Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2023 bao gồm một số điểm nổi bật cần lưu ý như sau.