Dưới đây là một số loại thuế quan trọng cần lưu ý hiện tại.