Dưới đây là quy định về nguyên tắc, điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu năm 2023. Tham khảo tin đồ họa dưới đây.