Theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, sử dụng hóa đơn không hợp pháp là việc sử dụng hóa đơn trong các trường hợp sau.

tải bản thông tin (PDF)