Ngày 27/12/2021, Tổng cục thuế ban hành công văn số 5113/TCT-CS hướng dẫn xử lý một số vấn đề khi áp dụng hóa đơn điện tử (“HĐĐT”) theo quy định tại Luật Quản lý thuế năm 2019, Nghị định số 123/2020/ND-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC.

TẢI BẢN TIẾNG VIỆT