Thời điểm xác định doanh thu tính thuế GTGT sẽ khác nhau, tùy thuộc vào loại hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp cung cấp.

Dưới đây là thời điểm để xác định doanh thu tính thuế GTGT chi tiết.