Nghị định số 92/2021/ND-CP ban hành ngày 27/10/2021 quy định chi tiết về việc thi hành các chính sách miễn giảm thuế cho doanh nghiệp, cá nhân chịu tác động của Covid-19 theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ban hành ngày 20/10/2021. 

TẢI BẢN TIÉNG ANH

TẢI BẢN TIẾNG VIỆT