Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định thương mại với các quốc gia và khu vực được thực hiện theo những quy định dưới đây.

tải bản thông tin (PDF)