Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1483/TCT-KK triển khai thu nộp thuế theo mã định danh khoản phải nộp (ID) với những điểm chính như sau.