Theo quy định pháp luật hiện hành, dưới đây là tổng hợp các khoản tiền mà doanh nghiệp phải đóng cho người lao động năm 2023.