM cung cấp các dịch vụ đặc biệt cho các lĩnh vực dầu khí, điện và năng lượng.

Liên hệ với chúng tôi

Hãy cung cấp các thông tin sau đây để chúng tôi liên lạc với bạn.

One file only.
100 MB limit.
Allowed types: txt, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx.
10 MB limit per form.
One file only.
100 MB limit.
Allowed types: txt, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx.
10 MB limit per form.