Khoản thu nhập nào từ tiền lương của người lao động trong năm 2023 sẽ được miễn thuế TNCN? Dưới đây là những điểm quan trọng cần lưu ý về các khoản được miễn thuế.